Genel Ekonomi

Cevaplı Sorular 1-20 « Genel Ekonomi

1. Mali piyasalar ile ilgili olarak aşağıdaki tanımlamalardan hangisi yanlıştır? a) Mali piyasalar iktisadi birimlerin mali ihtiyaçlarının karşılaştığı, mali araçların alınıp satıldığı piyasalardır b) Mali araçlar taşıyıcısına doğrudan bir hizmet sağlamazlar c) Mali araçlar sahiplerine bir iktisadi birim üzerinde ortaklık veya alacaklılık gibi hakları sağlarlar d) Mali piyasalar Türk Ticaret Kanunu hükümleri kapsamındırlar e) Mali piyasalar, bir ülkede fon kullananlar ile fon arz edenler arasında fon akımlarım düzenleyen kurumlar, akımı sağlayan araç ve gereçler ile bunları dü... Devamı »»»

Cevaplı Sorular 21-40 « Genel Ekonomi

21. Fiyatların artıp üretimin azaldığı durum aşağıdakilerden hangisidir? a) Stagflasyon b) Devalüasyon c) Enflasyon d) Deflasyon e) Revalüasyon 22. TCMB'nın İnterbank Para Piyasasına para vermesi TL faizi ve döviz kurunu nasıl etkiler? a) TL faizi artar, döviz kuru artar b) TL faizi düşer, döviz kuru artar c) TL faizi artar, döviz kuru düşer d) TL faizi ve döviz kuru değişmez e) TL faizi düşer döviz kuru değişmez 23. Aşağıdakilerden hangisi Hazine'nin konsolide bütçe açıklarını finanse etmek için baş... Devamı »»»

Cevaplı Sorular 41-60 « Genel Ekonomi

41. Aşağıdakilerden hangisi MB'nın görevlerinden değildir? a) Ülkenin altın ve döviz rezervlerini korumak b) Uluslararası ödemelerde aracılık faaliyetini yerine getirmek c) Ülkedeki maliyet politikasının belirlenmesine yardımcı olmak d) Devletin hazinedarlığını yapmak e) Bankanın nakit rezervlerini korumak 42. GSYİH'nın gelir unsurları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? a) Ücret b) Faiz c) Dolaylı vergiler d) Kar e) Dolaysız vergiler 43. Bir malın veya hizmetin üretim değerinden üretimde kullanılan girdilerin değerin... Devamı »»»

Cevaplı Sorular 61-80 « Genel Ekonomi

61. Aşağıdakilerden hangisi mikro ekonominin konularından birisi değildir? a) Toplam fayda b) Üretim miktarı c) Milli gelir d) Kar maksimizasyonu e) Maliyet hesaplamaları 62. Bir ekonomide gelir 20 birimden 30 birime çıktığında tüketim harcamaları 10 birimden 15 birime yükselmiştir. Bu durumda marjinal tüketim eğilimi (c) kaçtır? a) 2 b) 0.5 c) 0.2 d) 0.33 e) l 63. Çeşitli mal demetlerinin tüketici bakımından aynı faydaya eşit olması durumunu gösteren noktalar aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir? a) Tüketim eğ... Devamı »»»

Cevaplı Sorular 81-100 « Genel Ekonomi

81. Talebin fiyat esnekliği aşağıdaki etkenlerden hangisine bağlı değildir? a) Tüketici gelirinde meydana gelen değişmeler b) Bir malın yerine konabilecek başka malların varlığı c) Tamamlayıcı malların varlığı d) Mal için ödenen para toplamının tüketicinin toplam harcamaları içindeki Önemi e) Malın karşıladığı ihtiyaçların kapsamı 82. Tüketici dengede iken, X malının marjinal faydası Y malının marjinal faydasının iki katı ise aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? a) X 'in fiyatı, Y'nin fiyatının iki katıdır b) X 'in fiyatı, Y'nin fiyatına eşittir c) X 'in fiyatı, Y'nin fiyatın... Devamı »»»

Açıklamalı 19 Soru « Genel Ekonomi

SORU 1: Üretim faktörlerinden Emek'e ödenen fiyat aşağıdakilerden hangisidir? A) Faiz B) Kâr C) Rant D) Gelir E) Ücret ÇÖZÜM: Üretim faktörlerinin gelirleri: Emek-ücret Sermaye-faiz Doğal kaynak-rant Girişimci-kâr'dır. Doğru Cevap E şıkkıdır. SORU 2: Aşağıdakilerden hangisi ikame mala örnek değildir? A) Tavuk - Hindi B) Tereyağı - Margarin C) Sığır eti - Koyun eti D) Çay-Şeker E) Zeytinyağı - Ayçiçekyağı ÇÖZÜM: İkame mallar birbirinin yerine geçebilen yani birbirinin yerine kullanılabilen mallardır. Doğru Cevap D şıkkıdır. SORU 3: D... Devamı »»»