Sermaye piyasaları ve Ekonomi

Cevaplı Sorular 81-100 « Temel Finans Matematiği

81. İşletme sermayesi ihtiyacının artmasında aşağıdaki durumlardan hangisi etkili değildir?

a) Stok tutma süresinin kısalması
b) Alacakların ortalama tahsil süresinin artması
c) Stok tutma süresinin uzaması
d) Borçlanma oranının düşmesi
e) Alacak devir hızlarının azalması


82. Bir firmanın "nakit döngüsü" en iyi nasıl gösterilebilir?

a) Alacak ortalama tahsil süresi + stok tutma süresi + ticari borç ödeme süresi
b) Stok tutma süresi + ticari borç ödeme süresi - alacak ortalama tahsil süresi
c) Alacak ortalama tahsil süresi + ticari borç ödeme süresi - stok tutma süresi
d) Alacak ortalama tahsil süresi + stok tutma süresi - ticari borç ödeme süresi
e) Alacak ortalama tahsil süresi - stok tutma süresi


83. Aşağıdakilerden hangisi firmanın brüt satış karlılığı yüksek iken faaliyet karlılığının düşük olmasının nedenleri arasında yer almaz?

a) Finansman giderlerinin yüksek olması
b) Genel giderlerin yüksek olması
c) Borçluluk oranının yüksek olması
d) Diğer faaliyet giderlerinin yüksek olması
e) Maliyetlerin yüksek olması


84. Mali analiz yapılırken kasa ve banka kalemlerinde hangi arındırma işlemi yapılması gereksizdir?

a) Döviz kasasının uygun olan kurla belirlenmesi
b) Satışlardan kaynaklanan nakit girişleri
c) Bankalara teminat olarak aktarılan mevduat blokelerinin bağlı değerlere aktarılması
d) Vadeli çeklerin söz konusu olduğu hesapta yer alması durumunda arındırılarak alacaklar kalemine aktarılması
e) Enflasyondan arındırma yapılması


85. Aşağıdakilerden hangisi ile ilgili muhasebe ilkesi yoktur?

a) Varlık
b) Kaynak
c) Borç
d) Sermaye
e) Tam açıklama


86. Aşağıdaki kalemlerden hangisi bir gider kalemi olmasına rağmen, firmanın nakit akışını olumsuz etkilemez?

a) Amortisman
b) Faaliyet giderleri
c) Finansman giderleri
d) Satılan malın maliyeti
e) Vergi ve yükümlülükler


87. Net işletme sermayesi (dönen varlıklar - kısa vadeli borçlar) ile ilgili olarak aşağıdaki yorumlardan hangisi yanlıştır?

a) Eksi olması likidite sorununu ifade eder
b) Artı değer olması cari oranın l 'den büyük olduğunu ifade eder
c) Eksi olması durumunda firmanın işletme sermayesi yetersizdir
d) Eksi olması durumunda firma kısa vadeli borçlan ile duran varlıklarını finanse eder
e) Sıfır olması durumunda işletme sermayesinin tamamı borçların ödenmesinde kullanılmıştır


88. Bir şirketin hisse senedinin piyasa değeri belirlenirken aşağıdaki yöntemlerden hangisi kullanılabilir?

a) Aktif toplamı / hisse senedi sayısı
b) (aktif toplamı - borçlar toplamı) / hisse senedi sayısı
c) İskontolanmış nakit akışları toplamı / hisse senedi sayısı
d) ödenmiş sermaye / hisse senedi sayısı
e) ödenmiş sermaye / kısa vadeli borçlar


89. Net kar marjı nedir?

a) Brüt satış * kar / satışlar
b) Brüt satış * kar / varlıklar
c) Net dönem karı / satışlar
d) Net dönem karı / varlıklar
e) Esas faaliyet karı / özsermaye


90. Aynı sektörde bulunan A şirketinin cari oranı 5, B şirketinin 2'dir. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?


a) Likidite durumu açısından A şirketi daha iyidir
b) Likidite durumu açısından B şirketi daha iyidir
c) B şirketi A'ya göre oransal olarak daha fazla stok tutmaktadır
d) A şirketi B'ye göre oransal olarak daha fazla stok tutmaktadır
e) A şirketinin menkul kıymetleri B'ye göre daha fazladır


91. Geçen yıl cari oranı 2 olan bir şirketin bu yılki cari oranı 3'e yükselmiştir. Bu durumu nasıl yorumlayabiliriz?

a) Likidite durumu iyileşmiştir
b) Likidite durumu kötüleşmiştir
c) Karlılık artmıştır
d) Karlılık azalmıştır
e) Şirketin hisse senedi fiyatı yükselmiştir


