Cevaplэ Sorular 81-100

Cevaplэ Sorular 81-100 « Diрer teюkilat ve piyasa

81. Эstanbul Altэn Borsasэ'nda gerзekleюen цdьnз iюlemlerinde valцr nedir?

a) T
b) T + l
c) T + 2
d) T + 0
e) T + 3


82. Herhangi bir aktif deрerin fiyatэnэn bugьnden belirlenerek, teslimatэnэn veya nakit uzlaюmasэnэn ilerideki bir tarihte yapэlmasэnэ kayda baрlayan sцzleюmeler aюaрэdakilerden hangisidir?

a) Forward sцzleюme
b) Vadeli iюlem sцzleюmesi
c) Alэm satэm sцzleюmesi
d) Зerзeve sцzleюmesi
e) Opsiyon sцzleюmesi


83. Vadeli iюlemler piyasasэnda ьyenin uzun veya kэsa pozisyon alarak pozisyonunu kapatmasэ iюlemi aюaрэdakilerden hangisidir?

a) Uzun pozisyon
b) Kэsa pozisyon
c) Spread
d) Ters iюlem yolu ile pozisyonun netleюtirilmesi
e) Pozisyonun netleюtirilmesi


84. Vadeli iюlemler ve opsiyon piyasasэna ьyelik koюulu aюaрэdakilerden hangisidir?

a) ЭMKB'na ьye olmak
b) ЭMKB'ndan yetki belgesi almak
c) A.Ю. olarak kurulmak
d) milyar TL цdenmiю sermayeye sahip olmak
e) Hisselerini nama olarak dьzenlemek


85. Vadeli iюlemler ve opsiyon piyasasэnda emir tьrleri arasэnda aюaрэda-kilerden hangisi yer almaz?

a) Aзэlэю emri
b) Serbest fiyatlэ emir
c) Beklemeli emir
d) Kapanэю emri
e) Limitli emri


86. Vadeli iюlem ve opsiyon sцzleюmelerindeki unsurlar arasэnda aюaрэdakilerden hangisi yer almaz?

a) Sцzleюmenin tьrь
b) Opsiyon tьrь
c) Fiyat aralэрэ
d) Teslim юekli
e) Kurum adэ


87. Vadeli iюlemler ve opsiyon piyasasэnda gerзekleюen fiyatlarэn ve iюlemlerin iptali aюaрэdaki belirtilen durumlarэn hangisinin gerзekleюmesi durumunda olmaz?

a) Fiyat oluюumu sэrasэnda maddi hata oluюmasэ
b) Gerзekleюen alэm/satэm iюlemlerinin belirlenmesi sэrasэnda maddi hata oluюmasэ
c) Yapa;.' piyasa oluюmasэ
d) Spekьlasyon
e) Miktarэ etkileyecek yapay hareketlerin oluюmasэ


88. Vadeli iюlemler ve opsiyon piyasasэnda, piyasa ьyelerinin iюlemlerinden doрan yьkьmlьlьklerini yerine getirememesi durumunda aюaрэdakilerden hangisi uygulanэr?

a) Ьyenin iюlemleri durdurulur ve ьyenin teminat karюэlэklarэ nakde зevrilerek pozisyon kapatэlэr

b) Ьyenin iюlemleri durdurulmaz ьyenin teminat karюэlэklarэ nakde зevrilerek pozisyon kapatэlэr

c) Ьyenin iюlemleri devam eder ve yьkьmlьlьklerini taksitlendirilerek tamamlamasэ saрlanэr

d) Ьyenin iюlemleri durdurulur ve ьyenin nakit teminat karюэlэklarэ ile pozisyon kapatэlэr

e) Ьyenin iюlemleri devam eder ve ьyenin nakit teminat karюэlэklarэ ile pozisyon kapatэlэr


89. Vadeli iюlem sцzleюmelerinde teslimat sьresi iзin aюaрэdakilerden hangisi doрrudur?

a) Teslim gьnьnde saat 14:00
b) Teslim gьnьnde saat 12:00
c) T+ 2 gьnьnde saat 14:00
d) T + 2 gьnьnde saat 12:00
e) T + 3


