Sermaye piyasaları ve Ekonomi

Cevaplı Sorular 81-100 « Genel Ekonomi

81. Talebin fiyat esnekliği aşağıdaki etkenlerden hangisine bağlı değildir?

a) Tüketici gelirinde meydana gelen değişmeler
b) Bir malın yerine konabilecek başka malların varlığı
c) Tamamlayıcı malların varlığı
d) Mal için ödenen para toplamının tüketicinin toplam harcamaları içindeki Önemi
e) Malın karşıladığı ihtiyaçların kapsamı


82. Tüketici dengede iken, X malının marjinal faydası Y malının marjinal faydasının iki katı ise aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

a) X 'in fiyatı, Y'nin fiyatının iki katıdır
b) X 'in fiyatı, Y'nin fiyatına eşittir
c) X 'in fiyatı, Y'nin fiyatının yansına eşittir
d) X 'in fiyatı, Y'nin fiyatının dört katıdır
e) X ve Y'nin fiyatı belirlenemez


83. Bir mala ait talep eğrisinin pozitif eğimli olmasının gerekli ve yeterli koşulu aşağıdakilerden hangisidir?

a) Malın düşük mal olması
b) İkame etkisinin gelir etkisinden büyük olması
c) Negatif yönlü gelir etkisinin ikame etkisinden büyük olması
d) Gelir ve ikame etkilerinin birbirlerine eşit olması
e) Gelir etkisinin pozitif ve ikame etkisinden daha küçük olması


84. Monopolcü bir firma ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) Firmanın marjinal hasılat eğrisi talebin altındadır
b) Tam rekabete oranla daha az üretir ve daha yüksek fiyat uygulanır
c) Firmanın uzun dönemde aşırı karı ortadan kalkmaz
d) Firma endüstri ile özdeştir
e) Firma maliyeti düşürmek için fiyat farklılaştırmasına başvurabilir


85. Monopolcü bir firma aşağıdakilerden hangisi için fiyat farklılaştırması yapabilir?

a) Farklı tüketici grupları için
b) Farklı piyasalar için
c) Farklı satış miktarları için
d) Tamamı için
e) Fiyat farklılaştırması yapılamaz.


86. Sıfır maliyetle üretim yapan monopol firmanın üretim miktarı için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a) Denge üretim hacminde toplam hasılat maksimum olur
b) Talep esnekliğinin 1'e eşit olduğu noktada üretim hacmi dengeye ulaşır
c) Denge üretim hacminde marjinal hasılat sıfırdır
d) Denge üretim hacminde marjinal hasılat pozitiftir
e) Denge üretim hacminde doğrusal bir talep eğrisinin tam orta noktasına denk gelir


87. Aşağıdakilerden hangisi talep eğrisinin sola kaymasına neden olur?

a) Teknolojinin gerilemesi
b) Gelir artışının gerçekleşmesi
c) Malın fiyatının yükselmesi
d) İkame malın fiyatının düşmesi
e) Tamamlayıcı malın fiyatının düşmesi


88. Tam rekabetçi bir piyasada işlem yapan firma üretime geçici olarak ara verme kararını ne zaman verebilir?

a) Marjinal maliyeti, ortalama değişken maliyetin üzerinde olduğu zaman
b) Fiyat, ortalama değişken maliyetin altında olduğu zaman
c) Sabit maliyetler değişken maliyetleri aştığı zaman
d) Sabit maliyetler ortalama maliyetleri aştığı zaman
e) Ortalama sabit maliyetler yükseldiği zaman


89. Oligopol piyasalara ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a) Oligopol piyasalarında firma sayısı artıkça ürünün fiyatı monopol fiyatına yaklaşır
b) Oyun teorisi stratejik durumlarda uğraştığı için kullandığı piyasa tam rekabet piyasasıdır
c) Firmaların bir araya gelerek anlaşma yapmamaları toplum için yararlıdır
d) Oligopol tam rekabetçi bir piyasa yapısıdır
e) Oligopol piyasasında birbirinin aynı ürünler üretiliyorsa bu farklılaştırılmış oligopol piyasası adım alır


90. Oligopol piyasası için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a) Satıcı ve alıcı çoktur
b) Hiçbir alıcı ve satıcı fiyatları etkileyemez
c) Ürün sayısı fazladır
d) Malın üretim miktarı piyasadaki diğer firmaları etkiler
e) Malların ikamesi yoktur


