Cevaplэ Sorular 41-60

Cevaplэ Sorular 41-60 « Diрer teюkilat ve piyasa

41. Kэymetli madenler piyasasэnda iюlem birimi aюaрэdakilerden hangisi deрildir?

a) TL/ons
b) TL/gr
c) USD/ons
d) EURO/ons
e) Ons


42. USD/ons iюlemlerinin valцrleri nedir?

a) T+OT+2
b) T+OT + 3
c) T+1 T+3
d) T+OT+4
e) T+OT+5


43. Aюaрэdakilerden hangisi Kэymetli Madenler Piyasasэnda altэn iюlemlerinin emir tipleri arasэnda deрildir?

a) Normal emir
b) Resmi mьzayede
c) Limitli emir
d) Standart kьlзe emri
e) Ons emri


44. Kэymetli madenler piyasasэnda emir miktarlarэ nasэl olur?

a) Minimum l kg olup l kg katlan юeklinde oluюur
b) Minimum 2 kg olup l kg katlarэ юeklinde oluюur
c) Minimum 4 kg olup l kg katlan юeklinde oluюur
d) Minimum l kg
e) Minimum 5 kg olup l kg katlan юeklinde oluюur


45. Kэymetli madenler altэn piyasasэnda fiyat emir aralэklarэ nasэl oluюur?

a) TL/gr cinsinden 100 TL,usd/ons cinsinden 5 cent ьzerinden olur
b) TL/gr cinsinden 50 TL,usd/ons cinsinden 5 cent ьzerinden olur
c) TL/gr cinsinden 50 TL,usd/ons cinsinden l cent ьzerinden olur
d) TL/gr cinsinden 100 TL,usd/ons cinsinden l cent ьzerinden olur
e) TL/gr cinsinden 100 TL,usd/ons cinsinden l dolar ьzerinden olur


46. Aюaрэdakilerden hangisi ЭMKB vadeli iюlemler piyasasэnda piyasa oyuncular. klasmanэ dэюэndadэr?

a) Spekьlatцrler
b) Bankalar
c) Arbitrajcэlar
d) Riskten kaзэnanlar
e) Risk sevenler


47. Aюaрэdakilerden hangisi opsiyon ve future iюlemlerindeki цnemli kriterlerin dэюэndadэr?

a) Firmalar iзin yьksek getiri yьksek risk
b) Yatэrэmcэlara yeni yatэrэm olanaklarэ saрlanmasэ
c) Future ve opsiyonlarэn spot piyasalara etkileri
d) Yetersiz bilgiden kaynaklanan risklerin ortadan kaldэrэlmasэ
e) Risklerin цlзьlmesinin saрlanmasэ


48. Aюaрэdakilerden hangisi future iюlemlerinin dэюэndadэr?

a) Sцzleюmelerde deрerdeki deрiюme her gьn nakit akэюэna yol aзar
b) Sцzleюmeler standartlaюmэюtэr, yalnэzca fiyat pazarlэрэ sцz konusudur
c) Future sцzleюmeleri forward sцzleюmelerinden daha az likittir
d) Future iюlemlerinde risk yoktur
e) Future fiyatэ ьzerinde anlaюmaya varэldэрэnda ve future ticareti tamamlandэрэnda takas odasэ alэcэ ve satэcэ tarafэna karюэ taraf haline gelir


49. Aюaрэdakilerden hangisi forward iюlemlerinin dэюэndadэr?

a) Sцzleюmeler yapэlэr
b) Эki tarafэnda yьkьmlьlьрьnь yerine getirmeme riski vardэr
c) Nakit akэюэ iюlemin ilk gьnьnde belirlenir
d) Anlaюma 2 taraf arasэnda yapэldэрэ iзin karюэ tarafэn yьkьmlьlьрьnь yerine getirmeme riski vardэr
e) Kar zarar teslim gьnьnde gerзekleюir


