Cevaplэ Sorular 1-20

Cevaplэ Sorular 1-20 « Diрer teюkilat ve piyasa

l. Merkez Bankasэ'nэn iюlevleri arasэnda aюaрэdakilerden hangisi yer almaz?

a) Para piyasasэnэ dьzenlemek
b) Ьlkedeki kredi hacmini ve daрэlэmэnэ ayarlamak
c) Altэn ve dцviz rezervlerini yцnetmek
d) Devletin hazinedarlэрэ yerine getirmek.
e) Reeskont oranэm belirlemek


2. Merkez Bankasэnэn temel gцrevleri ile ilgili olarak aюaрэdaki aзэklamalardan hangisi doрrudur?

a) Para ve kredi politikasэnэ, kalkэnma planlarэ ve yэllэk programlar gцz цnьnde bulundurularak ekonominin durumuna gцre yьrьtmek

b) Hьkьmetle birlikte milli paranэn dэю deрerini korumak amaзlarэyla gerekli tedbirleri almak

c) Milli paranэn hacim ve tedavьlьnь dьzenlemek

d) Para arzэnэ ve ekonominin likiditesini dьzenlemek amacэyla aзэk piyasa iюlemlerini kontrol etmek

e) Menkul kэymetler piyasasэ iюlemlerini kontrol etmek


3. Merkez Bankasэ altэn ve dцviz iюlemleri ile ilgili olarak aюaрэdakilerden hangisini yapamaz?

a) Kьlзe halinde altэn alamaz
b) Altэn ithal ve ihraз edebilir
c) Altэn karюэlэрэnda avans alэp verebilir
d) Dцviz karюэlэрэnda avans verebilir
e) Muhabir bankalara kredi verebilir


4. Aюaрэdakilerden hangisi doрrudan alэm yolu ile aзэk piyasa iюlemi yapэlmasэnэn sonuзlarэndandэr?

a) Kamu kredileri kalemi azalэr, emisyon veya bankalar mevduatэ kaleminde artэю olur

b) MB bilanзosunun menkul deрerler cьzdanэ kaleminde artэю, bankacэlэk sektцrь mevduatэ yada emisyon kaleminde artэю meydana gelir

c) Menkul deрerler cьzdanэ kaleminde ve emisyon veya bankalar mevduatэ kaleminde azalэю meydana gelir

d) DЭBS kaleminde ve emisyon kaleminde artэю meydana gelir

e) Menkul deрerler cьzdanэ kaleminde artэю, emisyon kaleminde azalэю meydana gelir


5. MB piyasada geзici likidite sэkэюэklэрэ olduрunda aюaрэdaki iюlemlerden hangisini yapar?

a) Kesin alэm
b) Kesin satэm
c) Эnterbank piyasasэndan borзlanma
d) Geri satэm vaadi ile alэю
e) Geri alэю vaadi ile satэю


6. Эnterbank hangi tarihte faaliyete baюlamэюtэr?

a) 02.04.1992
b) 02.04.1986
c) 01.01.1997
d) 01.01.1994
e) 02.04.1994


7. Bankalar, Эnterbank piyasasэ iюlemlerinde aюaрэdaki menkul kэymetlerden hangisini teminat olarak gцsteremezler?

a) Devlet Tahvili
b) Efektif Deposu
c) Dцviz Tevdiat Mektuplarэ
d) Gelir ortaklэрэ belgesi
e) Yabancэ Para Bono ve Tahvili


8. Hazine tarafэndan MB aracэlэрэyla yьrьtьlen DЭBS satэюlarэnda aюaрэdaki yцntemlerden hangisi uygulanmaktadэr?

a) Эhale yцntemi
b) Halka satэю yцntemi
c) TAP yцntemi
d) Bakiyeyi yьklenim yцntemi
e) En iyi gayret aracэlэрэ yцntemi


9. Vadeli iюlemler ile ilgili olarak aюaрэdakilerden hangisi yanlэюtэr?

a) Herhangi bir aktif deрerin fiyatэnэn bugьnden belirlenerek, teslimatэnэn veya nakit uzlaюmasэnэn ilerideki bir tarihte yapэlmasэnэ kayda baрlayan sцzleюmelerin alэnэp satэlmasэ iюlemidir

b) Vadeli iюlem piyasalarэ riske karюэ korunma, spekьlasyon ve arbitraj amacэyla kullanэlэr

c) Bu piyasalarэn kurulmalarэndaki amaз, piyasalarda karar alma sьreзlerini olumsuz bir biзimde etkileyen kur riskini azaltmaktэr

d) Vadeli piyasalar kьзьk tutarlarda цdenecek marjlarla bьyьk tutarlarda iюlem yapabilme imkanэ saрlarlar

e) Vadeli iюlemler; iюlem yapэlan ьrьnь fiziki olarak kullanacak tьketicilerin, gelecekte ihtiyaз duyacaрэ ьrьnь, teslimat vadesinde alarak, depolama maliyetinden kurtulmalarэnэ saрlarlar


10. Vadeli iюlemler piyasasэnda bir yatэrэmcэnэn alabileceрi toplam pozisyon sэnэrlarэ aюaрэdakilerden hangisidir?

a) Toplam pozisyon ьst sэnэrэ, aynэ teslimat vadesi iзin 100 sцzleюme, farklэ teslimat vadeleri iзin ise 250 sцzleюmedir

b) Toplam pozisyon ьst sэnэrэ, farklэ teslimat vadesi iзin 100 sцzleюme, aynэ teslimat vadeleri iзin ise 250 sцzleюmedir

c) Toplam pozisyon ьst sэnэrэ, aynэ teslimat vadesi iзin 250 sцzleюme, farklэ teslimat vadeleri iзin ise 250 sцzleюmedir

d) Toplam pozisyon ьst sэnэrэ, aynэ teslimat vadesi iзin 100 sцzleюme, farklэ teslimat vadeleri iзin ise 100 sцzleюmedir

e) Toplam pozisyon ьst sэnэrэ, farklэ teslimat vadesi iзin 100 sцzleюmedir


11. Эstanbul Altэn Borsasэ Vadeli Эюlemler ve Opsiyon Piyasasэ'nda aюaрэdaki цzelliklerden hangisi yer almaz?