90. Takasbank Borsa Para Piyasasэ'nda gerзekleюen iюlemlerde hangi kurumun gьvencesi bulunmaktadэr?

a) Takasbank
b) TBPP
c) TSPAKB
d) SPK
e) TCMB


91. Aюaрэdakilerden hangisi organize piyasa deрildir?

a) TCMB Эnterbank Para Piyasasэ
b) Bankalararasэ dцviz piyasasэ
c) TCMB aзэk piyasa
d) Эstanbul Altэn Borsasэ
e) ЭMKB hisse senedi piyasasэ


92. Aзэk piyasa iюlemlerinde komisyon oranэ aюaрэdakilerden hangisidir?

a) %10
b) %2
c) %1
d) %5
e) Komisyon yoktur


93. Aзэk piyasa iюlemlerinde kotasyon yцntemi iюlem yapэlmasэ durumunda faiz oranэ aюaрэdakilerden hangisi tarafэndan belirlenir?

a) Bankalar
b) Tahvil fiyatlarэ
c) Piyasa koюullarэ
d) Arz / talep
e) TCMB


94. Aracэ kurumlarэn TCMB aзэk piyasada iюlem yapabilme koюullan arasэnda aюaрэdakilerden hangisi yer almaz?

a) Repo-ters repo iюlem belgesi almak
b) Beю trilyon цdenmiю sermayeye sahip olmak
c) Alэm - satэma aracэlэk belgesi almak
d) Teminat tutmak
e) DЭBS bulundurmak


95. TCMB'nin bankalararasэ para piyasasэ aracэlэk faaliyetinin 2002 yэlэ sonunda sona ermesi ile TCMB'nin piyasadaki gцrevi aюaрэdakilerden hangisi ile sэnэrlэ olacaktэr?

a) Aracэlэk faaliyeti
b) TL depo iюlemleri
c) GЭL iюlemleri
d) Эhale iюlemleri
e) Repo iюlemleri


96. Dцviz ve efektif piyasalarэ mьdьrlьрьnьn gцrevleri arasэnda aюaрэda-kilerden hangisi yer almaz?

a) Dцviz ve efektif piyasalarэna aracэlэk etmek
b) Dцviz piyasalarэna mьdahale etmek
c) Gьnlьk gцsterge kurlarэnэ belirlemek
d) Bank alarm TCMB nezdindeki DTH hesaplarэnэ takip etmek
e) DTH munzam karюэlэk ve disponibilite oranlarэnэ belirlemek


97. Dцviz ve efektif piyasalarэ bьnyesindeki piyasalar arasэnda aюaрэdakilerden hangisi yer almaz?

a) Forward piyasalar
b) Dцviz depo piyasasэ
c) TL karюэlэрэ efektif alэm / satэm piyasasэ
d) Efektif karюэlэрэ kэymetli maden piyasasэ
e) Dцviz karюэlэрэ dцviz alэm / satэm piyasasэ


98. Aзэk piyasa iюlemlerinin yapэlmasэnэn temel nedeni nedir?

a) Hazine'ye kaynak saрlamak
b) Para politikasэ amaзlarэnэ gerзekleюtirmek
c) Para politikasэ araзlarэnэ uygulamak
d) Bьtзe aзэрэnэn kapanmasэnэ saрlamak
e) Piyasalara mьdahalede bulunmak


99. TCMB'nin temel hedefi aюaрэdakilerden hangisidir?

a) Fiyat istikrarэnэ saрlamak
b) Цdemeler bilanзosu dengesini saрlamak
c) Эstihdamэn saрlanmasэna yardэmcэ olmak
d) Dцviz kurlarэnda dengeyi saрlamak
e) Finansal piyasalara mьdвhale etmek


100. TCMB zorunlu karюэlэk uygulamasэnda aюaрэdakilerden hangisi yer almaz?

a) TL zorunlu karюэlэklar
b) TL disponibilite oranlan
c) FX zorunlu karюэlэklar
d) FX disponibilite oranlan
e) TMSF oranlarэCEVAPLAR

81 D
82 B
83 D
84 A
85 E
86 E
87 D
88 A
89 A
90 A
91 B
92 E
93 E
94 B
95 B
96 E
97 D
98 B
99 A
100 E