Sermaye piyasaları ve Ekonomi

Cevaplı Sorular 21-40 « Sermaye Piyasası

21. Menkul kıymetler borsalarının özel bütçeli ve tüzel kişiliğe sahip kamu kurumu niteliği kazanmasını sağlayan düzenleme hangi kanunda yer almaktadır?

a) SPK
b) İMKB Yönetmeliği
c) 91 sayılı KHK
d) Menkul kıymetler borsalarının kuruluş ve çalışma esasları hakkında yönetmelik
e) Türk ticaret kanunu


22. Menkul kıymetler borsalarının kuruluş ve çalışma esasları hakkındaki yönetmeliğin yürürlüğe giriş tarihi aşağıdakilerden hangisidir?

a) 06.10.1983
b) 06.10.1984
c) 19.02.1996
d) 28.01.1984
e) 01.01.1996


23. Borsalarda olağandışı olumsuz gelişmelerin meydana gelmesi durumunda borsanın geçici olarak kapatılmasında yetki sınırları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaktadır?

a) Borsa başkam tarafından l gün
b) SPK tarafından 3 gün
c) Borsa yönetim kurulunun talebi üzerine SPK tarafından 3 gün
d) SPK'nun talebi üzerine ilgili bakan tarafından l ay
e) Borsa yönetim kurulu tarafından 3 gün


24. Borsa üyeleri arasında borsa işlemlerinden doğan ihtilafların çözümü hangi mercii tarafından gerçekleştirilmektedir?

a) Borsa yönetim kurulu
b) Uyuşmazlık komitesi
c) Yönetim kurulu
d) Borsa üyeleri
e) SPK


25. Menkul kıymetler borsalarında disiplin cezaları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

a) Uyarı
b) Kınama
c) Para cezası
d) Borsa üyeliğinden çıkartılma
e) Denetim


26. Aşağıdakilerden hangisi aracı kurumların yükümlülüklerinden birisi değildir?

a) Çerçeve sözleşmesi imzalamak
b) Müşteriyi tanımak
c) Blokaj
d) Borsa üyeliği
e) Temettü avansı dağıtmak


27. Kayıtlı sermayeli anonim şirketlerin, satışı yapılmış hisse senetlerini temsil eden sermayeleri aşağıdakilerden hangisidir?

a) Başlangıç sermayesi
b) Çıkarılmış sermaye
c) Tavan sermaye
d) Esas sermaye
e) Asgari sermaye


28. Sermaye Piyasası Kurulu, yaptığı izleme, inceleme ve denetlemeler sonucunda aşağıdaki tedbirlerden hangisini almaya yetkili değildir?

a) Mali durumu zayıflayan aracı kurumların iflasına karar vermek
b) Halka açık anonim şirketlerin bazı yönetim kurulu kararları için iptal davası açmak
c) Sermaye piyasası mevzuatına aykırı davranan aracı kurumlarda imza yetkisini kaldırmak
d) İzinsiz halka arz ve satış işlemlerini durdurmak
e) Gerekli olduğu durumlarda kamuoyuna açıklanmamış bilgileri açıklamak


29. Sermaye Piyasası Kurulu'nun özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

a) Kamu tüzel kişiliğidir
b) İdari ve mali özerkliğe sahiptir
c) Başkan dahil 7 üyeden oluşur
d) Yetkilerini ilgili bakanın sorumluluğu altında kullanır
e) Merkez Ankara'dadır


30. Yatırım ortaklıklarına kuruluş ve faaliyet izni verilebilmesi için aşağıdakilerden hangisi gerekli değildir?

a) Kayıtlı sermayeli olarak anonim ortaklık şeklinde kurulmaları
b) Başlangıç sermayelerinin SPK tarafından belirlenen miktardan az olmaması
c) Hisse senetlerinin nakit karşılığı çıkartılması
d) Ticaret unvanlarında Yatırım Ortaklığı ibaresinin bulunması
e) Ortak sayısının 250'den fazla olması


31. Aşağıdaki kurumların hangisinin kuruluşunda ayni sermaye konulabilir?

a) Gayrimenkul yatırım ortaklığı
b) Aracı kurum
c) Yatırım ortaklığı
d) Risk sermayesi yatırım ortaklığı
e) Banka


