Sermaye piyasaları ve Ekonomi

Açıklamalı 17 Soru « Takas ve Operasyon

SORU 1: Aşağıdakilerden hangisi Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun ortakları arasında değildir?

A) İstanbul Altın Borsası
B) İMKB Takas ve Saklama Bankası A.Ş.
C) İMKB
D) Türk Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği
E) Eximbank

ÇÖZÜM: 21.09.2001 tarihinde tüzel kişilik kazanan Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun kurucu ortaklan, İMKB Takas ve Saklama Bankası A.Ş., İstanbul Menkul Kıymetler Borsası, Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşlar Birliği, İstanbul altın Borsası ve Takasbank temsilcisidir. Merkezi Kayıt Kuruluş üyeleri, aracı kuruluşlar, ihraçcılar ve hesap temcilerinden oluşur.
Doğru Cevap E şıkkıdır.SORU 2: Aşağıdakilerden hangisinin devri ciro ve senedin teslimi ile gerçekleşir?

A) Hamiline yazılı hisse senetleri
B) Nama yazılı hisse senetleri
C) Depo sertifikası
D) Bono
E) Hiçbiri

ÇÖZÜM: Ticaret kanunda nama yazılı hisse senetlerinin devri ciro ve senedin teslimi ile gerçekleşir. Hamiline yazılı hisse senetlerinin devri teslim ile gerçekleşir.
Doğru Cevap B şıkkıdır.SORU 3: Hisse senedinin doğal afet veya insan fiiliyle hamilin iradesi dışında senedin elden çıkması veya kullanılamaz hale gelmesi durumu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hisse senedinin devri
B) Hisse senedinin zayii
C) Hisse senedinin iptali
D) Hisse senedinin mülkiyet devri
E) Hiçbiri

ÇÖZÜM: Kıymetli evrak olan hisse senetlerinde hak ile senet sıkı sıkıya birbirine bağlıdır. Hisse senedi zayi edildiğinde TTK'daki ödeme yasağı ve iptal prosedini uygulanarak hak ile senet arasındaki bağlılık mahkeme kararıyla kaldırılır. Doğru Cevap B şıkkıdır.SORU 4: Senedin kimin elinde olduğu bilinmiyorsa hamiline yazılı senetlerin iptal yöntemiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Başvuru dilekçesiyle mahkemeye müracaat edilir.
B) Hisse senedi çalınmış ise ayrıca Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.
C) Davacının sadece zilyetliğini ispat etmesi yeterlidir.
D) Hamil istirdat davası açacaktır.
E) İyiniyetli hak sahipleri için Türk Ticaret Sicili gazetesinde üç kez ilan edilir.

ÇÖZÜM: Senedin kimin elinde olduğu biliniyorsa senedi zayi eden hamil, önleyici tedbir aldıktan sonra, senedin kimde olduğunu biliyorsa istirdat davası açacaktır. Doğru Cevap D şıkkıdır.SORU 5: Takasbank saklama hesaplarıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Saklama hesaplan havuz hesabı ve müşteri alt hesaplarından oluşur.
B) Aracı kuruluşlar kullanıcı kodu ve şifrelerini kullanarak hesaplarını takip edebilirler.
C) Takas işlemleri saklama havuz hesaplan kullanılarak gerçekleştirilmek-zorundadır.
D) Aracı kuruluşlar Takasbank sisteminde müşterileri için alt hesaplar açmak zorundadırlar.
E) Aracı kuruluşlar tarafından alınan menkul kıymetler havuz hesabına aktarılmadan direkt müşteri alt hesabına aktarılır.

