Cevaplı Sorular 1-20

Cevaplı Sorular 1-20 « Diğer teşkilat ve piyasa

l. Merkez Bankası'nın işlevleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

a) Para piyasasını düzenlemek
b) Ülkedeki kredi hacmini ve dağılımını ayarlamak
c) Altın ve döviz rezervlerini yönetmek
d) Devletin hazinedarlığı yerine getirmek.
e) Reeskont oranım belirlemek


2. Merkez Bankasının temel görevleri ile ilgili olarak aşağıdaki açıklamalardan hangisi doğrudur?

a) Para ve kredi politikasını, kalkınma planları ve yıllık programlar göz önünde bulundurularak ekonominin durumuna göre yürütmek

b) Hükümetle birlikte milli paranın dış değerini korumak amaçlarıyla gerekli tedbirleri almak

c) Milli paranın hacim ve tedavülünü düzenlemek

d) Para arzını ve ekonominin likiditesini düzenlemek amacıyla açık piyasa işlemlerini kontrol etmek

e) Menkul kıymetler piyasası işlemlerini kontrol etmek


3. Merkez Bankası altın ve döviz işlemleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisini yapamaz?

a) Külçe halinde altın alamaz
b) Altın ithal ve ihraç edebilir
c) Altın karşılığında avans alıp verebilir
d) Döviz karşılığında avans verebilir
e) Muhabir bankalara kredi verebilir


4. Aşağıdakilerden hangisi doğrudan alım yolu ile açık piyasa işlemi yapılmasının sonuçlarındandır?

a) Kamu kredileri kalemi azalır, emisyon veya bankalar mevduatı kaleminde artış olur

b) MB bilançosunun menkul değerler cüzdanı kaleminde artış, bankacılık sektörü mevduatı yada emisyon kaleminde artış meydana gelir

c) Menkul değerler cüzdanı kaleminde ve emisyon veya bankalar mevduatı kaleminde azalış meydana gelir

d) DİBS kaleminde ve emisyon kaleminde artış meydana gelir

e) Menkul değerler cüzdanı kaleminde artış, emisyon kaleminde azalış meydana gelir


5. MB piyasada geçici likidite sıkışıklığı olduğunda aşağıdaki işlemlerden hangisini yapar?

a) Kesin alım
b) Kesin satım
c) İnterbank piyasasından borçlanma
d) Geri satım vaadi ile alış
e) Geri alış vaadi ile satış


6. İnterbank hangi tarihte faaliyete başlamıştır?

a) 02.04.1992
b) 02.04.1986
c) 01.01.1997
d) 01.01.1994
e) 02.04.1994


7. Bankalar, İnterbank piyasası işlemlerinde aşağıdaki menkul kıymetlerden hangisini teminat olarak gösteremezler?

a) Devlet Tahvili
b) Efektif Deposu
c) Döviz Tevdiat Mektupları
d) Gelir ortaklığı belgesi
e) Yabancı Para Bono ve Tahvili


8. Hazine tarafından MB aracılığıyla yürütülen DİBS satışlarında aşağıdaki yöntemlerden hangisi uygulanmaktadır?

a) İhale yöntemi
b) Halka satış yöntemi
c) TAP yöntemi
d) Bakiyeyi yüklenim yöntemi
e) En iyi gayret aracılığı yöntemi


9. Vadeli işlemler ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) Herhangi bir aktif değerin fiyatının bugünden belirlenerek, teslimatının veya nakit uzlaşmasının ilerideki bir tarihte yapılmasını kayda bağlayan sözleşmelerin alınıp satılması işlemidir

b) Vadeli işlem piyasaları riske karşı korunma, spekülasyon ve arbitraj amacıyla kullanılır

c) Bu piyasaların kurulmalarındaki amaç, piyasalarda karar alma süreçlerini olumsuz bir biçimde etkileyen kur riskini azaltmaktır

d) Vadeli piyasalar küçük tutarlarda ödenecek marjlarla büyük tutarlarda işlem yapabilme imkanı sağlarlar

e) Vadeli işlemler; işlem yapılan ürünü fiziki olarak kullanacak tüketicilerin, gelecekte ihtiyaç duyacağı ürünü, teslimat vadesinde alarak, depolama maliyetinden kurtulmalarını sağlarlar


10. Vadeli işlemler piyasasında bir yatırımcının alabileceği toplam pozisyon sınırları aşağıdakilerden hangisidir?

a) Toplam pozisyon üst sınırı, aynı teslimat vadesi için 100 sözleşme, farklı teslimat vadeleri için ise 250 sözleşmedir

b) Toplam pozisyon üst sınırı, farklı teslimat vadesi için 100 sözleşme, aynı teslimat vadeleri için ise 250 sözleşmedir

c) Toplam pozisyon üst sınırı, aynı teslimat vadesi için 250 sözleşme, farklı teslimat vadeleri için ise 250 sözleşmedir

d) Toplam pozisyon üst sınırı, aynı teslimat vadesi için 100 sözleşme, farklı teslimat vadeleri için ise 100 sözleşmedir

e) Toplam pozisyon üst sınırı, farklı teslimat vadesi için 100 sözleşmedir


11. İstanbul Altın Borsası Vadeli İşlemler ve Opsiyon Piyasası'nda aşağıdaki özelliklerden hangisi yer almaz?