34. Menkul kıymet borsaları aşağıdakilerden hangisi tarafından idare ve temsil olunur?

a) Borsa komiseri
b) Borsa başkanı
c) Yönetim kurulu
d) Yönetim kurulu kararlarına göre borsa başkanı
e) SPK


35. Borsanın gelirleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

a) Borsa üyelerinin giriş aidatları
b) Kotasyon ücretleri
c) Borsa işlemleri tescil ücretleri
d) Kürtaj ücretlerinin bir kısmı
e) Cezalar


32. Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) Tüzel kişiliğe sahiptir
b) Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşudur
c) Yönetim kurulu başkanı ve üyeleri İMKB'nın belirlediği üyeler arasından SPK tarafından seçilir
d) Bütün aracı kurumlar üye olmak zorundadırlar
e) Meslek kurallarını oluşturma görevi ve yetkileri vardır


36. Borsa başkanının atanması, görev ve yetkileriyle ilgili olarak aşağıda-kilerden hangisi yanlıştır?

a) Borsanın en üst amiri ve temsilcisidir
b) Ticari şirketlerde pay sahibi olamaz
c) SPK'nun teklifi ile, müşterek kararname ile 3 yıl için atanır
d) Finans alanında 15 yıllık tecrübeye sahip olması gerekir
e) Ticaretle uğraşamaz


33. Aşağıdakilerden hangisi SPK tarafından düzenlenen bir suç değildir?

a) Yapay piyasa oluşturmak
b) Yatırımcıların menkul kıymetlerini izinsiz satmak
c) Bir kimsenin iyi niyetinden veya saflığından yararlanarak menfaat sağlamak
d) Sermaye piyasası araçlarının değerini etkileyecek yalan ve yanlış haber yaymak
e) Emsaline göre farklı işlemlerle halka açık anonim ortaklıklarının karlarını ve malvarlığını azaltmak


37. Borsa üyeleri arasındaki anlaşmazlıklar aşağıdaki kurumlardan hangisi tarafından çözümlenir?

a) SPK
b) Borsa yönetim kurulu
c) Borsa genel kurulu
d) IMKB
e) Türkiye aracı kurumlar birliği


38. Borsanın, olağandışı olumsuz gelişmeler üzerine üç güne kadar kapatılmasına aşağıdakilerden hangisi karar verir?

a) Borsa başkam
b) Borsa yönetim kurulu
c) Borsa yönetim kurulunun teklifi ile SPK
d) SPK'nun talebiyle Maliye Bakanlığı
e) Maliye Bakanlığı'nın talebiyle Bakanlar Kurulu


39. Yurtdışında yerleşik kişiler, hisse senedi sahibi oldukları Türkiye'deki şirketlerin yönetim kurullarına veya genel kurullarına katılmak istemeleri durumunda aşağıdakilerden hangisini yapmak zorundadırlar?

a) Yönetim kuruluna katılmaları serbesttir
b) Yabancı sermaye mevzuatı çerçevesinde iştirakin tescili gereklidir
c) Sahip olunan hisse senetleri borsaya kote edilmelidir
d) Sanayi ve ticaret bakanlığından izin alınmalıdır
e) Hisse senetleri SPK kaydına alınmalıdır


40. Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar kapsamına aşağıdakilerden hangisi dahildir?

a) Halka açık anonim şirketlerin hisse senetlerinin halka arzı
b) Türk parasının yabancı paralar karşısında değerinin belirlenmesi
c) Sermaye piyasası araçlarının ithal ve ihracı
d) Sermaye hareketlerine ilişkin kambiyo işlemleri
e) Türk parasını temsil eden belgelerin ithal ve ihracıCEVAPLAR

21 C
22 B
23 D
24 C
25 E
26 E
27 B
28 A
29 D
30 E
31 A
32 C
33 C
34 D
35 E
36 C
37 B
38 A
39 B
40 E

Cevaplı Sorular 1-20 « Temel Finans Matematiği

1. % 45 basit faiz oranı ile değerlendirilen 7.000.000.000 TL, 70 gün sonra kaç lira olur?

a) 7.604.109.589
b) 604.109.589
c) 7.164.250.000
d) 164.250.000
e) 7.220.500.000


2. 3 ay boyunca %30 aylık faizle değerlendirilen 1.000.000.000 TL'nin dönem sonu değeri nedir?

a) 1.073.972.602
b) 2.197.000.000
c) 2.465.753.424
d) 1.821.917.808
e) 1.216.666.666


