Aзэklamalэ 22 Soru

Aзэklamalэ 22 Soru « Diрer teюkilat ve piyasa

SORU 1:

I. Kaynaklarэn tam olarak istihdamэ
II. Эstikrarlэ bir ekonomik bьyьme
III. Fiyat istikrarэnэn korunmasэ
IV.Цdemeler dengesindeki istikrarэn saрlanmasэ

Yukarэdakilerden hangisi bir ekonominin temel hedefleri arasэndadэr?

A) Yalnэz II
B) I, II, III, IV
C) Yalnэz III
D) II ve IV

ЗЦZЬM 1: Bir ekonomide 4 hedef vardэr.

- Kaynaklarэn tam olarak istihdamэ
- Fiyat istikrarэnэ kazanmasэ
- istikrarlэ bir ekonomik bьyьme
- Цdemeler dengesindeki istikrarэn saрlanmasэ

Doрru Cevap B юэkkэdэr.SORU 2: Aюaрэdakilerden hangisi Tьrkiye'de faaliyet gцsteren organize piyasalardan birisidir?

A) Bankalararasэ TL Piyasasэ
B) Serbest Dцviz Piyasasэ
C) Bankalararasэ Repo Piyasasэ
D) IMKB Tahvil ve Bono piyasasэ
E) Bankalararasэ Tahvil Piyasasэ

ЗЦZЬM: IMKB Tahvil ve bono Piyasasэ ьyeleri, yasalarэ ve yцnetenleriyle organize bir piyasadэr. Bankalararasэ TL piyasasэ, Serbest dцviz piyasasэ, Bankalararasэ repo piyasasэ ve Bankalararasэ tahvil piyasasэ tezgahьstь piyasalardэr.
Doрru Cevap D юэkkэdэr.SORU 3:
I. TCMB Aзэk Piyasa
II. TCMB Эnterbank Para Piyasasэ
III. TCMB Tahvil Piyasasэ

Yukarэdakilerden hangisi T.C. merkez Bankasэ Piyasalarэndan biridir?

A) Yalnэz II
B) I ve II
C) I, II ve III
D) Yalnэz III
E) Yalnэz I

ЗЦZЬM: TCMB Aзэk piyasa, TCMB Эnterbank Para Piyasasэ ve TCMB Dцviz Piyasasэ TC Merkez Bankasэ piyasalarэndandэr. ЭMKB'nin Tahvil ve Bono Piyasasэ vardэr.
Doрru Cevap B юэkkэdэr.SORU 4:

I. Tьrk lirasэ karюэlэрэnda menkul kэymet kesin alэm satэmэ
II. Geri alэm vaadi ile satэm
III. Geri satэm vaadi ile alэm iюlemleri
IV.Menkul kэymetlerin цdьnз alэnэp verilmesi
V. Tьrk Lirasэ depo alэnmasэ verilmesi

Yukarэdakilerden hangisi T.C. Merkez Bankasэ bьnyesinde yapэlan aзэk piyasa iюlemlerindendir?

A) II, III ve V
B) I, II, III, IV ve V
C) Yalnэz V
D) I, II ve IV
E) IV ve V

ЗЦZЬM:1, II, III, IV ve V T.C. Merkez bankasэ bьnyesinde yapэlan aзэk piyasa iюlemleri arasэndadэr.
Doрru Cevap B юэkkэdэr.SORU 5: Эnterbank (Bankalararasэ Para Piyasasэ) hangi tarihte kurulmuюtur?

A) 02.04.1986
B) 03.04.1996
C) 02.04.1976
D) 04.02.1966
E) 02.04.1994

ЗЦZЬM:Эnterbank 02 Nisan 1986'da TCMB'nin aзэk piyasa iюlemleri зerзevesinde Tьrk lirasэ depo iюlemlerini gerзekleюtirmek amacэyla kurulmuюtur.
Doрru Cevap A юэkkэdэr.SORU 6:

I. Kur rejimi tek baюэna TCMB tarafэndan belirlenir.
II. Kur rejimi tek baюэna Hьkьmet tarafэndan belirlenir.
III, Kur rejimi TCMB ve Hьkьmet tarafэndan ortaklaюa belirlenir.