92. Aracı kurumlar tarafından düzenlenmesi zorunlu olan belgeler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

a) Alındı belgesi
b) İşlem sonuç formu
c) Hesap ekstresi
d) Müşteri menkul kıymet dökümü
e) Emir takip formu


93. Aracı kurumlar müşterileri için yapacakları temettü tahsilatını ihraççı şirketin temettü dağıtımına başlamasından itibaren kaç gün içinde muhasebeleştirirler?

a) Şirketin temettü dağıtımına başladığı ilk gün
b) Şirketin temettü dağıtımına başladığı günden itibaren 30 işgünü içinde
c) Şirketin temettü dağıtımının bittiği gün
d) Şirketin temettü dağıtımına başlamasından itibaren 1-7 işgünü içinde
e) Şirketin temettü dağıtımına başlamasından itibaren 1-30 işgünü içinde


94. Aracı kurumların öz sermayesi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a) Aracı kurumların öz sermayesi, değerleme günü itibariyle hazırlanmış bilançolarında yer alan ve aracı kurumun net aktif toplamının ortaklık tarafından karşılanan kısmını ifade eden tutarların yer aldığı grubu oluşturur

b) Aracı kurumların öz sermayesi, değerleme günü itibariyle hazırlanmış bilançolarında yer alan ve aracı kurumun net pasif toplamının ortaklık tarafından karşılanan kısmını ifade eden tutarların yer aldığı grubu oluşturur

c) Aracı kurumların öz sermayesi, dönem sonu itibariyle hazırlanmış bilançolarında yer alan ve aracı kurumun net aktif toplamının ortaklık tarafından karşılanan kısmını ifade eden tutarların yer aldığı grubu oluşturur

d) Aracı kurumların öz sermayesi, dönem sonu itibariyle hazırlanmış bilançolarında yer alan ve aracı kurumun net pasif toplamının ortaklık tarafından karşılanan kısmını ifade eden tutarların yer aldığı grubu oluşturur

e) Aracı kurumların öz sermayesi, değerleme günü itibariyle hazırlanmış bilançolarında yer alan ve aracı kurumun net aktif toplamının ortaklık tarafından karşılanmayan kısmını ifade eden tutarların yer aldığı grubu oluşturur


95. Aracı kurumların sermaye yeterliliği tabanının hesaplanmasında öz sermayeden indirilmesi gereken varlık kalemleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

a) Net maddi duran varlıklar
b) Finansal duran varlıklar
c) Maddi olmayan duran varlıklar
d) Ortaklardan, iştiraklerden, bağlı ortaklıklardan olan teminatsız alacaklar
e) Dönen varlıklar


96. Sermaye tabanının hesaplanmasında, borsalarda ve teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem görmeyen uluslararası ticarete konu kıymetli madenler aşağıdaki değerlerden hangisi ile değerlendirilir?

a) Son işlem tarihindeki ağırlıklı ortalama fiyat
b) Son işlem tarihindeki kapanış fiyatı
c) Değerleme günündeki alım satım fiyatı
d) Değerleme günündeki uzlaşma fiyatı
e) Değerleme günündeki MB döviz kurları


97. Aracı kurumlar portföy yöneticiliği faaliyeti için öz sermayelerini hangi oranda arttırmak zorundadırlar?

a) %10
b) %50
c) %40
d) %20
e) %30


98. Aracı kurumların borçlanma sınırı sermaye yeterliliği tabanlarının kaç katını aşamaz?

a) 5
b) 20
c) 25
d) 15
e) 10


99. Aracı kurumların bilançoda ve bilanço dışında izlenen kalemler ile ilgili olarak hesaplanan risk türleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

a) Karşı taraf riski
b) Hisse senedi riski
c) Pozisyon riski
d) Yoğunlaşma riski
e) Döviz kuru riski


100. Sermaye yeterliliği tabanı yükümlülüğünün yerine getirilememesi durumunda aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a) Sermaye yeterliliği tabanının öngörülen asgari tutarın altında ve %73'i ve daha fazlası olması durumunda bu durumun yıl içinde ilk kez gerçekleşmesi durumunda 30 işgünü süre verilir

b) Sermaye yeterliliği tabanının öngörülen asgari tutarın altında ve %75'i ve daha fazlası olması durumunda bu durumun yıl içinde ilk kez gerçekleşmesi durumunda 10 işgünü süre verilir

c) Sermaye yeterliliği tabanının öngörülen asgari tutarın altında ve %50'si ve daha fazlası olması durumunda bu durumun yıl içinde ilk kez gerçekleşmesi durumunda 30 işgünü süre verilir

d) Sermaye yeterliliği tabanının öngörülen asgari tutarın altında ve %50'si ve daha fazlası olması durumunda bu durumun yıl içinde ilk kez gerçekleşmesi durumunda 10 işgünü süre verilir

e) Sermaye yeterliliği tabanının Öngörülen asgari tutarın altında ve %75-%40 aralığında olması durumunda bu durumun yıl içinde ilk kez gerçekleşmesi durumunda 30 işgünü süre verilirCEVAPLAR