50. Eрer son forward fiyatэ orijinal sцzleюmenin fiyatэndan bьyьkse aюaрэdaki durumlardan hangisi gerзekleюir?

a) Orijinal sцzleюmedeki kэsa pozisyonun deрeri pozitiftir
b) Orijinal sцzleюmedeki kэsa pozisyonun deрeri negatiftir
c) Orijinal sцzleюmedeki uzun pozisyonun deрeri negatiftir
d) Orijinal sцzleюmedeki uzun ve kэsa pozisyonun toplamэ baz alэnэr
e) Orijinal sцzleюmedeki uzun pozisyonun deрeri ile kэsa pozisyonun deрeri eюitlenir


51. Opsiyon sahibine bir malэ belirli bir fiyattan belirli bir tarihten цnce satэn alma hakkэ nedir?

a) Cali option
b) Put option
c) Forward
d) Future
e) Swap


52. Alэm opsiyonunda sцzleюme iзeriрinde aюaрэdaki kriterlerden hangisi yer almaz?

a) Alэcэ satэcэya prim цder
b) Naked call durumunda opsiyon verenden aracэ kurum teminat ister
c) Belirli bir marj yoktur
d) Alэcэ ve satэcэ belirli bir mal ve belirli bir vade iзin fiyatta anlaюэlэr
e) Belirli bir vade vardэr


53. Vadeli iюlemlerde satэn alma hakkэm temsil eden kontratlar aюaрэdakilerden hangisidir?

a) Future kontratlar
b) Swap iюlemler
c) Cali option
d) Put option
e) Forward kontratlar


54. ЭMKB uluslararasэ pazarda aюaрэdaki araзlardan hangisi iюlem gцrьr?

a) Yabancэ borзlanma araзlarэ
b) Hisse senetleri
c) Devlet tahvilleri
d) VDMK
e) Yatэrэm fonu katэlma belgesi


55. TCMB aзэk piyasasэnэn amacэ nedir?

a) Bankalara kredi aзmak
b) Para arzэnэ ve ekonominin likiditesini dьzenlemek
c) Repo faizlerini belirlemek
d) Tahvil faizlerini belirlemek
e) Dцviz kurlarэnэ belirlemek


56. TCMB hangi piyasa yardэmэ ile piyasada denge saрlamaya зalэюmaktadэr?

a) TCMB interbank piyasasэ
b) TCMB repo piyasasэ
c) TCMB tahvil piyasasэ
d) TCMB aзэk piyasa
e) TCMB dцviz piyasasэ


57. TCMB para piyasalarэna mьdahalesini aюaрэdaki piyasalardan hangisi yardэmэ ile yapmaktadэr?

a) TCMB dцviz piyasasэ
b) TCMB aзэk piyasa
c) interbank
d) Bankalararasэ para piyasasэ
e) Tahvil bono piyasasэ


58. TCMB'nin interbank para piyasasэ iюlem limiti aюaрэdakilerden hangisi ile цlзьlebilir?

a) TCMB'nin interbank para piyasasэ iюlem limiti gьnlьk olarak deрiюir
b) Rezerv rakamэna baрlэdэr
c) Emisyon hacmine baрlэdэr
d) Faiz oranlarэna baрlэdэr
e) Piyasa koюullarэna baрlэdэr


59. Organize piyasalarэn цzellikleri arasэnda aюaрэdakilerden hangisi yer almaz?

a) Organize piyasalarda iюlem saatleri sabittir
b) Organize piyasalarda iюlem limitleri sabittir
c) Organize piyasalarda TCMB gцrev almaktadэr
d) Organize piyasalarda vergi avantajэ vardэr
e) Organize piyasalarda para politikasэ amaзlarэ gerзekleюtirilmeye зalэюэlэr


60. Aюaрэdakilerden hangisi organize piyasalardan deрildir?

a) ЭMKB hisse senedi piyasasэ
b) ЭMKB tahvil ve bono piyasasэ
c) TCMB dцviz piyasasэ
d) ЭMKB uluslararasэ pazar
e) Bankalararasэ TL piyasasэCEVAPLAR

41 A
42 E
43 C
44 E
45 A
46 B
47 A
48 C
49 C
50 B
51 A
52 C
53 C
54 A
55 B
56 D
57 B
58 A
59 C
60 E