Yukarэdaki bilgilerden hangisi doрrudur?

A) I, II ve III
B) Yalnэz I
C) Yalnэz II
D) Yalnэz III
E) II ve III

ЗЦZЬM: Kur rejimi TCMB ve Hьkьmet tarafэndan ortaklaюa belirlenir. Kur rejimi зerзevesindeki kur politikasэ TCMB yetkisindedir. Doрru Cevap D юэkkэdэr.SORU 7: Kэymetli Madenler Piyasasэnda gerзekleюen iюlemlerden alэcэdan ve satэcэdan toplam ne kadar komisyon alэnэr?

A) 0,0005 (onbinde beю)
B) 0,0006 (onbinde altэ)
C) 0,0004 (onbinde dцrt)
D) 0,0003 (onbinde ьз)
E) 0,00015 (onbinde birbuзuk)

ЗЦZЬM: Kэymetli Madenler Piyasasэnda gerзekleюen iюlemlerden alэcэdan ve satэcэdan 0,00015 (onbinde bir buзuk) olmak ьzere toplam 0,0003 (onbinde ьз) komisyon alэnэr.
Doрru Cevap D юэkkэdэr.SORU 8: Vadeli iюlem sцzleюmelerinde aynэ цzelliklere sahip sцzleюme bazэnda olmak kaydэyla uzun pozisyon karюэsэnda kэsa pozisyon, kэsa pozisyon karюэsэnda ise uzun pozisyon alэnarak pozisyon tasfiyesine ne denir?

A) Uzun pozisyon
B) Ters iюlem (pozisyon kapatma)
C) Line
D) Kэsa pozisyon
E) Takas

ЗЦZЬM 8: Ters iюlemle pozisyon tasfiye edilir. Doрru Cevap B юэkkэdэr.SORU 9: ......................borsada alэcэ karюэsэnda satэcэ, satэcэ karюэsэnda alэcэ kэsmэna geзerek piyasa katэlэmcэlarэnэn hak ve yьkьmlьlьklerini teminat altэna alan, gerзekleюen iюlemler sonucu oluюan цdeme ve teslimat yьkьmlьlьklerinin zamanэnda yapэlmasэnэ saрlayan ve risklerin takibi kontrolь ve teminatlarэn tesisini saрlamakla gцrevli merkezdir.

A) IMKB
B) TCMB
C) Takas Merkezi
D) Hazine Mьsteюarlэрэ
E) Maliye Bakanlэрэ

ЗЦZЬM 9: Takas merkezi, borsa bьnyesinde oluюturabileceрi gibi, bir banka veya sadece takas iюlemlerini yьrьten bir takas kuruluюu da takas merkezi olarak gцrevlendirilebilir. Doрru Cevap C dir.SORU 10: Piyasadaki gьnlьk fiyat hareketleri karюэsэnda gьncelleюtirilen teminat tutarlarэnэn kazanmasэ gereken alt dьzeye ne denir?

A) Asgari teminat
B) Garanti Fonu
C) Baюlangэз Teminatэ
D) Sьrdьrme Teminatэ
E) Marj

ЗЦZЬM 10: Teminat hesaplan her gьn uzlaюma fiyatэna gцre gьncelleюtirilir. Alman pozisyon aзэsэndan vadeli iюlem ve opsiyon iюlemlerinde deрer kaybэ sцz konusu olduрunda baюlangэз teminatэnэn sьrdьrme teminatэna veya daha altэna dьюmesi durumunda tamamlanma зaрrэsэ yapэlarak teminatэn baюlangэз teminatэ seviyesine tamamlanmasэ talep edilir. Doрru Cevap D юэkkэdэr.SORU 11: Aюaрэdakilerden hangi opsiyon tьrьnde vadesinden цnce iюlem yapэlabilir?