ÇÖZÜM: Aracı kuruluşlar tarafından alınan menkul kıymetler, müşteri alt hesaplarında saklanması gerektiğinden bu kıymetleri takas gününde takas hesabından saklama havuz hesabına aktarılması ve havuz hesabından da ilgili müşteri alt hesaplarına aktarılması gerekir.
Doğru Cevap E şıkkıdır.SORU 6: Saklama merkezine teslim edilen ve aynı cinsten bütün menkul kıymetlerin birarada saklanması yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mislen saklama
B) Aynen saklama
C) Ayrı bir kasada saklama
D) Nakit kasasında saklama
E) Hiçbiri

ÇÖZÜM: Mislen saklama yönteminde saklama merkezine teslim edilen aynı cinsten bütün kıymetler birarada (havuzda) saklanır. İade aynen değil mislen yapılır.
Doğru Cevap A şıkkıdır.SORU 7:

I. Yıpranmamış
II. Yargı merciilerince üzerine tedbir konulmamış
III. iptal edilmemiş
IV. İtfa edilmemiş
V. Anapara ödeme süresi geçmemiş

Yukarıdakilerden hangisi saklamaya kabul edilecek menkul kıymetlerin özellikleri arasındadır?

A) I, II ve V
B) I, II, III, IV ve V
C) Yalnız V
D) I, II, IV
E) Yalnız III

ÇÖZÜM: Bu özelliklere sahip olmayan menkul kıymetler saklama merkezi tarafından kabul edilmez.
Doğru Cevap B şıkkıdır.SORU 8: Teslim alınan menkul kıymetin sahte, yasaklı veya eksik olduğunun anlaşılması halinde sorumluluk kime aittir?

A) Aracı kuruma
B) Takasbanka
C) Menkul kıymeti teslim alan
D) Menkul kıymeti saklama merkezine en son teslim eden müşteriye
E) Hiçbiri

ÇÖZÜM: Sorumluluk, menkul kıymeti saklama merkezine en son teslim eden müşteriye aittir.
Doğru Cevap D şıkkıdır.SORU 9: Aşağıdakilerden hangisi kıymet saklama işlemlerinde kullanılan saklama kasalarından değildir?

A) Kıymet alma kasası
B) Kıymet verme kasası
C) Saklama kasası
D) İstinye kasa
E) Nakit kasa

ÇÖZÜM: Nakit kasası yoktur. Doğru Cevap E şıkkıdır.SORU 10: Müşteri ismine saklama sistemiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) İMKB üyesi aracı kurumlar ve bankalar Takasbank müşterileri adına hesap açtırmak zorundadır.
B) Aracı kurum ve bankaların müşterilerinin kimlik bilgilerim Takasbank'a iletmesiyle "Takasbank Sicil Numarası" oluşturulur.
C) Alo Takas numarası O 212 315 22 22'dir.
D) Yeni açılan hesaplara ait kimlik bilgilerinin Takasbank'a iletilmesi süresi 30 gündür.
E) Aracı kurumların müşterileri adına Takasbank'ta hesap açtırmaları isteğe bağlıdır.

ÇÖZÜM: İMKB üyesi tüm Aracı Kurum ve Bankalar Takasbank nezdinde saklamak zorunda oldukları hisse senetlerini bu kıymetlerin sahibi olan müşterileri adına Takasbank sisteminde alt hesaplar açarak izlemek zorundadırlar.
Doğru Cevap E şıkkıdır.SORU 11: Takasbank borsa para piyasasıyla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Saat 16:3°'a kadar kapatılan borçlar için 2 katı kadar temerrüt faizi uygulanır.
B) Saat 16:3°'a kadar kapatılan borçlar için temerrüt faizi üst sınırı 1.000.000.000 TL + BSMV'dir.
C) Temerrüt sayısı 5 - 8 olan aracı kuruluşa 5 işgünü işten uzaklaştırma cezası verilir.
D) Alıcı ve satıcı aracı kuruluşlardan anaparanın % 0,002 (yüzbinde ikisi) oranında komisyon + BSMV alınır.
E) Takasbank Borsa Para piyasasında işlem yapılacak minimum tutar 10 milyar TL olup emir tutarı l milyarın katları olarak artar.