81 C
82 B
83 E
84 A
85 C
86 C
87 C
88 A
89 A
90 C
91 A
92 A
93 E
94 C
95 C
96 D
97 B
98 D
99 C
100 B

Cevaplı Sorular 21-40 « Diğer teşkilat ve piyasa

21. Aşağıdakilerden hangisi tezgahüstü piyasalardandır?

a) Takasbank para piyasası
b) İstanbul altın borsası
c) Bankalararası repo piyasası
d) İMKB Uluslararası pazar
e) İMKB hisse senedi piyasası


22. Kısa dönemli nakit fazlası olup parayı plase edemeyen bankanın TCMB aracılığı ile borç vererek gelir sağlaması hangi piyasada gelişir?

a) TCMB açık piyasa işlemleri
b) TCMB İnterbank para piyasası
c) Bankalararası TL piyasası
d) Bankalararası repo piyasası
e) Bankalararası döviz piyasası


23. T.C.M.B interbank piyasasında bir bankanın 100 TL kullanabilmesi için her günkü değeri resmi gazetede tespit edilen kaç TL karşılığı DİBS tutmalıdır?

a) 90 TL
b) 100 TL
c) 110 TL
d) 150 TL
e) 120 TL


24. T.C.M.P İnterbank piyasasında işlem yapıldığında ekranda aşağıdakilerden hangi veri gösterilir?

a) Bu piyasada işlem yapan bankanın kimliği
b) Verilen en düşük 5 emir
c) En iyi teklifler
d) Faiz oranlan
e) Verilen en yüksek 5 emir


25. T.C.M.B İnterbank piyasasında işlem yapıldığında aşağıdakilerden hangisi uygulanan vadelerin dışında kalır?

a) l
b) 7
c) 30
d) 60
e) 45


26. TCMB döviz ve efektif piyasaları işlem sınırı nedir?

a) 1.000$ ve katlan
b) 100 $ ve katlan
c) 10.000$ ve katları
d) 100.000$ ve katlan
e) 1.000000$ ve katları


27. Aşağıdakilerden hangisi TCMB döviz ve efektif piyasalarda işlem yapma kriterleri arasında değildir?

a) Merkez bankası tarafından yürütülmekte olan APİ işlemleri veya bankalar arası para piyasasına katılmış olmaları

b) Merkez bankası tarafından yürütülmekte olan İnterbank para piyasası işlemlerine katılmış olmaları

c) İlgili taahhütname ve sözleşmeleri imzalamış olmaları

d) Merkez bankası nezdinde DİBS deposu açtırmış olmaları

e) Sermaye yeterliliği rasyosunun sağlanması


28. Aşağıdakilerden hangisi, İMKB uluslararası pazarla ilgili ifade yanlıştır?

a) Pazar serbest bölge bünyesinde olduğundan dolayı söz konusu transferlerde bazen sınırlayıcı kısıtlamalar oluşabilmektedir

b) Uluslararası fon yöneticileri kambiyo kısıtlamaları gibi operasyonel riskleri kaldıran Pazar üzerinden giriş yapabilme imkanı sağlamaktadır

c) Uluslararası piyasalarda kaynak bulma arayışında olan ihraççılara imkanlar sunulmaktadır

d) Piyataya yerli ve yabancı bireysel yatırımcılar katılabilmektedir

e) Piyasaya yerli ve yabancı kurumsal yatırımcılar katılabilmektedir


29. Bankaların organize bir piyasa dışında kendileri aralarında işlem yapmalarının asıl sebebi değildir?

a) Daha likidite bir piyasa oluşu
b) TCMB'nın kendilerine tanıdıkları limitlerin yetersiz oluşu
c) TCMB piyasasında maliyetin yüksek olması
d) Kendileri aralarında teminat istenmemesi
e) Saat esnekliği


30. Hazine ihale ödemelerinde piyasa beklentisi nasıl olur?

a) Tahvil fiyatları artar
b) Döviz artar
c) Altın yükselir
d) Tahvil faizleri düşer
e) Repo faizi artar