91. Tam rekabet piyasasında bir firmanın uzun dönem denge koşulu aşağıdaki faktörlerden hangisinden etkilenir?

a) Nüfus artış hızı
b) Teknoloji
c) Üretim imkanları
d) Marjinal hasılat
e) Üretim ölçeği


92. Firmanın piyasa fiyatı üzerinde hiçbir etkisi yoksa piyasanın türü aşağıdakilerden hangisidir?

a) Tekelci piyasa
b) Tam rekabet piyasası
c) Oligopol
d) Tekelci rekabet
e) Monopol93. Aşağıdakilerden hangisi arzı etkileyen faktörler arasında yer almaz?

a) Malın piyasa fiyatı
b) Üretim maliyetleri
c) İthalat maliyetleri
d) Teknoloji düzeyi
e) İhracat maliyetleri


94. Aşağıdakilerden hangisi talebi etkileyen faktörler arasında yer alır?

a) Döviz kurları
b) Alternatif piyasalar
c) Rakip malların fiyatı
d) Teknoloji
e) Malın türü


95. Piyasada ölçek ekonomileri nedeniyle yaşanan rekabet sonucunda sadece tek bir firma kalması durumunda bu piyasa ne adını alır?

a) Oligopol piyasası
b) Ölçek tekeli
c) Tekelci rekabet piyasası
d) Duopol piyasası
e) Tam rekabet piyasası


96. Aşağıdakilerden hangisi oligopol piyasalarının varsayımlarından birisi değildir?

a) Piyasaya giriş çıkış serbestisinin olması
b) Karar alırken birbirlerine bağımlı olmaları
c) Firmaların farklılaştırılmış mal satmaları
d) Az sayıda satıcı ve çok sayıda alıcının bulunması
e) Piyasada hükümetin etkilerinin görülmesi


97. Talep fonksiyonu üzerinde hareket hangi nedene bağlıdır?

a) Gelir değişikliği
b) Fiyat değişikliği
c) Zevklerde değişiklik
d) Faiz oranlarında değişiklik
e) Beklentilerde değişiklik


98. Girdilerde dar boğazların olması durumunda arz elastikliği nasıl olur?
a) Yüksek
b) Sert (düşük)
c) Sonsuz
d) Birim elastik
e) Birim elastiki iğe yakın


99. Talep elastikliğinin hangi halinde fiyat artışları karşısında toplam gelir düşer?

a) Birim elastiklik
b) Elastiklik
c) İnelastiklik
d) Sonsuz elastiklik
e) Sıfır elastiklik


100. Aşağıdakilerden hangisi piyasa aksaklığının nedenlerindendir?

a) Dışsallık ve dış rekabet
b) Piyasa gücü ve talebin yanlış tahmin edilmesi
c) Dışsallık ve tekelleşme
d) Dış rekabet
e) Dış rekabet ve talebin yanlış tahmin edilmesi


CEVAPLAR

81 A
82 A
83 C
84 E
85 D
86 D
87 D
88 B
89 C
90 D
91 E
92 B
93 E
94 C
95 B
96 E
97 B
98 B
99 B
100 C

Cevaplı Sorular 81-100 « Men. Kıy. Diğ. Ser. Piy.

81. Banka garantili bonoların tedavül limiti nedir?

a) Bağımsız denetimden geçmiş 6 aylık hesap özetinde görülen; ödenmiş sermaye+yeniden değerleme artış fonu+yedek akçe-zararlar

b) Bağımsız denetimden geçmiş 6 aylık hesap özetinde görülen; ödenmiş sermaye+yeniden değerleme artış fonu-zararlar

c) Bağımsız denetimden geçmiş 3'er aylık hesap özetinde görülen; ödenmiş sermaye+yeniden değerleme artış fonu-zararlar

d) Bağımsız denetimden geçmiş 3'er aylık hesap özetinde görülen; ödenmiş sermaye+yeniden değerleme artış fonu+yedek akçe-zararlar

e) Bağımsız denetimden geçmiş 6 aylık hesap özetinde görülen; ödenmiş sermaye+yeniden değerleme artış fonu+yedek akçe-zararlar


82. İhraççıların bedellerini inşa edilecek olan gayrimenkul projelerinin finansmanında kullanılmak üzere ihraç ettikleri menkul kıymet aşağıda-kilerden hangisidir?

a) Varlığa dayalı menkul kıymet
b) Finansman bonosu
c) Gayrimenkul sertifikaları
d) Gelir ortaklığı senedi
e) Yatırım fonu katılma belgesi