ÇÖZÜM: TBPP'da işlem yapılacak minimum tutar 5 milyar TL'dir. 10 milyar değildir. Emir tutan l milyon katları olarak artar.
Doğru Cevap E şıkkıdır.SORU 12: Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Yatırımcı blokaj hesabı; yatırımcının sicil numarası ve sicil şifresini kullanarak Alo - Takas aracılığı ile bloke koyduğu hisse senedi miktarını gösteren hesaptır.
B) Satış blokajı hesabı; yatırımcı tarafından satıldığı gerekçesi ile ilgili aracı kuruluş tarafından takas gününe kadar üzerlerine blokaj uygulanan hisse-senedi miktarını gösteren hesaptır.
C) Menkul kıymet sahipleri sattıkları, menkul kıymetler üzerine de blokaj koyabilirler.
D) Teminat hesabı; yatırımcıların Aracı kuruluştan kullandığı kredi karşılığı olarak vermiş oldukları ve aracı kuruluş tarafından teminat hesabına aktarılmış hisse senedi miktarını gösteren hesaptır.
E) Portföy yönetim hesabı; Portföy yönetim şirketleri ve portföy yönetimi yetkisi olana Aracı kuruluşların kullandıkları ve portföy yönetimine konu olan bakiyelerin izlendiği hesaptır.

ÇÖZÜM: Menkul kıymet sahipleri sattıkları menkul kıymetler üzerine blokaj koyamazlar. Menkul kıymet sahiplerinin sattıkları menkul kıymetler satış blokajı hesabına alınır.
Doğru Cevap C şıkladır.SORU 13:

I. Netleştirme
II. Teslim Karşılığı Ödeme
III. Kaydi Takas
IV. Merkezi Takas
V. Aynı gün valörlü işlemler

Yukarıdakilerden hangisi takas prensipleri arasında yer alır?

A) I, II ve III
B) I,II,V
C) I, II, III, IV ve V
D) I ve II
E) Yalnız IV

ÇÖZÜM 13: Hepside takas prensipleri arasında yer alır. Doğru Cevap C şıkkıdır.SORU 14: Aracı kuruluşların takas merkezine olan borçlarını kapatmadıkça, takastan alacaklarının nezdine ödenmez prensibine ne denir?

A) Teslim Karşılığı Ödeme
B) Netleştirme
C) Kaydi Takas
D) Aynı gün valörlü işlem
E) Merkezi Takas

ÇÖZÜM: Aracı kuruluşlar takas merkezine olan borçlarını kapatmadıkça, takastan olan alacakları kendilerine ödenmez. Borcun kısmen kapatılması halinde alacak, kapatılan borca orantılı olarak ödenir.
Doğru Cevap A şıkkıdır.SORU 15: "NORM mesajı" TETS (Takasbank Elektronik Fon Transferi sisteminde kullanılan ne tür bir mesajdır ve ne anlama gelir?

A) Nakit içerikli mesajdır. "İsme" giden nakit transferleridir.
B) Nakit içerikli olmayan mesajdır, "Hesaba" giden nakit transfer mesajlarıdır.
C) Menkul kıymet içerikli mesajdır, "Haber" nitelikli olarak mesajlardır.
D) Nakit içerikli olmayan mesajlardır, "İsme" giden nakit transferleridir.
E) Nakit içerikli mesajdır; ihalelerde TCMB'ye tebliğ verilirken kullanılan mesajlardır.

ÇÖZÜM: NORM mesajı nakit içerikli bir mesajdır ve "İsme" giden nakit transferleridir. Doğru Cevap A şıkkıdır.SORU 16:

I. Takasbank'a yazılı talimat verebilirler.
II. Takasbank'a EFT mesajı gönderebilirler
III. Kendi/ofislerinde bulunan terminallerden virman işlemlerini gerçekleştirebilirler.
IV. Fax çekebilirler.

Aracı kuruluşlar virman işlemini yukarıdaki yıllardan hangisiyle yapamazlar?

A) I, II ve III
B) I, II ve IV
C) yalnız IV
D) I, II, III ve IV
E) yalnız I

ÇÖZÜM: Virman işlemi, hisse senetlerinin bir aracı kuruluşun saklama havuz hesabından diğer bir aracı kuruluşun saklama havuz hesabına aktarımım ifade eder. Virman yapmak isteyen aracı kuruluşlar;

- Takasbank'a yazılı talimat verebilirler.
- Takasbank'a EFT mesajı gönderebilirler.
- Kendi ofislerinde bulunan terminallerinden virman işlemlerini gerçekleştirebilirler.