31. Piyasada hazine bonosu faiz oranlarının yükselmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

a) Menkul kıymet fiyatlarının azalması
b) Döviz kurlarının düşmesi
c) Rezerv rakamlarının yüksek açıklanması
d) Hazine ihalelerinde satış hacminin yüksel olması
e) Kamu kesimi borçlanma ihtiyacının artması


32. Bankalararası ileri valörlü döviz işlemleri gün içinde hangi saate kadar gerçekleşmektedir?

a) 16.00
b) 16.30
c) 17.00
d) 14.00
e) 17.30


33. Aşağıdakilerden hangisi İstanbul Altın Borsası piyasaları kapsamında değildir?

a) Kıymetli madenler piyasası
b) Kıymetli madenler ve opsiyon piyasası
c) Kıymetli madenler para piyasası
d) Kıymetli madenler döviz piyasası
e) Forward piyasalar


34. Aşağıdakilerden hangisi kıymetli madenler piyasası dışında kalmaktadır?

a) Standart altın işlemleri
b) Standart gümüş işlemleri
c) Standart dışı altın işlemleri
d) Standart bakır işlemleri
e) Standart platin işlemleri


35. Kıymetli madenler borsasında kimler işlem yapamaz?

a) Tüm bankalar
b) Yetkili müesseseler
c) Kıymetli maden aracı kurumları
d) Kıymetli maden üretim faaliyetinde bulunan kuruluşlar
e) Kıymetli maden pazarlaması faaliyetinde bulunan kuruluşlar


36. Kıymetli işlem piyasasında işlem yöntemi nasıl yürütülmektedir?

a) Çok fiyat
b) Tek fiyat müzayede sistemi
c) Çok fiyat müzayede sistemi
d) Tek fiyat
e) Müzayede sistemi


37. Kıymetli madenler piyasasında işlemler hangi saatler arası gerçekleşir?

a) 11.00 13.00/15.00 16.00
b) 11.00 12.00/15.00 16.00
c) 11.00 13.00/15.00 16.30
d) 10.00 13.00/15.00 16.00
e) 10.00 12.00/13.00 16.00


38. Üyelerin işlemlerini yapabilmeleri için gerekli olan teminat nasıl adlandırılır?

a) Risk teminatı
b) İşlem teminatı
c) Borç teminatı
d) Geri dönüş teminatı
e) Alacak teminatı


39. Aşağıdakilerden hangisi İstanbul Altın Borsası piyasaları teminat kapsamında değildir?

a) Her türlü devlet tahvili
b) Yatırım fonu
c) Altın
d) Banka teminat mektupları
e) Hazine teminatı


40. Kıymetli madenler piyasasında gerçekleşen işlemlerden alıcı ve satıcıdan % kaç; komisyon alınır?

a) %0.15
b) %0.015
c) %0.0015
d) %0.00015
e) %0.000015CEVAPLAR

21 C
22 B
23 C
24 C
25 D
26 E
27 B
28 A
29 A
30 E
31 E
32 C
33 C
34 D
35 A
36 A
37 C
38 B
39 E
40 D

Açıklamalı 28 Soru « Hisse Senetleri Piyasası

SORU 1: Petrokent turizm, İş Bankası A tertip ve İş Bankası kurucu hisse senetleri haricindeki hisse senetlerinin l lot'u kaç adet hisse senedinden oluşur?

A) 10
B) 100
C) 500
D) 1000
E) 1020

ÇÖZÜM: 1 lot hisse senedi 1,000 Adet veya 1,000,000 TL nominal değerli hisse senedi demektir .Ancak istisna olarak

a) Petrokent Turizm hisse senedi => l lot = 1020 adet
b) T. İş Bankası A Tertib hisse senedi => l lot = 100 adet
c) T. İş Bankası kurucu hisse senedi l => lot = l adet hisse senedinden oluşur.

Doğru Cevap D şıkkıdır.SORU 2: Bir hisse senedinin fiyat adımının belirlenmesine temel teşkil eden fiyat aşağıdakilerden hangisidir?

A) Referans fiyat
B) Ağırlıklı ortalama fiyat
C) Baz fiyat
D) Tavan fiyat
E) Taban fiyat

ÇÖZÜM: Hisse senedinin seans içinde işlem görebileceği üst (tavan) ve alt (taban) fiyat limitlerinin ve fiyat adımlarının belirlenmesine temel teşkil eden fiyata "Baz Fiyat" denir.
Doğru Cevap C şıkkıdır.SORU 3: Baz fiyatın hesaplanmasıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Hisse senedinin işlem gördüğü en son seanstaki kapanış fiyatıdır.
B) Hisse senedinin işlem gördüğü en son seanstaki kapanış fiyatının en yakın fiyat adımına yuvarlanması ile elde edilir.
C) Hisse senedinin işlem gördüğü en son seanstaki ağırlıklı ortalama fiyatın üst fiyat adımına yuvarlanması ile elde edilir.
D Hisse senedinin işlem gördüğü en son seanstaki ağırlıklı ortalama fiyatın alt fiyat adımına yuvarlanması ile elde edilir.
E) Hisse senedinin işlem gördüğü en son seanstaki ağırlıklı ortalama fiyatın en yakın fiyat adımına yuvarlaması ile elde edilir.