a) Piyasada 100 ons veya l kg olmak ьzere iki ayrэ bьyьklьkte dьzenlenmiю olan altэn vadeli iюlem sцzleюmeleri iюlem gцrmektedir
b) Sцzleюmelerin vadesi l aydan 12 aya kadar aylэk olarak deрiюmektedir
c) Piyasada 995/1000 saflэkta kьlзe altэn iюlem gцrmektedir
d) iюlemler ABD Dolarэ veya Tьrk Lirasэ ьzerinden yapэlmaktadэr .
e) Her vadede son iюlem gьnь ilgili ayэn iю gьnьdьr


12. Vadeli Эюlemler ve Opsiyon Piyasasэ'nda teminat miktarэ aюaрэdakilerden hangisidir?

a) 10.000 ABD dolarэ
b) 25.000 ABD dolarэ
c) 100.000 ABD dolan
d) 15.000 ABD dolarэ
e) 100 ons altэn


13. Kэymetli Madenler Piyasasэ'nda iюlem saatleri aюaрэdakilerden hangisidir?

a) 11:00-13.007 15:00-16:30
b) 11:00-13.00
c) 15:00-16:30
d) 10:00-13.00 / 15:00-16:30
e) 11:00-13.007 14:00-16:00


14. Kэymetli madenler piyasasэnda emir tьrleri arasэnda aюaрэdakilerden hangisi yer almaz?

a) Normal emir
b) Standart kьlзe emri
c) Resmi mьzayede
d) Limitli emir
e) Kьlзe emir


15. Tьrkiye'de faaliyet gцsteren tezgahьstь piyasalar arasэnda aюaрэdakilerden hangisi yer almaz?

a) Bankalararasэ TL piyasasэ
b) Serbest dцviz piyasasэ
c) Bankalararasэ tahvil piyasasэ
d) Bankalararasэ dцviz piyasasэ
e) TCMB dцviz piyasasэ


16. Takasbank Borsa Para Piyasasэ (TBPP) ile ilgili olarak aюaрэdakiler-den hangisi doрrudur?

a) Kэsa dцnemli nakit fazlasэ olup, bunu organize bir юekilde plase e-demeyen bankalar ile uzun dцnemli nakit ihtiyacэ bulunan bankalarэn karюэlaюmasэnэ saрlamak amacэyla oluюturulmuюtur

b) TBPP Taahhьtnamesini imzalamэю olan, ЭMKB ve gцrev verilecek diрer borsalara ьye Banka ve Aracэ Kurumlar ve Merkez Bankasэ, TBPP'nda iюlem yapabilirler

c) TBPP'nda gerзekleюen iюlemlerden doрacak yьkьmlьlьkler iюlem yapan bankanэn garantisi altэndadэr

d) Takasbank piyasada alэю satэю kotasyonu vermekte ve iюlemlerde katэlэmcэ olmaktadэr Takasbank Borsa Piyasasэ'nda oluюan oranlar, piyasadaki likidite durumundan ve diрer piyasalardaki geliюmelerden etkilenmez

e) TBPP'nda iюlem yapan aracэ kuruluюlarэn borз ve alacaklarэ iзin mahsup verme imkanlarэ yoktur


17. Aracэ kuruluюlar tahvil ve bono doрrudan alэm ve doрrudan satэm iюlemlerini aюaрэdaki piyasalardan hangisinde yapabilirler?

a) ЭMKB repo / ters repo pazarэ
b) Bankalararasэ repo/ters repo pazarэ
c) Bankalararasэ tahvil piyasasэ
d) Bankalararasэ kesin alэm pazarэ
e) ЭMKB kesin alэm satэm pazarэ18. Serbest dцviz piyasasэnda fiyatlarэ etkileyen unsurlar aюaрэdakilerden hangisidir?

a) Dцviz arz ve talebi
b) MB kurlarэ
c) Efektif arz ve talebi
d) Piyasa fiyatlarэ
e) Alternatif piyasalar


19. Hazine ihalesi sonucunda yapэlan цdemeler sonucunda hisse senedi piyasasэnda beklenen geliюmeler nelerdir?

a) Hazinenin ihale цdemesi sonucunda hisse senedi piyasasэnda dьюью yaюanэr
b) Hazinenin ihale цdemesi sonucunda hisse senedi piyasasэnda yьkseliю yaюanэr
c) Hazinenin ihale цdemesi sonucunda altэn fiyatlarэ yьkselir
d) Hazinenin ihale цdemesi sonucunda hisse senedi piyasasэnda herhangi bir deрiюiklik olmaz
e) Hazinenin ihale цdemesi sonucunda dцviz kurlarэ yьkselir


20. Ekonomik istikrarsэzlэk sonucunda aюaрэdakilerden hangisi gerзekleюir?

a) Dцviz kurlarэ yьkselir
b) Altэn fiyatlarэ dьюer
c) Hisse senetleri deрer kaybeder
d) Dцviz talebi dьюer
e) Enflasyonist politikalar uygulanmaya baюlanэr


CEVAPLAR

1 E
2 C
3 A
4 B
5 D
6 B
7 D
8 A
9 C
10 A
11 E
12 C
13 A
14 D
15 E
16 B
17 C
18 C
19 D
20 A