Doğru Cevap A şıkkıdır.SORU 17:

I. Nakden
II. Başka bir bankadan EFT
III. Takasbank nezdindeki başka bir hesaptan virman
IV. Diğer piyasalardan olan alacakların mahsubu

Yukarıdaki yollardan hangisi ile Aracı Kuruluşlar, Takasbank'a olan nakit borçlarını kapatabilirler?

A) I, II, III, IV
B) I ve II
C) I, II, ve III
D) yalnız I
E) I ve II

ÇÖZÜM: Hepside takas prensipleri arasında yer alır. Doğru Cevap A şıkkıdır.

Cevaplı Sorular 1-20 « İlgili Vergi Mevzuatı

1. Aşağıdaki gelir unsurlarından hangisi menkul kıymet sermaye iradı olarak değerlendirilemez?

a) Kurumların yönetim kurulu başkan ve üyelerine verilen kar payı
b) Hisse senedi ve tahvil şeklindeki menkul kıymetlerin kuponlu veya kuponsuz olarak satılması
c) İştirak hisselerinden doğan kazançlar
d) Yatırım fonları katılma belgelerinin kar paylan
e) Alacak faizleri


2. Bir menkul kıymetin vadesinden önce elden çıkarılması durumunda sağlanan gelir aşağıdakilerden hangisidir?

a) Stopaj geliri
b) Menkul sermaye iradı
c) Sermaye kazancı
d) Değer artış kazancı
e) Alım satım kazancı


3. Aşağıda sayılan kar paylarının hangisi nedeniyle vergi alacağı hesaplanmamaktadır?

a) Anonim şirketlerin hisse senetlerinin kar payları
b) Yatırım ortaklıklarından elde edilen kar paylan
c) İş ortaklıklarının, ortaklarına dağıttıkları kar payları
d) Limited şirket iştirak hisselerinden doğan kar payları
e) Sermaye artırımları sonucu bedelli olarak edinilen iştirak hisseleri veya hisse senetleri


4. Aşağıdaki kurumlardan hangisinin kazancı kurumlar vergisinden muaftır?

a) Dernek ve vakıflara ait iktisadi işletmeler
b) Sermaye şirketleri
c) Portföy işletmeleri
d) Kooperatifler
e) İktisadi kamu kurumları


5. Aşağıdakilerden hangisi ticari kazancın tespitinde indirilecek giderlerdendir?

a) İşletme sahiplerinin küçük çocuklarının işletmeden olan alacakları üzerinden yürütülecek faizler
b) Sözleşmeye dayanılarak ödenen zarar, ziyan ve tazminatlar
c) İşletme sahibinin suçlarından doğan tazminatlar
d) İşletme sahibinin işletmeye koyduğu sermaye için yürütülecek faizler
e) İşletme sahibinin eşine işletmeden ödenen maaşlar


6. Aşağıdakilerden hangisi gelir vergisinde dar mükellef olarak değerlendirilir?

a) Türkiye'de oturan yabancılar
b) Bir takvim yılı içinde Türkiye'de altı aydan fazla oturan yabancılar
c) İkametgahı Türkiye'de bulunan ve Türkiye'de gelir elde eden yabancılar
d) Merkezi Türkiye'de bulunan özel veya resmi kurumlara bağlı olup bunların işlevi dolayısıyla yurt dışında oturan Türk vatandaşları
e) Yabancı ülkelerde yerleşmiş ve Türkiye'de gelir elde eden Türk vatandaşları


7. Diğer kazanç ve iratlar kapsamına hangi gelirler girmektedir?

a) Gelir vergisi kanununda sayılan arızi kazançlar ve değer artış kazançları
b) Kaynağı ne olursa olsun her türlü kazanç ve iratlar
c) Her türlü arızi kazançlar
d) Değer artış kazançları
e) Gelir vergisi kanununda sayılmayan her türlü kazanç ve irat


8. Hangi kaynakların zararları diğer kaynaklardan elde edilen karlara mahsup edilmez?

a) Zirai kazançlar
b) Serbest meslek kazançları
c) Diğer kazanç ve iratlar
d) Ticari kazançlar
e) Gayrimenkul sermaye iratları