3. 62.500 TL. birim fiyatla alman bir menkul kıymet 71.500 TL birim fiyatla satılırsa dönemsel getiri nedir?

a) 969
b) %90
c) %15
d) %14.4
e) 96144


4. 3 yıl sonra 350.000.000 TL elde etmek için %50 faiz oranı ile bankaya
bugün ne kadar para yatırılmalıdır?

a) 102.500.300
b) 103.703.703
c) 103.800.000
d) 104.000.000
e) 104.200.000


5. 168 gün vadeli nominal %94 faizli hazine bonosunun efektif getirişi nedir?

a) %117.5
b) %109.4
c) %120
d) %115.2
e) %94


6. 24 günlük kırık vadeli mevduatın yıllık basit faizi %92 ise yıllık bileşik faizi kaçtır?

a) %144.30
b) %123.87
c) % 92
d) % 116.24
e) %120


7. 6 ay vadeli hazine bonosunun yıllık %120 getiri sağlaması bekleniyorsa satın alma günündeki fiyatı ne olmalıdır?

a) 100.000
b) 67.758
c) 68.200
d) 62.822
e) 92.000


8. Basit faiz oranı %60 olan 90 gün vadeli hazine bonosunun bileşik faiz oranı aşağıdakilerden hangisidir?

a) 82.12
b) 47.03
c) 49.83
d) 74.99
e) 77.22


9. 35 gün vadeli mevduat faizi %52.60 ise, aynı sürede mevduatla aynı getiriyi sağlayacak ortalama O/N repo faiz oranı aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?

a) 5.48
b) 54.80
c) 67.05
d) 65.61
e) 42.27


10. Bir yatırım aracının O/N getirişi %62 ise yıllık bileşik getirişi aşağıdakilerden hangisidir?

a) 85.79
b) 48.27
c) 62
d) 74.69
e) 55.82


11. Vadesine 40 gün kala %68 basit faiz oranı ile alınan hazine bonosunun birim alış fiyatı aşağıdakilerden hangisidir?

a) 930.64
b) 934.00
c) 861.20
d) 865.10
e) 930.00


12. %90 faiz oranı ile 160 gün vadeli olarak alınan hazine bonosunun O/N getirişi aşağıdakilerden hangisidir?

a) 113.53
b) 78.27
c) 79.00
d) 75.93
e) 89.99


13. Basit faiz oranı %60 olan 90 gün vadeli yatırım aracının O/N getirişi nedir?

a) %79.44
b) %75.23
c) %77.00
d) %65.08
e) %75.03


14. Bir yatırım aracının O/N getirişi %73 ise yıllık bileşik faizi nedir?

a)%127
b)%117
c) %97
d) %73
e) %107


15. 3.362.000.000 TL 73 gün sonra faizi ile birlikte 3.568.000.000 TL olursa faiz oranı nedir?

a) %45.85
b) %45.85
c) %23.62
d) %47.56
e) %30.64


16. 8 ay vadeli hazine bonosunun yıllık %69 faizle birim fiyatı nedir?

a) 68.790
b) 66.468
c) 68.900
d) 68.654
e) 67.685


17. Yıllık %44 faiz ödeyen bankaya 3 aylık mevduat hesabına 112.000 TL 4 yıl için yatırılsa dönem sonu para ne olur?

a) 594.820
b) 566.888
c) 566.458
d) 595.300
e) 526.659


18. 70 gün vadeli hazine bonosu %48 yıllık geliri oranı işe satın alınıp 50 gün sonra 70%'den satılıyor ise getiri oranı nedir?

a) %5.17
b) %6.18
c) %4.25
d) %5.75
e) %5.85


19. 2.100.000.000 TL'nin 63 günde 2.700.000.000. TL olması için banka tarafından uygulanan nominal faiz oranı nedir?

a) %120
b) %145
c) %161
d) %163
e) %158


20. 34 gün vadeli mevduat faizi net %62'dur. 34 günde mevduatla aynı getiriyi sağlayacak ortalama O/N repo faizi nedir?