A) Satэn alma opsiyonu
B) Satma opsiyonu
C) Avrupa opsiyonu
D) Amerikan opsiyonu
E) Alэm opsiyonu

ЗЦZЬM 11: Amerika opsiyonunda vadesinden цnce iюlem yapэlabilir. Doрru Cevap D юэkkэdэr.SORU 12:

I. Halka satэю yцntemi
II. Bakiyeyi yьklerin yцntemi
III. Эhale yцntemi
IV. Kotasyon yцntemi

Yukarэdakilerden hangisi Aзэk piyasa iюlemleri (API) Mьdьrlьрьnce gerзekleюtirilen aзэk piyasa iюlemlerinde kullanэlan yцntemlerden birisidir?

A) Yalnэz I
B) I ve II
C) III ve IV
D) III
E) IV

ЗЦZЬM: Эhale yцnteminde, kazanan her teklif kendi faizinden ve fiyatэndan iюlem gцrьr.
- Teklifler EFT aracэlэрэyla alэnэr.
- Kotasyon yцnteminde; faiz ya da fiyat TCMB tarafэndan belirlenir.

Doрru Cevap C юэkkэdэr.SORU 13: Aюaрэdakilerden hangisi оnterbank Bankalararasэ Para Piyasasэnda iюlem yapэlabilir?

A) Цzel finans kurumlan
B) Aracэ kuruluюlar
C) Factoring юirketleri
D) Sadece Bankalar
E) Yetkili Mьesseseler

ЗЦZЬM: Interbank'ta sadece bankalar iюlem yapabilir. Doрru Cevap D юэkkэdэr.SORU 14: Aюaрэdakilerden hangisi Bankalarэn Bankalararasэ Para piyasasэnda (Interbank) iюlem yapabilmek iзin yatэrmak zorunda olduklarэ teminat зeюitlerinden biri deрildir?

A) Altэn
B) Yabancэ Bono Tahvil
C) Dцviz Deposu
D) DОBS
E) Gьmью Deposu

ЗЦZЬM: Interbank piyasasэnda teminat olarak kabul edilen deрerler:

- DЭBS
- Dцviz Deposu, Efektif deposu
- Yabancэ bono, tahvil
- Altэn deposudur.

Doрru Cevap E юэkkэdэr.SORU 15: Aюaрэdakilerden hangisi Эstanbul Altэn Borsasэ ьyeleri arasэnda deрildir?

A) Bankalar
B) Цzel Finans Kurumlan
C) Yetkili Mьesseseler
D) Kэymetli Maden Aracэ Kurumlan
E) Kooperatifler

ЗЦZЬM: Bankalar, Цzel Finans kurumlarэ, yetkili mьesseseler, kэymetli maden aracэ kurumlan ile yurt dэюэnda yerleюik kiюi ve kuruluюlar Эstanbul Altэn Borsasэna ьye olabilirler. Doрru Cevap E юэkkэdэr,SORU 16: Эstanbul Altэn Borsasэnda ьyelerin iюlemleri dolayэsэyla diрer ьyelere ve borsaya karюэ yьkьmlьlьklerini yerine getirmemelerine karюэ yatэrmak zorunda olduklarэ teminatэn adэ nedir?

A) Эюlem teminatэ
B) Risk teminatэ
C) Kьrtaj
D) Baюlangэз teminatэ
E) Sьrdьrme teminatэ

ЗЦZЬM: Risk teminatэ denir. Doрru Cevap B юэkkэdэr.SORU 17: Aюaрэdakilerden hangisi Dцviz ve Efektif Piyasalarэ Mьdьrlьрь'nьn gцrevleri arasэnda deрildir?