9. Aşağıdakilerden hangisi kurumlar vergisi mükellefidir?

a) Kollektif şirketler
b) Adi komandit şirketler
c) Kooperatifler
d) Gayrimenkul yatırım fonları
e) Adi şirketler


10. Vergi alacağı ne zaman oluşur?

a) Verginin tebliği ile
b) Verginin kaçırılması ile
c) Tahakkuk işleminin yapılması ile
d) Verginin tarh edilmesi ile
e) Kanunun vergiyi bağladığı olayın vukuu veya hukuki durumun tamamlanması ile


11. Aşağıdakilerden hangisi tebliğ edilmez?

a) Ödeme emri
b) Tahakkuk fişi
c) Ceza ihbarnamesi
d) Vergi mahkeme kararı
e) Vergi ihbarnamesi


12. 10.05.2001 tarihinde ihraç edilen dövize endeksli devlet tahvilinden 2001 yılında elde edilen 18 milyar tutarındaki faiz geliri nasıl vergilendirilir?

a) İndirim oranı uygulandıktan sonra kalan kısım beyan edilir
b) İndirim oranı ve 50 milyar liralık istisna uygulandıktan sonra kalan tutar beyan edilir
c) Elde edilen faiz geliri 50 milyar liralık istisna tutarını aşmadığından beyan edilmez ve vergilendirilmez
d) Elde edilen faiz geliri, beyan sınırı olan 4.9 milyar liradan fazla olduğu için beyan edilir
e) Tutarı ne olursa olsun beyan edilir ve vergilendirilir


13. Aşağıdakilerden hangisi için 31.12.2002 tarihine kadar elde edilmiş olmak koşuluyla tutarı ne olursa olsun beyanname verilmez?

a) Kurumlardan elde edilen kar payları
b) Alacak faizleri
c) Senetlerin ıskonto bedelleri
d) Her nevi tahvil ve hazine bonosu faizleri
e) Menkul kıymet yatırım fonu katılma belgelerinden sağlanan kar payları


14. Aşağıdakilerden hangisi kıymetli evrakın taşıdığı özelliklerden değildir?

a) Kıymetli evrakta, saklı hakkın talebi için senedin ibrazı gerekir
b) Kıymetli evraklar şekil şartlarına tabidirler
c) Kıymetli evrakın devri için pay senedine kayıt gereklidir
d) Her kıymetli evrak bir menkul kıymet değildir
e) Kıymetli evrakta hak senede bağlıdır ve senetsiz ileri sürülemez


15. İşverenler veya vergi tevkifatı yapan diğer kimseler tarafından kesilen vergilerin matrahları ile birlikte toplu olarak vergi dairesine bildirilmesi aşağıdaki beyannamelerin hangisi ile yapılır?

a) Yıllık beyanname
b) Kurumlar vergisi beyannamesi
c) Münferit beyanname
d) Gelir vergisi beyannamesi
e) Muhtasar beyanname


16. Menkul sermaye iratlarında elde etme ne zaman gerçekleşmektedir?

a) Menkulün satılmasıyla
b) İradın hukuken veya fiilen tasarruf edilebilir hale gelmesiyle
c) Menkulün değer kazanmasıyla
d) Menkulün 3 aydan uzun süre satılmamasıyla
e) Menkulün 3 aydan kısa sürede satılmasıyla


17. Tam mükellef gerçek kişiler 1.1.1999 / 31.12.2002 dönemi itibari ile aşağıdaki gelirlerinin hangisi için beyanname vermek zorundadırlar?

a) Mevduat faizleri
b) Hisse senedi alım satım kazançları
c) Repo gelirleri
d) Yatırım fonu katılma belgesi gelirleri
e) Özel finans kurumlarının ödedikleri kar payları


18. Hazine bonosu ve devlet tahvillerinden 2002 yılında elde edilen gelirin ne kadarı vergiden muaftır?

a) Hazine bonosu devlet tahvili geliri 31.12.2002 tarihine kadar vergiden muaftır
b) 50.000.000.000 TL
c) 4.900.000.000 TL
d) Enflasyon indirim oranı kadar kısım vergiden muaftır
e) 76.600.000.000 TL