a) %61.02
b) %65.02
c) %62.00
d) %68.44
e) %70.05CEVAPLAR

1 A
2 B
3 D
4 B
5 C
6 A
7 D
8 D
9 C
10 B
11 A
12 A
13 E
14 E
15 E
16 A
17 A
18 A
19 C
20 A

Cevaplı Sorular 21-40 « İlgili Vergi Mevzuatı

21. Hisse senetleri gelirlerinin vergilendirilmesinde aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a) Gerçek kişilerin 2002 yılı içerisinde tam mükellef kurumlardan elde edecekleri hisse senedi temettü gelirleri 1/3 oranında vergi alacağına tabidir

b) Vergi alacağı, temettü gelirinden düşürülerek vergi matrahı hesaplanır

c) Hisse senedi alım satım kazançlarının vergilendirilmesinde, hisse senedinin üç aydan fazla elden tutulması durumunda vergi ödenir

d) Gerçek kişilerin 2002 yılı içerisinde tam mükellef kurumlardan elde edecekleri hisse senedi temettü gelirleri 1/5 oranında vergi alacağına tabidir

e) Hisse senedi vergilendirilmesinde alım satım kazançları ile temettü gelirlerinin toplamı alınarak enflasyon indirimi uygulanır


22. Gerçek kişilerin elde ettiği menkul sermaye iratlarından, gelirin elde edilmesi sırasında yapılan gelir vergisi kesintisi aşağıdakilerden hangisidir?

a) Faiz indirimi
b) Vergi alacağı
c) Enflasyon indirimi
d) Fon payı
e) Stopaj


23. Gelir vergisi kanununa göre, menkul kıymetlerin değer artışında safı kazanç hesaplanırken indirilebilecek giderler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

a) Ödenen harçlar
b) Ödenen komisyonlar
c) Banka ve sigorta muameleleri vergisi
d) Hisse senedi satın alınması için kullanılan kredilere ilişkin faizler
e) Ödenen vergiler


24. Yabancı ülke hazineleri tarafından ihraç edilen tahvillerin faiz gelirlerinin beyanı nerede yapılır?

a) Yabancı ülke hazinelerinin ihraç ettiği tahviller ile yurt dışındaki şirketlerin ihraç ettiği tahvillerden elde edilen faizler , ihracın yapıldığı ülkede beyan edilir

b) Yabancı ülke hazinelerinin ihraç ettiği tahviller ile yurt dışındaki şirketlerin ihraç ettiği tahvillerden elde edilen faizler vergiden muaftır

c) Yabancı ülke hazinelerinin ihraç ettiği tahviller ile yurt dışındaki şirketlerin ihraç ettiği tahvillerden elde edilen faizler Türkiye'de beyan edilir

d) Yabancı ülke hazinelerinin ihraç ettiği tahviller ile yurt dışındaki şirketlerin ihraç ettiği tahvillerden elde edilen faizler 4.600.000.000 TL'den fazla ise, ihracın yapıldığı ülkede beyan edilir

e) Yabancı ülke hazinelerinin ihraç ettiği tahviller ile yurt dışındaki şirketlerin ihraç ettiği tahvillerden elde edilen faizler 4.600.000.000 TL'den fazla ise Türkiye'de beyan edilir


25. Aşağıdakilerden hangisi birinci derece usulsüzlük olarak cezalandırılır?

a) Vergi kanunlarında yazılı bildirimlerin zamanında yapılmaması

b) Vergi beyannameleri, bildirimler, evrak ve vesikaların kanunen belli şekil ve içerik ile ekleri ile bunlarla ilgili olarak yapılan düzenlemelere ilişkin hükümlere uyulmamış olması

c) Tasdiki mecburi defterlerden herhangi birinin tasdik işlemlerinin süresinin sonundan başlayarak bir ay içinde yaptırılmış olması

d) Vergi harç ve beyannamelerinin süresinde verilmemiş olması

e) Vergi karnesinin süresinin sonundan başlayarak 15 gün geçtiği halde alınmamış olması


26. 2000 yılı vergi gelirleri arasında aşağıdakilerden hangisi stopaja tabidir?

a) 26.07.2002 tarihinden itibaren ihraç edilen Eurobondlar
b) A tipi fonlar
c) B tipi fonlar
d) DTH
e) Mevduat faizi


27. 2002 yılı menkul kıymet gelirlerinde beyan sınırı aşağıdakilerden hangisidir?

a) 4.900.000.000
b) 6.650.000.000
c) 3.500.000.000
d) 7.000.000.000
e) 4.350.000.000