ÇÖZÜM: Baz fiyat, hisse senedinin işlem gördüğü en son seanstaki ağırlıklı ortalama fiyatın en yakın fiyat adımına yuvarlanması ile elde edilir. Doğru Cevap E şıkkıdır.SORU 4: Her hisse senedi için bir defada gerçekleşebilecek en küçük fiyat değişimlerine ne denir?

A) Fiyat limitleri
B) Tavan fiyat
C) Taban fiyat
D) Fiyat adımı
E) Referans fiyat

ÇÖZÜM: Bir defada gerçekleşebilecek en küçük fiyat değişimine "fiyat adımı" adı verilir.
Doğru Cevap D şıkkıdır.SORU 5: Bir önceki seans ağırlıklı ortalama fiyatı 3220 TL olan X hisse senedinin fiyat adımı kaç TL'dir?

A) 10
B) 25
C) 50
D) 100
E) 250

ÇÖZÜM:

Baz fiyat aralığı - Fiyat adımı
-------------------------------------
10-1000 TL =>10 TL ve katları
1025 - 2500 => 24 TL ve katları
2550-5000 => 50 TL ve katları
5100 - 10 000 => 100 TL ve katları

3320 TL => 2550 - 5000 TL Baz fiyat aralığında yer aldığından fiyat adımı 50 TL'dir.

Doğru Cevap C şıkkıdır.SORU 6: 5. sorudaki X hisse senedinin baz fiyatı kaç TL'dir?

A) 3000
B) 3100
C) 3200
D) 3250
E) 3300

ÇÖZÜM: 3220 TL => 2550 - 5000 TL baz fiyat aralığında yer aldığından fiyat adımı 50 TL olarak belirlenir.

Buna göre; 3200 - 3250 fiyat adımları arasında yer alan 3220 TL, 3200 fiyat adımına daha yakın olduğundan baz fiyat 3200 TL olur.
Doğru Cevap C şıkkıdır.SORU 7: Fiyat limitleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Normal emir işlemlerinde fiyat limitleri baz fiyatın ± % 10'nudur.
B) Küsurat işlemlerde fiyat limitleri baz fiyatın ± % 10'nudur.
C) Özel emirlerin fiyat aralığı borsa yönetimi tarafından belirlenebilir.
D) Toptan satışlar pazarında fiyat limitleri ± % 25'tir.
E) T. İş Bankası kurucu hisse senetlerinde fiyat limitleri ± % 25'tir.

ÇÖZÜM: Toptan satışlar pazarında limit uygulaması yoktur. Doğru Cevap D şıkkıdır.SORU 8:

I. Rüçhan hakkı kupon pazarında fiyat limiti ± % 25'tir.
II. Toptan satışlar pazarında fiyat limit uygulaması yoktur.
III. T. İş bankası kurucu hisse senetlerinde fiyat limiti ± % 25'tir.
IV. Özel emirlerde fiyat limiti ± % 25'tir.

Yukarıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız IV
D) II ve IV
E) II, III ve IV

ÇÖZÜM: Özel emirlerde fiyat limiti borsa yönetimi tarafından belirlenmedikçe ± %10'dur. Doğru Cevap C şıkkıdır.SORU 9: Fiyat limitiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Fiyat limitlerinin hesaplanmasında "baz fiyat" temel teşkil eder.
B) Normal emirlerde baz fiyatın % 10 fazlası yukarı fiyat adımına yuvarlanarak tavan fiyat hesaplanır.
C) Normal emirlerde baz fiyatın % 10 düşüğü aşağı fiyat adımına yuvarlanarak taban fiyat hesaplanır.
D) 5 işgünü ve üzerinde kapalı kalmış hisse senetleri işleme serbest marjla açılır.
E) Rüçhan hakkı kupon pazarında baz fiyatın %10 fazlası yukarı fiyat adımına yuvarlanarak tavan fiyat hesaplanır.

ÇÖZÜM: Rüçhan hakkı kupon pazarında fiyat limitleri baz fiyatın ± %25'idir. Doğru Cevap E şıkkıdır.X hisse senedinin 10 Mart 2003 tarihindeki bazı verileri aşağıdaki gibidir.

