Cevaplэ Sorular 61-80

Cevaplэ Sorular 61-80 « Diрer teюkilat ve piyasa

61. Vadeli iюlemlerde satэn alma hakkэnэ temsil eden kontratlar hangisidir?

a) Future kontratlar
b) Swap iюlemler
c) Call option
d) Put option
e) Forward kontratlar


62. Aюaрэdakilerden hangisi TCMB piyasalarэndan deрildir?

a) TCMB aзэk piyasa
b) TCMB interbank para piyasasэ
c) TCMB bankalararasэ dцviz piyasasэ
d) TCMB bankalararasэ tahvil piyasasэ
e) TCMB repo piyasasэ


63. Bankalararasэ tahvil piyasasэ aюaрэdaki цzelliklerden hangisi ile tanэmlanabilir?

a) Birincil piyasa, tezgahьstь piyasa
b) Эkincil piyasa, tezgahьstь piyasa
c) Birincil piyasa, organize piyasa
d) Эkincil piyasa, organize piyasa
e) Birincil piyasa yasa ile dьzenlenmiю piyasa


64. Birincil piyasa ile bankalararasэ tahvil piyasasэ arasэndaki en цnemli farklэlэk nedir?

a) Birincil piyasa l iюgьnь valцrle, bankalararasэ piyasa genelde aynэ iюgьnь valцrle iюler
b) Birincil piyasa aynэ gьn bankalararasэ piyasa l iюgьnь valцrle iюler
c) Birincil piyasa l iюgьnь valцrle, bankalararasэ piyasa l iюgьnь valцrle iюler
d) Bankalararasэ piyasa teminatlэdэr, birincil piyasa teminatsэzdэr
e) Bankalararasэ piyasada 360 gьn, birincil piyasada 365 gьn kullanэlэr


65. Geliюmiю finansal piyasalara sahip ekonomilerde vadeli iюlemlerde alэnan teminatlarэn dьюьk olmasэnэn nedeni aюaрэdakilerden hangisidir?

a) Sermaye piyasasэ araзlarэnэn fiyat oynaklэрэ azdэr
b) Borsalarэn hukuki yaptэrэm gьcь yьksektir
c) Mьюterilerin цdememe riski dьюьktьr
d) Kur artэю oranэ dьюьktьr
e) Vade kэsadэr


66. Vadeli iюlem sцzleюmesinde alэm yapan yatэrэmcэnэn aldэрэ pozisyon aюaрэdakilerden hangisidir?

a) Kэsa pozisyon
b) Uzun pozisyon
c) Kapalэ pozisyon
d) Pozisyon taюэmamaktadэr
e) Risksiz pozisyon


67. Эzmir Vadeli Эюlem Borsasэ'nэn bankalara saрlayacaрэ en цnemli avantaj aюaрэdakilerden hangisidir?

a) Bankalar kendi fonlarэnэ deрerlendirirler
b) Bankalar spekьlatif amaзlэ yatэrэm yaparlar
c) Kullandэrdэklarэ kredilerden olan alacaklarэ emtia rehni niteliрindeki teminatlar olarak gerзekleюtirilir
d) Spekьlatif yatэrэm yapan mьюterilerle karlarэm artэrэrlar
e) Bankalar kredi risklerim minimize etmeрe зalэюэrlar


68. Aюaрэdakilerden hangisi Эstanbul Altэn Borsasэ bьnyesinde yer almaz?

a) Kэymetli madenler piyasasэ
b) Kэymetli madenler цdьnз piyasasэ
c) Vadeli iюlemler piyasasэ
d) Opsiyon piyasasэ
e) Altэna dayalэ menkul kэymet piyasasэ


69. Aюaрэdakilerden hangisi Эstanbul Altэn Borsasэ'nda iюlem gцrmeyen bir kэymetli madendir?

a) Altэn
b) Bakэr
c) Gьmью
d) Platin
e) Pladyum


70. Эzmir Vadeli Эюlemler Borsasэ aюaрэdaki piyasa tьrlerinden hangisinin цzelliklerine sahiptir?

a) Tezgahьstь piyasa
b) Organize piyasa
c) Spot piyasa
d) Tekel piyasa
e) Vadeli piyasa


71. Эzmir Ve deli Эюlemler Borsasэ'nda aюaрэdaki kэymetlerden hangisi iюlem gцrecektir?