28. Sermaye piyasası kurumlan ve ihraççı ortaklıklar aşağıdaki vergi ve cezalardan hangilerini kurum kazançlarının tespitinde gider olarak kaydedemezler?

a) Banka ve sigorta muameleleri vergisi
b) Kurumlar vergisi ve gecikme zammı
c) Damga vergisi
d) Kaynak kullanımı destekleme fonu
e) Harç vergisi


29. Sermaye piyasasının vergilendirilmesinde kurumlar vergisinden istisna edilen kazanç aşağıdakilerden hangisidir?

a) Yatırım fonları
b) Menkul kıymet ihraç eden anonim ortaklıklar
c) Faiz geliri sağlayan anonim ortaklıklar
d) Gerçek kişi faiz geliri elde edenler
e) Serbest meslek kazancı elde edenler


30. Gerçek kişilerin elde ettikleri kar payının 1/5'i aşağıdakilerden hangisidir?

a) Temettü
b) Kar payı
c) Vergi alacağı
d) Hisse senedi alım kazancı
e) Hazine bonosu satım kazancı


31. Aşağıdakilerden hangi menkul sermaye iradında indirim oranı uygulanmaz?

a) Mevduat faizi
b) Tahvil faizi
c) Temettü
d) Katılma belgesi
e) Kar payı


32. Sermaye piyasası kurumları ve ihraççı ortaklıklar aşağıdakilerden hangilerini kurum kazançlarından tespitinde gider olarak kaydedemezler?

a) Zarar
b) Hisse senedi ihraç giderleri
c) Tahvil ihraç giderleri
d) Genel kurul giderleri
e) Özsermaye ve örtülü sermaye üzerinden hesaplanan faizler


33. X A.Ş. iştiraki olduğu Z A.Ş. den 1000 TL kar payı almış, Z şirketinin ortağı olan bay X de dağıtılan kar payı olarak 500 TL kar payı almıştır. X A.Ş. ve bay X'in elde ettiği gelirler nasıl adlandırılır?

a) İştirak kazancı-kar payı
b) Kar payı
c) Temettü
d) Kar payı-temettü
e) İşletme geliri


34. Bir ihraççı ortaklığın dönem kazancı 1000 TL, dönem içinde yapmış olduğu yatırım nedeniyle yatırım indirim miktarı da 1000 TL dir.Bu ortaklığın kurumlar vergisine esas olacak olan kurumlar vergisi matrahı nedir?

a) Yoktur
b) 1000 TL
c) 2000 TL
d) 0
e) Vergiden muaftır


35. Bir ihraçcı ortaklık 2001 yılında 5000 lira kurum kazancı elde etmiştir. Bu ortaklığın 1995 yılı mali zararı 500, 1997 yılı zararı 1500 liradır. İndirilecek zarar 2001 yılında ne kadardır?

a) 500
b) 1000
c) 1500
d) 2000
e) 3000


36. Dar mükelleflerin verdikleri beyanname aşağıdakilerden hangisidir?

a) Muhtasar beyanname
b) Münferit beyanname
c) Yıllık beyanname
d) Kurumlar vergisi beyannamesi
e) Gelir vergisi beyannamesi


37. Repo gelirlerinde stopaj oranı nedir?

a) %19.S
b) % 17.6
c) % 15.4
d) %20
e) %22


38. Bir gerçek kişinin bir takvim yılı içinde elde ettiği kazanç ve iratların safi tutarı aşağıdakilerden hangisidir?

a) Gelir
b) Safı gelir
c) Net gelir
d) Serbest meslek kazancı
e) Menkul sermaye iradı


39. Aşağıdaki gelirlerden hangisi beyana tabi değildir?

a) Hisse satış kazancı
b) Fon gelirleri
c) Hb/ Dt geliri
d) Temettü geliri
e) Eurobond


40. Aracı kuramların aşağıdaki gelirlerinden hangisi BSMV'na tabi değildir?

a) Repo gelirleri
b) Portföy yönetim gelirleri
c) Halka arza aracılık gelirleri
d) Müşterilerden alınan temerrüt faizleri
e) Fon yönetim gelirleri


CEVAPLAR

21 D
22 E
23 D
24 C
25 D
26 A
27 B
28 B
29 A
30 C
31 D
32 E
33 A
34 A
35 D
36 B
37 E
38 A
39 B
40 E