Cevaplэ Sorular 21-40

Cevaplэ Sorular 21-40 « Diрer teюkilat ve piyasa

21. Aюaрэdakilerden hangisi tezgahьstь piyasalardandэr?

a) Takasbank para piyasasэ
b) Эstanbul altэn borsasэ
c) Bankalararasэ repo piyasasэ
d) ЭMKB Uluslararasэ pazar
e) ЭMKB hisse senedi piyasasэ


22. Kэsa dцnemli nakit fazlasэ olup parayэ plase edemeyen bankanэn TCMB aracэlэрэ ile borз vererek gelir saрlamasэ hangi piyasada geliюir?

a) TCMB aзэk piyasa iюlemleri
b) TCMB Эnterbank para piyasasэ
c) Bankalararasэ TL piyasasэ
d) Bankalararasэ repo piyasasэ
e) Bankalararasэ dцviz piyasasэ


23. T.C.M.B interbank piyasasэnda bir bankanэn 100 TL kullanabilmesi iзin her gьnkь deрeri resmi gazetede tespit edilen kaз TL karюэlэрэ DЭBS tutmalэdэr?

a) 90 TL
b) 100 TL
c) 110 TL
d) 150 TL
e) 120 TL


24. T.C.M.P Эnterbank piyasasэnda iюlem yapэldэрэnda ekranda aюaрэdakilerden hangi veri gцsterilir?

a) Bu piyasada iюlem yapan bankanэn kimliрi
b) Verilen en dьюьk 5 emir
c) En iyi teklifler
d) Faiz oranlan
e) Verilen en yьksek 5 emir


25. T.C.M.B Эnterbank piyasasэnda iюlem yapэldэрэnda aюaрэdakilerden hangisi uygulanan vadelerin dэюэnda kalэr?

a) l
b) 7
c) 30
d) 60
e) 45


26. TCMB dцviz ve efektif piyasalarэ iюlem sэnэrэ nedir?

a) 1.000$ ve katlan
b) 100 $ ve katlan
c) 10.000$ ve katlarэ
d) 100.000$ ve katlan
e) 1.000000$ ve katlarэ


27. Aюaрэdakilerden hangisi TCMB dцviz ve efektif piyasalarda iюlem yapma kriterleri arasэnda deрildir?

a) Merkez bankasэ tarafэndan yьrьtьlmekte olan APЭ iюlemleri veya bankalar arasэ para piyasasэna katэlmэю olmalarэ

b) Merkez bankasэ tarafэndan yьrьtьlmekte olan Эnterbank para piyasasэ iюlemlerine katэlmэю olmalarэ

c) Эlgili taahhьtname ve sцzleюmeleri imzalamэю olmalarэ

d) Merkez bankasэ nezdinde DЭBS deposu aзtэrmэю olmalarэ

e) Sermaye yeterliliрi rasyosunun saрlanmasэ


28. Aюaрэdakilerden hangisi, ЭMKB uluslararasэ pazarla ilgili ifade yanlэюtэr?

a) Pazar serbest bцlge bьnyesinde olduрundan dolayэ sцz konusu transferlerde bazen sэnэrlayэcэ kэsэtlamalar oluюabilmektedir

b) Uluslararasэ fon yцneticileri kambiyo kэsэtlamalarэ gibi operasyonel riskleri kaldэran Pazar ьzerinden giriю yapabilme imkanэ saрlamaktadэr

c) Uluslararasэ piyasalarda kaynak bulma arayэюэnda olan ihraззэlara imkanlar sunulmaktadэr

d) Piyataya yerli ve yabancэ bireysel yatэrэmcэlar katэlabilmektedir

e) Piyasaya yerli ve yabancэ kurumsal yatэrэmcэlar katэlabilmektedir


29. Bankalarэn organize bir piyasa dэюэnda kendileri aralarэnda iюlem yapmalarэnэn asэl sebebi deрildir?

a) Daha likidite bir piyasa oluюu
b) TCMB'nэn kendilerine tanэdэklarэ limitlerin yetersiz oluюu
c) TCMB piyasasэnda maliyetin yьksek olmasэ
d) Kendileri aralarэnda teminat istenmemesi
e) Saat esnekliрi