a) Altэn
b) Dцviz
c) Hisse senedi
d) Pamuk
e) Tьtьn


72. ЭAB'nda yer alan kэymetli madenler piyasasэnda iюlem yapabilmek iзin yatэrэlmasэ gereken teminat olarak aюaрэdakilerden hangisi kabul edilmez?

a) Altэn
b) Gьmью
c) Dцviz
d) Banka teminat mektubu
e) Hazine bonosu


73. Aюaрэdakilerden hangisi tezgahьstь piyasa ile organize piyasa arasэndaki farklэlэklardan birisidir?

a) Organize piyasalar bir iюgьnь valцrlь, tezgahьstь piyasalar aynэ gьn valцrlьdьr

b) Organize piyasalarda vade belirlidir tezgahьstь piyasalarda sцzleюmeler vadesiz yapэlэr

c) Organize piyasalarda iюlem tutarlarэ kontrat tutarlarэ ile belirlenir, tezgahьstь piyasalarda ise iюlem tutarэnэ taraflar belirler

d) Organize piyasalarda minimum iюlem limiti, tezgahьstь piyasalarda ise maksimum iюlem limiti vardэr

e) Her iki piyasada TCMB tarafэndan denetlenir


74. Aюaрэdakilerden hangisi Эstanbul Altэn Borsasэ ile Serbest Altэn Piyasasэ arasэndaki farklэlэklardan birisi deрildir?

a) Эstanbul Altэn Borsasэnda minimum iюlem limiti vardэr, Serbest Altэn Piyasasэnda minimum iюlem limiti yoktur

b) Эstanbul Altэn Borsasэ organize piyasa Serbest Altэn Piyasasэ tezgahьstь piyasadэr

c) Эstanbul Altэn Borsasэnda sadece altэn iюlem gцrьrken Serbest Altэn Piyasasэnda diрer kэymetli madenler de iюlem gцrmektedir

d) Эstanbul Altэn Borsasэ borsa saatleri iзinde iюlem gцrьrken Serbest Altэn Piyasasэnda saatler daha esnektir

e) Эstanbul Altэn Borsasэ borsa saatleri iзinde iюlem gцrьrken Serbest Altэn Piyasasэnda saatler daha esnektir

f) Her iki piyasada da kэymetli madenler ve dцviz iюlem gцrebilir


75. Aюaрэdakilerden hangisi doрrudur?

a) Forward ve futures tezgahьstь piyasalarda iюlem gцrьr
b) Opsiyon sadece organize piyasalarda iюlem gцrьr
c) Swap organize piyasa ьrьnьdьr
d) Forward sцzleюmelerin dьzenlenmesi bir piyasa oluюumunu gerektirmez
e) Futures organize piyasa, swap tezgahьstь piyasa ьrьnьdьr


76. Kэymetli madenler piyasasэ ьyeleri arasэnda aюaрэdakilerden hangisi yer almaz?

a) Borsa ьyesi bankalar
b) Kэymetli maden ьretim ve pazarlamasэ faaliyetinde bulunan kuruluюlar
c) Yurtdэюэnda yerleюik kiюi ve kuruluюlar
d) Yetkili mьesseseler
e) Aracэ kurumlar


77. Kэymetli madenler piyasasэnda iюlem yцntemi aюaрэdakilerden hangisidir?

a) Otomatik eюleюme
b) Зok fiyat yцntemi
c) Tek fiyat yцntemi
d) Takas yцntemi
e) Mahsup yцntemi


78. Kэymetli madenler piyasasэnda iюlem saatleri aюaрэdakilerden hangisidir?

a) 11:00/13:00 - 15:00/16:30
b) 10:00/13:00 - 15:00/16:30
c) 11:00/13:00 - 14:00/16:00
d) 10:00/12:00 - 14:00/16:00
e) 11:00/12:00 - 14:00/15:00


79. Kэymetli madenler piyasasэnda teminat olarak aюaрэdakilerden hangisi kullanэlamaz?

a) Teminat mektubu
b) TL
c) Altэn
d) Цzel sektцr tahvili
e) Efektif


80. Kэymetli madenler piyasasэnda verilen цdьnз alma/verme emirlerinde aюaрэdakilerden hangisinin yer almasэ gerekmez?

a) Emir numarasэ
b) Fiyat tipi
c) Dцnemsel faiz oranэ
d) Эюlem vadesi
e) Mьюteri adэCEVAPLAR

61 C
62 D
63 B
64 A
65 A
66 B
67 C
68 E
69 B
70 B
71 D
72 B
73 C
74 C
75 E
76 E
77 B
78 A
79 D
80 E