83. Halktan katılma belgeleri karşılığında toplanan paralarla belge sahipleri hesabına,riskin dağıtılması ilkesi esaslarına göre oluşturulan varlıklarla portföy işletmek amacı ile oluşturulan mal varlığı aşağıdakilerden hangisidir?

a) Finansman bonosu
b) Gelir ortaklığı senedi
c) Gayrimenkul sertifikaları
d) Yatırım ortaklığı
e) Yatırım fonları


84. Yatırım fon kurma limiti aşağıdakilerden hangisidir?

a) Yedek akçe + YDDAF - zararlar x 3
b) Ödenmiş / çıkarılmış sermaye4 - Yedek akçe + YDDAF - zararlar x 10
c) Ödenmiş / çıkarılmış sermaye + Yedek akçe + YDDAF - maliyet artış fonu x 6
d) Ödenmiş / çıkarılmış sermaye + Yedek akçe + YDDAF - maliyet artış fonu
e) Ödenmiş / çıkarılmış sermaye + Yedek akçe + YDDAF - zararlar x 10


85. Yatırım fonunun sona ermesi aşağıdaki koşulların hangisinin gerçekleşmesi ile oluşmaz?

a) Fon iç tüzüğünde bir süre öngörülmüş ise bu sürenin sona ermesi
b) Kurucunun fon kurma koşullarını yitirmesi
c) Katılma belgelerinin değerinin düşmesi
d) Fon süresiz ise kurucunun kurulun uygun görüşünü aldıktan sonra l ay öncesinden feshi ihbar etmesi
e) Kurucunun mali durumunun zayıflaması


86. Aşağıdakilerden hangisi ihtiyat ayırma koşullarından değildir?

a) Hisse senedi fonlarında birim katılma belgesi fiyatının değer artış oranı bir önceki değere göre %2 veya fazla olursa, %2'yi aşan değer artışı durumunda

b) Hisse senedi fonlarında birim katılma belgesi fiyatının değer azalış oranı bir önceki değere göre %2 veya fazla olursa, %2'yi aşan değer azalışı durumunda

c) İhtiyat tutarı fon portföy değerinin %10'nu geçemez

d) İhtiyat tutarı fon portföy değerinin %2'sini geçemez

e) İhtiyat tutarı fon portföy değerinin %5'ini geçemez


87. Depo sertifikalarının işlem saatleri aşağıdakilerden hangisidir?

a) 14:00-16:00
b) 09:30-12:00
c) 10:00-12:00
d) 13:00-16:00
e) 14:00-17:00


88. Aşağıdakilerden hangisi devlet tahvili fiyatları için geçerlidir?

a) Hisse senetleri fiyatları artınca devlet tahvili fiyatları düşer
b) Döviz fiyatları artınca devlet tahvili fiyatı düşer
c) Piyasa faizleri artınca devlet tahvili fiyatları düşer
d) Hazine bonosu fiyatları artınca devlet tahvili fiyatları düşer
e) Emisyon artınca devlet tahvili fiyatları düşer


89. Bir tahvilin fiyatı aşağıdaki faktörlerden hangisinden doğrudan etkilenir?

a) Hisse senedi fiyatlarından
b) Piyasa faiz oranlarından
c) Tahvil ihraç tutarlarından
d) Tahvil vadesinden
e) Hükümet politikalarından


90. Aşağıdakilerden hangisi hisse senetlerinin yatırımcılarına sağladığı haklardan birisi değildir?

a) Tasfiye durumunda birinci sıradan alacaklı olma hakkı
b) Genel kurulda oy kullanma hakkı
c) Şirket faaliyetleri hakkında bilgi alma hakkı
d) Temettü hakkı
e) Rüçhan hakkı


91. Yatırım fonlarında tekbir hisse senedine yatırılacak maksimum tutarın fonun toplam değerine oram nedir?

a) %5
b) %10
c) %9
d) %25
e) %15


92. Hisse senetlerini ihraç eden şirketin bedelsiz sermaye artırımına katılma ve dağıttığı temettüye ilişkin zaman aşımı süresi nedir?

a) İşlemlerin başladığı tarihten itibaren l yıl
b) İşlemlerin başladığı tarihten itibaren 2 yıl
c) İşlemlerin başladığı tarihten itibaren 5 yıl
d) İşlemlerin başladığı tarihten itibaren 10 yıl
e) Zaman aşımı yoktur