A) Dцviz ve efektif piyasalarэna aracэlэk etmek
B) Para politikasэ ve piyasalarэn gerektirdiрi durumlarda dцviz piyasalarэna mьdahale etmek
C) TCMB'nca gьnlьk olarak ilan edilen gцsterge kurlarэnэ belirlemek
D) TL'nin yurt dэюэ piyasalarda dцviz karюэlэрэnda iюlem gцrmesini saрlamak amacэyla TL banknot gцndermek
E) Banknot ihraз etmek

ЗЦZЬM: Banknot ihraз etmek TCMB tekelindedir. Doрru Cevap E юэkkэdэr.SORU 18:

I. TCMB Эnterbank para piyasasэnda iюlem yapmanэn maliyetli
olmasэ
II. TCMB'nin bankalara tanэdэklarэ limitlerin yetersiz gelmesi
III. TCMB bьnyesinde yapэlan her iюlem iзin teminat alэnmasэ

Yukarэdakilerden hangisi bankalarэn TCMB Эnterbank para piyasasэ yerine Bankalararasэ TL piyasasэnda iюlem yapma nedenlerinden birisidir?

A) Yalnэz I
B) Yalnэz II
C) Yalnэz III
D) I, II ve III
E) I ve II

ЗЦZЬM: Bankalar, Tьrk Lirasэ alэюveriюlerini TCMB bьnyesindeki Эnterbank Para Piyasasэndan yapabildikleri gibi ikincil piyasa olarak da adlandэrэlan Bankalararasэ TL Piyasasэnda цzel bir dьzenlemeye tabi olmadan, kendi aralarэnda da yapabilmektedirler. TCMB Interbank para piyasasэnda iюlem yapma maliyeti yьksektir, teminat yatэrmak zorundadэr ve TCMB'nin bankalara tanэdэklarэ limitler yetersiz gelebilmektedir. Doрru Cevap D юэkkэdэr.SORU 19: Aюaрэdakilerden hangisi Forward ve Future Piyasalar arasэndaki farklardan biri deрildir?

A) Future piyasalarda marjэn uygulamasэ vardэr.
B) Forward piyasalarda miktar standart deрildir.
C) Forward piyasalarэn aksine, Future piyasalarda sцzleюme miktarlarэ standarttэr.
D) Future piyasalarda sцzleюme vadeleri standarttэr.
E) Forward piyasalar organize piyasalardэr.

ЗЦZЬM: Forward piyasalar tezgahьstь piyasalardэr. Future piyasalar ise organize piyasalardэr.
Doрru Cevap E юэkkэdэr.SORU 20:

I. Temel amacэ fiyat istikrarэnэ saрlamaktэr
II. Aзэk piyasa iюlemleri yapmak
III. Hьkьmetle birlikte Tьrk Lirasэnэn iз ve dэю deрerini kazanmak iзin tedbirler almak
IV. Ьlke altэn ve dцviz rezervlerini yцnetmek

Yukarэdakilerden hangisi T.C Merkez Bankasэnэn gцrevleri arasэndadэr?

A) Yalnэz II
B) I, II, III ve IV
C) Yalnэz III
D) Yalnэz I
E) I, II ve IV

ЗЦZЬM: I, II, III ve IV. T.C Merkez bankasэnэn gцrevleri arasэndadэr. Aynэ zamanda bankalarэn zorunlu karюэlэk ve dэsponibiliteleri belirler, mali piyasadan izler, reeskont ve avans iюlemleri yapar.
Doрru Cevap B юэkkэdэr.SORU 21:

I. Normal Emir
II. Standart kьlзe emri
III. Resmi mьzayede
IV. Limitli emir

Yukarэdakilerden hangisi Kэymetli Madenler Piyasasэnda Altэn iюlemlerindeki emir tiplerindendir?

A) I, II ve III
B) Yalnэz IV
C) III ve IV
D) Yalnэz II
E) I ve IV

ЗЦZЬM: Limitli emir - emir tiplerinden deрildir. Doрru Cevap A юэkkэdэr.SORU 22: ЭMKB Vadeli iюlemler Piyasasэnda iюlem gцren dцviz ьzerine vadeli iюlem sцzleюmelerinde sьrdьrme teminatэ ne kadardэr?

A) Baюlangэз teminatэnэn % 50'si
B) 30 Milyar TL
C) Baюlangэз teminatэnэn % 80'si
D) 15 Milyar TL
E) Baюlangэз teminatэnэn % 20'si

ЗЦZЬM: Sьrdьrme teminatэ baюlangэз teminatэnэn %80'idir. Doрru Cevap C юэkkэdэr.