a) Piyasada 100 ons veya l kg olmak üzere iki ayrı büyüklükte düzenlenmiş olan altın vadeli işlem sözleşmeleri işlem görmektedir
b) Sözleşmelerin vadesi l aydan 12 aya kadar aylık olarak değişmektedir
c) Piyasada 995/1000 saflıkta külçe altın işlem görmektedir
d) işlemler ABD Doları veya Türk Lirası üzerinden yapılmaktadır .
e) Her vadede son işlem günü ilgili ayın iş günüdür


12. Vadeli İşlemler ve Opsiyon Piyasası'nda teminat miktarı aşağıdakilerden hangisidir?

a) 10.000 ABD doları
b) 25.000 ABD doları
c) 100.000 ABD dolan
d) 15.000 ABD doları
e) 100 ons altın


13. Kıymetli Madenler Piyasası'nda işlem saatleri aşağıdakilerden hangisidir?

a) 11:00-13.007 15:00-16:30
b) 11:00-13.00
c) 15:00-16:30
d) 10:00-13.00 / 15:00-16:30
e) 11:00-13.007 14:00-16:00


14. Kıymetli madenler piyasasında emir türleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

a) Normal emir
b) Standart külçe emri
c) Resmi müzayede
d) Limitli emir
e) Külçe emir


15. Türkiye'de faaliyet gösteren tezgahüstü piyasalar arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

a) Bankalararası TL piyasası
b) Serbest döviz piyasası
c) Bankalararası tahvil piyasası
d) Bankalararası döviz piyasası
e) TCMB döviz piyasası


16. Takasbank Borsa Para Piyasası (TBPP) ile ilgili olarak aşağıdakiler-den hangisi doğrudur?

a) Kısa dönemli nakit fazlası olup, bunu organize bir şekilde plase e-demeyen bankalar ile uzun dönemli nakit ihtiyacı bulunan bankaların karşılaşmasını sağlamak amacıyla oluşturulmuştur

b) TBPP Taahhütnamesini imzalamış olan, İMKB ve görev verilecek diğer borsalara üye Banka ve Aracı Kurumlar ve Merkez Bankası, TBPP'nda işlem yapabilirler

c) TBPP'nda gerçekleşen işlemlerden doğacak yükümlülükler işlem yapan bankanın garantisi altındadır

d) Takasbank piyasada alış satış kotasyonu vermekte ve işlemlerde katılımcı olmaktadır Takasbank Borsa Piyasası'nda oluşan oranlar, piyasadaki likidite durumundan ve diğer piyasalardaki gelişmelerden etkilenmez

e) TBPP'nda işlem yapan aracı kuruluşların borç ve alacakları için mahsup verme imkanları yoktur


17. Aracı kuruluşlar tahvil ve bono doğrudan alım ve doğrudan satım işlemlerini aşağıdaki piyasalardan hangisinde yapabilirler?

a) İMKB repo / ters repo pazarı
b) Bankalararası repo/ters repo pazarı
c) Bankalararası tahvil piyasası
d) Bankalararası kesin alım pazarı
e) İMKB kesin alım satım pazarı18. Serbest döviz piyasasında fiyatları etkileyen unsurlar aşağıdakilerden hangisidir?

a) Döviz arz ve talebi
b) MB kurları
c) Efektif arz ve talebi
d) Piyasa fiyatları
e) Alternatif piyasalar


19. Hazine ihalesi sonucunda yapılan ödemeler sonucunda hisse senedi piyasasında beklenen gelişmeler nelerdir?

a) Hazinenin ihale ödemesi sonucunda hisse senedi piyasasında düşüş yaşanır
b) Hazinenin ihale ödemesi sonucunda hisse senedi piyasasında yükseliş yaşanır
c) Hazinenin ihale ödemesi sonucunda altın fiyatları yükselir
d) Hazinenin ihale ödemesi sonucunda hisse senedi piyasasında herhangi bir değişiklik olmaz
e) Hazinenin ihale ödemesi sonucunda döviz kurları yükselir


20. Ekonomik istikrarsızlık sonucunda aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir?

a) Döviz kurları yükselir
b) Altın fiyatları düşer
c) Hisse senetleri değer kaybeder
d) Döviz talebi düşer
e) Enflasyonist politikalar uygulanmaya başlanır


CEVAPLAR

1 E
2 C
3 A
4 B
5 D
6 B
7 D
8 A
9 C
10 A
11 E
12 C
13 A
14 D
15 E
16 B
17 C
18 C
19 D
20 A