93. Hangi durumda anonim ortaklıkların hisse senetleri halka arz edilmiş sayılır?

a) Pay sahibi sayısı 1000'i aşan anonim ortaklıklar
b) Pay sahibi sayısı 10.000'i aşan anonim ortaklıklar
c) Aktif toplamı 100 milyar TL'yi aşan anonim ortaklıklar
d) Aktif toplamı 2.150 milyar TL'yi aşan anonim ortaklıklar
e) Aktif toplamı 50 milyar TL'yi aşan anonim ortaklıklar


94. Aşağıdakilerden hangisi hisse senetlerinin niteliklerinden değildir?

a) Hisse senetleri bir şirketteki mülkiyeti temsil ederler
b) Hisse senetleri enflasyondan korunma aracı olabilirler
c) Hisse senetleri tasfiye aşamasında öncelikle ödeme hakkına sahiptirler
d) Bir yıl ödenmeyen temettünün daha sonraki yılda ödeme zorunluluğu yoktur
e) Temettüde 5 yıllık zaman aşımı vardır


95. Vadeli işlemlerde satın alma hakkını temsil eden kontratlar hangisidir?

a) Future kontratlar
b) Swap işlemler
c) Cali option
d) Put option
e) Forward kontratlar


96. Aşağıdakilerden hangisi menkul kıymet türleri arasında yer almaz?

a) Hisse senetleri
b) Geçici ilmühaberler
c) Poliçeler
d) Katılma intifa senetleri
e) VDMK


97. Aşağıdakilerden hangisi ihraç edilecek tahvillerin üzerinde bulunmaz?

a) Şirket unvanı, konusu, merkezi ve süresi
b) Esas sermaye miktarı
c) Uzun vadeli borçlanma planı
d) Tasdikli bilanço
e) İtfa planı


98. Özel sektöre ait anonim şirketler çıkaracakları tahvillerin faiz oranlarını belirlerken aşağıdaki oranlardan hangisini dikkate alırlar?

a) DT faiz oranı
b) Mevduat faiz oranı
c) Hazine bonosu faiz oranı
d) Faiz oranını serbestçe belirleyebilirler
e) Enflasyon oranı


99. Anonim şirketlerde sermaye artırımı aşağıdaki yöntemlerden hangisi yolu ile gerçekleştirilemez?

a) Olağanüstü yedeklerin sermayeye eklenmesi
b) Geçmiş yıl karlarının sermayeye eklenmesi
c) Amortisman sonucunda oluşan fonun sermayeye eklenmesi
d) Maliyet artış fonunun sermayeye eklenmesi
e) Değer artış fonunun sermayeye eklenmesi


100. Eurobondlar ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) Vadeleri genellikle 5-30 yıl arasındadır
b) İlk elden ihraç edildikten sonra, ikincil piyasada işlem görürler
c) Standart işlem valörü, işlem günü + 3 işgünüdür
d) USD, Euro veya TL bazında ihraç edilirler
e) Kupon faizleri sabit veya değişken olabilir


CEVAPLAR

81 C
82 C
83 E
84 B
85 C
86 D
87 A
88 C
89 B
90 A
91 B
92 C
93 D
94 C
95 C
96 C
97 D
98 D
99 C
100 D

Cevaplı Sorular 81-100 « Tahvil ve Bono Piyasası

81. Menkul kıymetler için işlem yapmak isteyen üyeler Takasbank nezdinde hangi hesabı açtırmak zorundadır?

a) Üye serbest cari hesap
b) Tahvil takas borcu
c) Çerçeve sözleşmesi
d) Tahvil ve bono-piyasası taahhütnamesi
e) Menkul kıymetler depo hesabı


82. Gayrimenkul sertifikalarının takası kaç günde üyelerin Takasbank nezdinde ki tahvil ve bono piyasası işlemleri için tevdiat ve depo hesapları kullanarak gerçekleşir?

a) T+0
b) T + l
c) T+2
d) T+3
e) T


83. Repo-ters repo pazarında yapılan her işleme ait menkul kıymet yükümlülüğü en fazla kaç vadeli kıymetle yerine getirilir?

a) 5
b) 3
c) 4
d) 2
e) l


84. DİBS'lerinin diğer finansal araçlarca getirilerini karşılaştırmak için aşağıdaki endekslerden hangisi kullanılmaktadır?

a) Piyasa endeksi
b) DİBS endeksi
c) Performans endeksi
d) Fiyat endeksi
e) Getiri endeksi


85. Aşağıdakilerden hangisi, tahvil ve bono piyasasında günlük olarak gerçekleşen işlemlere ait hesaplanmakta olan cari ıskonto oranı kullanılarak, standart bazda hazırlanan endeksler arasında yeralmaz?