Açılış - En Yüksek - En düşük - Kapanış - Ağırlıklı Ortalama

1. seans - 35500 - 36500 - 34500 - 36000 - 35910
2. seans - 35500 - 36500 - 35500 - 36500 - 36240SORU 10: X hisse senedinin 11 Mart 2003 tarihindeki l. seans fiyat adımı kaç TL'dir?

A) 50
B) 100
C) 250
D) 500
E) 1000

ÇÖZÜM:

Baz fiyat aralığı = 25 500 - 50 000 TL => Fiyat Adımı = 500 TL ve katları

36 000 TL baz fiyat bu aralıkta yer aldığı için fiyat adımı 500 TL olur. Doğru Cevap D şıkkıdır.SORU 11: X hisse senedinin 11 Mart 2003 tarihindeki 1. seans baz fiyatı kaç TL'dir?

A) 34 500
B) 35 500
C) 36 000
D) 36 240
E) 36 500

ÇÖZÜM:

Ağırlıklı ortalama fiyat = 36 240 => fiyat adımı = 500 TL'dir.
Fiyat adımları 36 000 - 36 500 - 37 000 şeklindedir.
Doğru Cevap C şıkkıdır.SORU 12: X hisse senedinin 11 Mart 2003 tarihindeki 1. seans tavan fiyatı kaç TL'dir?

A) 39 500
B) 39 600
C) 39 864
D) 40 000
E) 40 150

ÇÖZÜM:

I. Aşama = Baz fiyat x (1+%10) = 36 000 . (l + % 10) = 39 600

II. Aşama: Bulunan sonuç yukarı fiyat adımına yuvarlanır. 39 600 => 40 000 TL'ye yuvarlanır. Tavan fiyat 40 000 TL'dir. Doğru Cevap D şıkkıdır.SORU 13: X hisse senedinin 11 Mart 2003 tarihindeki l. seans taban fiyatı kaç TL'dir?

A) 32 000
B) 32 400
C) 32 500
D) 32 616
E) 32 850

ÇÖZÜM:

I. Aşama = Baz Fiyat x (l - % 10) = 36 000 .0,9 = 32 400

II. Aşama: Bulunan sonuç aşağı fiyat adımına yuvarlanır. 32 400 => 32 000 TL'ye yuvarlanır. Taban Fiyat 32 000 TL'dir. Doğru Cevap A şıkkıdır.SORU 14: 8 milyar TL kredi alan bir portföyün değeri 20 milyar TL ise öz-kaynak oranı da kaçtır?

A) % 40
B) % 50
C) % 60
D) % 70
E) % 80

ÇÖZÜM: 8/20 = %40 kredi => %60 özkaynak olur.
Doğru Cevap C şıkkıdır.SORU 15: Aşağıdakilerden hangisi "fiyat önceliği"ni tanımlamaktadır?

A) Girilen emirlerde fiyat eşitse zaman olarak önce girilen emir önceliğe sahiptir.
B) Müşteri emirleri borsa emirlerinden önce girilir.
C) Yüksek fiyatlı satış emirleri düşük fiyatlı satış emirlerine göre önceliği-sahiptir.
D) Yüksek fiyatlı alış emirleri düşük fiyatlı alış emirlerine göre önceliğe sahiptir.
E) Borsa emirleri, müşteri emirlerine göre önceliğe sahiptir.

ÇÖZÜM: Fiyat önceliğine göre;
Düşük fiyatlı satış emirleri yüksek fiyatlı satış emirlerine göre,
Yüksek fiyatlı alış emirleri düşük fiyatlı alış emirlerine göre önceliğe sahiptir.
Doğru Cevap D şıkkıdır.SORU 16: X hisse Senedine ilişkin

I. Müşteri A'nın 11,01'de 5400 TL'den alış emri girilmiştir.
II. Müşteri B'nin saat 11.01'de 5300 TL'den alış emri girilmiştir.
III. Müşteri C'nin saat 11,00'de 5300 TL'den alış emri girilmiştir.

Emirlerin öncelik sırası aşağıdakilerden hangisinde doğru sıralanmıştır?