19. 2001 yılında elde edilen ve beyana tabi olan menkul sermaye iratlarının toplam tutarı aşağıdaki tutarlardan hangisini aştığında beyanname verilme zorunluluğu vardır?

a) 3.500.000.000 TL
b) 4.900.000.000 TL
c) 7.200.000.000 TL
d) 5.200.000.000 TL
e) 3.300.000.000 TL


20. 2001 yılında 10.000.000.000 TL tutarında hazine bonosu geliri elde eden bir mükellefin gelir vergisi beyannamesi açısından durumunun açıklanmasında aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a) Mükellefin vergi matrahı 4.930.000.000 TL'dir ve beyanname vererek vergi öder
b) Mükellefin vergi matrahı 4.930.000.000 TL'dir ve beyanname verme sınırının altında olduğundan beyanname vermez ve vergi ödemez
c) Mükellef hazine bonosu faiz geliri karşılığında vergiden muaftır
d) Mükellefin vergi matrahı 10.000.000.000 TL'dir ve beyanname vererek vergi öder
e) Mükellefin vergi matrahı 5.070.000.000 TL'dir ve beyanname vererek vergi öder


CEVAPLAR

1 B
2 D
3 E
4 C
5 B
6 E
7 A
8 C
9 D
10 E
11 B
12 D
13 E
14 C
15 E
16 B
17 C
18 E
19 B
20 A

Cevaplı Sorular 61-80 « Temel Finans Matematiği

61. Aşağıdakilerden hangisi nakit akışının negatif etkileri arasındadır?

a) Stok artışı
b) Banka borcunun geri ödenmesi
c) Ticari alacak azalışı
d) Temettü ödenmesi
e) Kredilerin ödenmesi


62. Aşağıdakilerden hangisi mali analiz teknikleri arasında değildir?

a) Yatay analiz
b) Rasyo analizi
c) Dikey analiz
d) Dönemsel analiz
e) Oran analizi


63. Mali tablolarda bir yılın baz alınarak, o yıla ait tutarlar 100 alındıktan sonra izleyen yıllarda söz konusu bilanço ve gelir tablosu verilerinin baz yıla bağlı kalarak incelenmesi yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

a) Dikey analiz
b) Trend analizi
c) Yatay analiz
d) Rasyo analizi
e) Oran analiz


64. Yatay analiz yaparken beklenen yararın sağlanması için hangi kriter önemsenmez?

a) Seçilen temel yıl her yönden normal olan etmenlerin etki yapmamış olduğu yıl olmalıdır
b) Karşılaştırmaya esas alınan dönemlerin aynı uzunlukta olması gerekir
c) Tabloların içerdiği bilgiler aynı muhasebe kavramlarını içermelidir
d) Dönemsel olarak yapılan analizler aynı süreci içermelidir
e) Rakamlar enflasyondan arındırarak birbirleri ile karşılaştırılabilir olmalıdır


65. Karşılaştırmalı raporlar analizinde bir kalemdeki % dönemsel getiri nasıl hesaplanır?

a) Karşılaştırılan 2 yıl arasındaki fark son yıla bölünerek
b) Her kalem tutan baz yıldan çıkartıldıktan sonra gelecek döneme bölünerek
c) Karşılaştırılan yıllar birbirinden çıkarılarak
d) Karşılaştırılan dönemler arasındaki fark son yıla bölünerek
e) İki dönem rakamları arasındaki bulunan değer ilk yıla bölünerek


66. Aşağıdakilerden hangisi dikey analiz yapılırken baz olarak alınmaz?

a) Dönen varlıklar
b) Duran varlıklar
c) Öz sermaye
d) Stoklar
e) Kasa


67. Dikey analiz hesaplanırken neler baz kabul edilebilir?

a) Her kalemin ilk hesaplanan tutarı
b) Bilançonun pasif veya aktiflerinin toplamı
c) Bilanço ve gelir tablosunda baz alınan yıllar
d) Gelir tablosunda yer alan satışların maliyeti
e) Stokların toplamı