a) Performans endeksi
b) Fiyat endeksi
c) DİBS endeksi
d) Genel fiyat endeksi
e) Getiri endeksi


86. Yatırımcı tahvil piyasasında yatırımlarını elden çıkarma durumunda, elde edeceği gelirin mevduat faizleri ve diğer alternatif yatırım araçlarının getirilen ile karşılaştırmasında hangi endeksten yararlanılır?

a) Fiyat endeksi
b) Genel fiyat endeksi
c) Performans endeksi
d) DİBS endeksi
e) Getiri endeksi


87. Kesin alım satım pazarında yapılan işlemler için tarafların her birinden ayrı ayrı, işlem tutarı üzerinde %kaç borsa payı alınır?

a) %0.002
b) %0.02
c) %0.2
d) %2
e) %1


88. Repo ters repo pazarında yapılan işlemler için üyelerden, işlem tutarı üzerinde %kaç borsa payı alınır?

a) %0.75
b) %0.075
c) %0.0075
d) %0.7
e) %0.00075


89. Aşağıdakilerden hangisi rekabetçi olan tekliftir?

a) Konsiye işlem
b) TAP
c) DİBS
d) Opsiyon
e) Forward


90. Rekabetçi olmayan teklif yoluyla piyasa yapıcılara yapılacak satışlar ihale için aylık borçlanma limitinin % kaçım aşamaz?

a) %10
b) %15
c) %20
d) %25
e) %5


91. DİBS ihalelerde piyasa yapıcıların teminatları nominal tekliflerinin % kaçı kadar olmak zorundadır?

a) %0
b).%l
c) %20
d)%100
e) %5


92. DİBS ihalelerde normal katılımcılara ait teminatlar, nominal tekliflerinin % kaçı kadar olmak zorundadır?

a) %1
b) %5
c)%10
d) %20
e) %15


93. Opsiyon yoluyla yapılacak satışlarda hazine tarafından belirlenen satış tutarının % oranı aşağıdakilerden hangisini aşamaz?

a) %10
b) %15
c) %5
d) %20
e) %25


94. Hazine müsteşarlığının uygun gördüğü durumda satış ihalesinde kazanan piyasa yapıcılarına, talep etmeleri halinde ihalede oluşan fiyattan ilave satış teklifi yapması durumu aşağıdakilerden hangisi ile ifade e-dilmektedir?

a) Rekabetçi olmayan teklif
b) Opsiyon
c) TAP
d) Konsiye işlem
e) Ek satış


95. DİBS ihalelerinde ihale günü saat 11:00 den önce verilen, ihalede oluşacak ortalama fiyattan alım teklifi aşağıdakilerden hangisidir?

a) Opsiyon
b) Konsiye
c) Değiştirme
d) TAP
e) Rekabetçi olmayan teklif


96. DİBS'lerin daha önceden belirlenmiş fiyatlardan, T.C.M.B. aracılığı ile satışa sunulan teklif aşağıdakilerden hangisidir?

a) Opsiyon
b) Değiştirme
c) TAP
d) Konsiye
e) Rekabetçi olmayan teklif


97. Daha önceden ihraç edilmiş DİBS'lerin yapılan başka bir DİBS ihracı ile değiştirilmesinin tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

a) Geri alım ihalesi
b) TAP
c) Konsiye
d) Değiştirme
e) Geri satım ihalesi


98. Daha önceden ihraç edilmiş DİBS'lerin ikincil piyasada T.C.M.B. tarafından Hazine nam ve hesabına alınıp satılmasının tanımı nedir?

a) Konsiye işlem
b) TAP
c) Değiştirme
d) ROT
e) Açığa satış


99. Daha önce ihraç edilmiş olan DİBS'lerin vadesinden önce itfa edilmesi için açılacak ihaleler nasıl tanımlanır?

a) Opsiyon
b) Geri alım ihalesi
c) TAP
d) ROT
e) Geri satım ihalesi


100. Tahvil ve bono piyasasında piyasa yapıcılar için Hazine tarafından belirlenen minimum alım-satım kotasyonu nedir?

a) l trilyon TL
b) 2 trilyon TL
c) 3 trilyon TL
d) 4 trilyon TL
e) 5 trilyon TL


CEVAPLAR

81 E
82 C
83 A
84 B
85 C
86 C
87 A
88 E
89 C
90 A
91 A
92 A
93 E
94 B
95 E
96 C
97 D
98 A
99 B
100 B