30. Hazine ihale цdemelerinde piyasa beklentisi nasэl olur?

a) Tahvil fiyatlarэ artar
b) Dцviz artar
c) Altэn yьkselir
d) Tahvil faizleri dьюer
e) Repo faizi artar


31. Piyasada hazine bonosu faiz oranlarэnэn yьkselmesinin nedeni aюaрэdakilerden hangisidir?

a) Menkul kэymet fiyatlarэnэn azalmasэ
b) Dцviz kurlarэnэn dьюmesi
c) Rezerv rakamlarэnэn yьksek aзэklanmasэ
d) Hazine ihalelerinde satэю hacminin yьksel olmasэ
e) Kamu kesimi borзlanma ihtiyacэnэn artmasэ


32. Bankalararasэ ileri valцrlь dцviz iюlemleri gьn iзinde hangi saate kadar gerзekleюmektedir?

a) 16.00
b) 16.30
c) 17.00
d) 14.00
e) 17.30


33. Aюaрэdakilerden hangisi Эstanbul Altэn Borsasэ piyasalarэ kapsamэnda deрildir?

a) Kэymetli madenler piyasasэ
b) Kэymetli madenler ve opsiyon piyasasэ
c) Kэymetli madenler para piyasasэ
d) Kэymetli madenler dцviz piyasasэ
e) Forward piyasalar


34. Aюaрэdakilerden hangisi kэymetli madenler piyasasэ dэюэnda kalmaktadэr?

a) Standart altэn iюlemleri
b) Standart gьmью iюlemleri
c) Standart dэюэ altэn iюlemleri
d) Standart bakэr iюlemleri
e) Standart platin iюlemleri


35. Kэymetli madenler borsasэnda kimler iюlem yapamaz?

a) Tьm bankalar
b) Yetkili mьesseseler
c) Kэymetli maden aracэ kurumlarэ
d) Kэymetli maden ьretim faaliyetinde bulunan kuruluюlar
e) Kэymetli maden pazarlamasэ faaliyetinde bulunan kuruluюlar


36. Kэymetli iюlem piyasasэnda iюlem yцntemi nasэl yьrьtьlmektedir?

a) Зok fiyat
b) Tek fiyat mьzayede sistemi
c) Зok fiyat mьzayede sistemi
d) Tek fiyat
e) Mьzayede sistemi


37. Kэymetli madenler piyasasэnda iюlemler hangi saatler arasэ gerзekleюir?

a) 11.00 13.00/15.00 16.00
b) 11.00 12.00/15.00 16.00
c) 11.00 13.00/15.00 16.30
d) 10.00 13.00/15.00 16.00
e) 10.00 12.00/13.00 16.00


38. Ьyelerin iюlemlerini yapabilmeleri iзin gerekli olan teminat nasэl adlandэrэlэr?

a) Risk teminatэ
b) Эюlem teminatэ
c) Borз teminatэ
d) Geri dцnью teminatэ
e) Alacak teminatэ


39. Aюaрэdakilerden hangisi Эstanbul Altэn Borsasэ piyasalarэ teminat kapsamэnda deрildir?

a) Her tьrlь devlet tahvili
b) Yatэrэm fonu
c) Altэn
d) Banka teminat mektuplarэ
e) Hazine teminatэ


40. Kэymetli madenler piyasasэnda gerзekleюen iюlemlerden alэcэ ve satэcэdan % kaз; komisyon alэnэr?

a) %0.15
b) %0.015
c) %0.0015
d) %0.00015
e) %0.000015CEVAPLAR

21 C
22 B
23 C
24 C
25 D
26 E
27 B
28 A
29 A
30 E
31 E
32 C
33 C
34 D
35 A
36 A
37 C
38 B
39 E
40 D