A) I, II, III
B) I, III, II
C) III, II, I
D) II, III, I
E) II, I, III

ÇÖZÜM: Alış emirlerinde yüksek fiyat l. önceliğe sahiptir. Dolayısıyla 5400 TL'lik alış emri 5300 TL'lik alış emrine göre önceliğe sahiptir. Verilen emirlerde fiyat eşit ise, zaman açısından önce girilen emir önceliği sahiptir. Dolayısıyla 5300 TL alış emirlerinde saat 11.00'de girilen emir, 11.01'de girilen emire göre önceliğe sahiptir.
Doğru Cevap B şıkkıdır.SORU 17: Y hisse Senedine ilişkin

I. Müşteri A'nın saat 10:30'da 2000 TL'den satış emri girilmiştir.
II. Borsa üyesi B'nin saat 10:30'da 2000 TL'den satış emri girilmiştir.
III. Borsa üyesi C'nin saat 10:30'da 1975 TL'den satış emri girilmiştir.

Emirlerin öncelik sırası aşağıdakilerden hangisinde doğru sıralanmıştır?

A) I, II, III
B) II, III, I
C) I, III, II
D) II, I, III
E) III, I, II

ÇÖZÜM: Satış emirlerinde düşük fiyat, yüksek fiyata göre önceliğe sahiptir. Dolayısıyla 1975 TL'lik fiyat 2000 TL'lik fiyata göre önceliğe sahiptir.

Fiyat ve zaman eşit ise müşteri emirleri, borsa üyesi emirlerine göre önceliğe sahiptir. Dolayısıyla aynı anda verilen eşit fiyatlı emirlerden müşteri emri Önceliklidir. Doğru Cevap E şıkkıdır.SORU 18: Emir girişindeki sınırlamalar ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Maksimum lot miktarı, hisse senedinin bir önceki ay sözleşme başına ortalama lot miktarına göre belirlenir.
B) Hisse senetleri 7 farklı maksimum lot miktarından birine tabidir.
C) Özel emirler de dahil tüm emirlerde bir defada sisteme girilebilecek her lot emri 1,5 trilyon TL'yi aşamaz,
D) Kalanı iptal et emirlerinde maksimum lot sınırı yoktur.
E) Kalanı iptal et emirlerinde emrin değeri 1,5 trilyon TL'yi aşamaz.

ÇÖZÜM: Özel emirlerde 1,5 trilyon TL'lik sınır yoktur.
Kalanı iptal et emirlerinde maksimum lot miktarının olmayıp l ,5 trilyon TL işlem değeri sınırı vardır.
Doğru Cevap C şıkkıdır.SORU 19: Aşağıdakilerden hangisi normal emirlerden değildir?

A) Limit fiyatlı emirler
B) Lot altı emirler
C) Kalanı iptal et emirleri
D) Özel limit fiyatlı emirler
E) Limit değerli Emirler

ÇÖZÜM: Normal emirler 4 kısımdan oluşup l lot ve katlarından oluşan emirlerdir. Bunlar:
1) Limit fiyatlı emirler
2) Kalanı iptal et emirleri
3) Özel limit fiyatlı emirler
4) Limit değerli emirler'dir.

Lot altı emirler ise "Küsurat emirler" olarak isimlendirilip, l lot'un altındaki emirlerdir. Doğru Cevap B şıkkıdır.SORU 20: Belirli bir fiyata kadar olan bütün emirleri karşılamak amacıyla, sisteme sadece fiyat girilerek verilen emir türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Limit fiyatlı emir
B) Kalanı iptal et emri
C) Özel emir
D) Özel limit fiyatlı emir
E) Limit değerli emir

ÇÖZÜM: Özel limit fiyatlı emirlerde sadece fiyat girilir ve o fiyata kadar tüm emirler karşılanır (1,5 trilyonluk değeri aşamaz) Doğru Cevap D şıkkıdır.SORU 21: Baz fiyat 20 000 TL ve maksimum lot miktarı 25 000 lot olan bir hisse senedine verilecek özel emirlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Minimum özel emir miktarı 25 000 lot olabilir.
B) Minimum özel emir miktarı 75 000 lot alabilir.
C) Minimum özel emir miktarı 250 000 lot olabilir.
D) Maksimum özel emir miktarı 250 000 lot olabilir.
E) Maksimum özel emir miktarı 25 000 lot olabilir.

ÇÖZÜM: Özel emir miktarın alt (minimum) sınırı şöyledir:

Baz fiyat aralığı => Minimum özel Emir Miktarı
--------------------------------------------------------------
0-25 000 => Maksimum lot miktarının 10 katı
25 500 - 50 000 => Maksimum lot miktarının 6 katı
51 000 - 100 000 => Maksimum lot miktarının 3 katı
102 500 ve üzeri => Maksimum lot miktarının l katı

Baz fiyat 20 000 TL olduğuna göre, özel emir miktarının minimum miktarı; maksimum lot miktarı olan 25 000 lotun 10 katı, yeni 250 000 lot olabilir.
Doğru Cevap C şıkkıdırSORU 22: Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Günlük emirlerde seans sonuna kadar gerçekleşmeyen emirler iptal olur.
B) Günlük emirlerde gün sonuna kadar gerçekleşmeyen emirler iptal olur.
C) Kalanı iptal et emirlerinde, gerçekleşmeyen kısım emirler iptal olur.
D) Tarihli emirlerde emrin maksimum geçerlilik süresi çift seanstır.
E) Tarihli emirlerde emir gün sonunda iptal olur.