68. Aşağıdakilerden hangisi oran analizinin ana başlıklarının kapsamı dışındadır?

a) Likidite oranı
b) Faaliyet oranı
c) Özsermaye yeterlilik oranı
d) Finansal yapı oranları
e) Karlılık oranı


69. Firmaların kısa vadeli borçlarını ödeme gücünü ölçmek, işletme sermayesinin yeterli olup olmadığını saptayabilmek için hangi oran kullanılır?

a) Faaliyet oranları
b) Likidite oranları
c) Karlılık oranlan
d) Nakit oranları
e) Mali oranları


70. Firmaların likidite oranlarım incelemek için hangi rasyolar baz alınmaz?

a) Cari oran
b) Nakit oran
c) Finansal kaldıraç oranı
d) Asit test oranı
e) Likidite oranı


71. Aşağıdakilerden hangisi firmanın kısa vadeli borçlarını ödeme gücünü gösterir?

a) Alacak devir hızı
b) Faaliyet oranı
c) Cari oran
d) Fiyat kazanç oranı
e) Finansal kaldıraç oranı


72. Aşağıdakilerden hangisi cari oranı artıran etmenlerden değildir?

a) Uzun vadeli borçlanma
b) Sermaye artışı
c) Maddi duran varlıklarda artış
d) Kısa süreli borçların ödenmesi
e) Uzun süreli borçların ödenmesi


73. Aşağıdakilerden hangisi cari oranı azaltan etmenlerden değildir?

a) Karın dağıtılması
b) Duran varlık alımı
c) Duran varlıkların satışı
d) Sermaye iştirakinde bulunmak
e) Kısa vadeli borçla stoğa yatırım yapmak


74. İşletmenin satışlarının durması ve alacaklarını tahsil edilememesi durumunda kısa vadeli borçların ödeme durumu hangi rasyo ile analiz edilir?

a) Asit test oranı
b) Nakit oran
c) Likidite oranı
d) Disponibilite oranı
e) Cari oran


75. Firmanın faaliyetlerinden kaynaklanan mali riskleri ve firmanın faaliyetlerindeki performansını analiz etmek amacıyla kullanılan rasyo nedir?

a) Fon akım rasyosu
b) Mali yapı rasyosu
c) Likidite rasyosu
d) Faaliyet kaldıracı oranı
e) Faaliyet rasyosu


76. Aşağıdakilerden hangisi fon yönetimi rasyolarından değildir?

a) Cari rasyo
b) Stok devir hızı
c) Alacakların ortalama tahsil süresi
d) Ticari borç ödeme süresi
e) Ticari alacak tahsil oranı


77. Bir firmada alacak devir hızının yüksek olması neyin göstergesidir?

a) Rekabet gücünün zayıflığı
b) Etkili bir tahsilat politikasından yoksun oluşu
c) Aynı düzeydeki bir iş hacmi için daha az işletme sermayesini alacaklara bağlaması
d) Alacakların güçlükle tahsil edilmesi
e) Alacakların artmasını


79. Aşağıdakilerden hangisi stokların devir hızının yavaş olma durumda oluşur?

a) Stoklara daha az para bağlanması
b) Stokların devir hızının yüksek olması
c) Firmanın mal alışlarının satışlara göre iyi ayarlanmadığı
d) Firmanın satış hacmi geniştir
e) Firmanın daha fazla kar etmesini sağlar


80. Aşağıdakilerden hangisi stokların devir hızının yüksek olma durumunda oluşur?

a) Spekülatif amaçlarla stoklara yatırım yapılması
b) Diğer firmalarla daha etkili rekabetin olması
c) Stok kontrolü yetersizliği bulunması
d) Satış olanağı yitirmiş malların stoklar arasında bulunması
e) Satış olanağı azalmış malların stoklar arasında bulunmasıCEVAPLAR

61 C
62 D
63 B
64 A
65 E
66 D
67 B
68 C
69 B
70 C
71 C
72 C
73 c
74 B
75 E
76 C
77 C
78 B
79 A
80 D