ÇÖZÜM: Günlük emirler bir seanslık emirdir. Eğer verilen emir gerçekleşmezse verilen seansın sonunda iptal olur. Doğru Cevap B şıkkıdırSORU 23:

I. Ulusal pazar
II. İkinci ulusal pazar
III. Gözaltı pazarı
IV. Rüçhan hakkı kupon pazarı

Kot dışı pazarlar hangisidir?

A) Yalnız II
B) yalnız III
C) yalnız IV
D) II ve III
E) II, III, IV

ÇÖZÜM:

Ulusal pazar (kot içi)
İkinci ulusal pazar (Eski Bölgesel Pazar) kot dışı
Yeni Şirketler Pazarı (kot dışı)
Gözaltı pazar (kot dışı) pazarlardır.

Doğru Cevap E şıkkıdır.SORU 24: İkinci ulusal pazarın işlem saatleri aşağıdakilerden hangisidir?

A) 9:45 - 12:00 / 14:00 - 16:00
B) 9:30 - 12:00 / 14:00-16:30
C) 9:30-12:00 / 13:00 - 14:00
D) 14:00 - 15:00
E) 9:30 - 12:°° / 14:°° - 15:°°


ÇÖZÜM: İkinci ulusal pazar, küçük ve orta ölçekli firmaların işlem gördüğü kotasyon kriterlerinin ulusal pazara nazaran biraz daha esnek olduğu pazar olup, eski durumdaki ismi Bölgesel pazar olan piyasadır. İşlem saatleri ulusal pazar ile aynı olup sabah seansı 9:30 - 12:°° arası, öğle seansı 14:°° -16:30 arasıdır. Doğru Cevap B şıkkıdır.SORU 25: Yatırımcıların yatırım kararı almalarında tereddütlerini ortadan kaldırma amacıyla "garantörlük" esası getirilen pazar aşağıdakilerden hangisidir?

A) Gözaltı Pazarı
B) İkinci Ulusal Pazar
C) Ulusal Pazar
D) Toptan Satışlar Pazarı
E) Yeni şirketler Pazarı

ÇÖZÜM: Yeni şirketler pazarında yeni kurulmuş olan şirketler faaliyet göstermektedir. Firmalar yeni olduğundan firmanın yani bir geçmişi olmadığından yatırımcıların bu firmaya yatırım yaparken tereddütlerini ortadan kaldırmak amacıyla bu pazarda "garantörlük" esası benimsenmiştir. Garantörlüğü bir başka ve/veya kurucular ile şirket yönetim kurulu üyeleri üstlenebilir.
Doğru Cevap E şıkkıdır.SORU 26: Aşağıdaki pazarlardan hangisinde hisse senetleri sürekli olarak işlem görmemektedir?

A) Ulusal Pazar
B) İkinci Ulusal Pazar
C) Toptan Satışlar Pazarı
D) Gözaltı Pazarı
E) Yeni Şirketler Pazarı

ÇÖZÜM: Toptan satışlar pazarında hisse senetleri sürekli olarak işlem görmeyip, önceden alıcıları belli olan veya olmayan, belirli bir miktarın üzerinde (toptan) hisse senetlerinin borsada güven ve şeffaflık ortamında, organize bir piyasada gerçekleştirilmesini sağlamak amacıyla kurulmuştur. Doğru Cevap C şıkkıdır.SORU 27: Toptan satışlar pazarı işlem saatleri aşağıdakilerden hangisidir?

A) 11.00 - 12.00
B) 14.00 - 15.00
C) 9.30 - 12.00
D) 14.00 -16.30
E) 13.00 - 14.00

ÇÖZÜM: Toptan satışlar pazarında işlemler 11.00 ile 12.00 arasında gerçekleşir.
Doğru Cevap A şıkkıdır.SORU 28:

I. Maktu Teminat
II. Munzam Teminat
III. Oransal Teminat

Aracı kurumların ödemekle yükümlü olduğu teminatlar hangileridir?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I, II
E) I, II, III

ÇÖZÜM: Toplam Teminat = Maktu Teminat + Oransal Teminat + Ortalama Teminat + Lot Altı Teminat Doğru Cevap E şıkkıdır.