Sermaye piyasaları ve Ekonomi

Cevaplı Sorular 81-100 « Sermaye Piyasası

81. TSPAKB tarafından, aracı kurumların mesleğinde ve davranışlarında kusurlu olduğunun yazı ile bildirilmesi aşağıdaki disiplin hükümlerinin hangisinin kapsamındadır?

a) Üyelikten geçici olarak çıkartma
b) Kınama
c) Uyarı
d) Üyelikten sürekli olarak çıkartma
e) İhtar


82. İçerden öğrenenlerin ticaretinin kapsamında aşağıdaki özelliklerden hangisi yer almaz?

a) Sermaye piyasası araçlarının değerini etkiler
b) Sermaye piyasasında işlem yapanlar arasında fırsat eşitliğini bozar
c) Taraflardan birisine haksız kazanç sağlar
d) Fiyat hareketleri ile yapay piyasa yaratılır
e) Taraflardan birisinin zararını yok edebilir


83. Kasıtlı olarak gerçeğe aykırı bağımsız denetim raporu düzenleyenler ve bu raporun düzenlenmesini sağlayanlara SPKurulu tarafından aşağıdaki cezalardan hangisi uygulanır?

a) 1-2 yıl hapis
b) 2-4 yıl hapis
c) 1-3 yıl hapis, 2-4 milyar para cezası
d) 1-4 yıl hapis, 8-20 milyar ağır para cezası
e) 20-25 milyar ağır para cezası


84. Aracı kurumların mal varlığım aynen veya nakde çevirmek yoluyla elde edilen bedeli tahsis ederek, sermaye piyasası faaliyetleri nedeniyle müşterilerine karşı olan nakit ödeme ve sermaye piyasası araçları teslim yükümlülüklerini tasfiye etmeleri işlemi aşağıdakilerden hangisidir?

a) Konkordato
b) Tedrici tasfiye
c) İflas
d) Birleşme
e) Tasfiye


85. SPKanunu'na göre portföy yönetim şirketlerinin kuruluş koşullan arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

a) A.Ş. olarak kurulmalıdırlar
b) Hisse senetleri nama olarak yazılmalıdır
c) Hisse senetleri nakit karşılığında çıkartılmalıdır
d) Tüzel kişi ortaklarının kuruluşundan itibaren en az 3 yıl geçmiş olmalıdır
e) Ödenmiş sermayeleri asgari 1.5 trilyon TL olmalıdır


86. Aracı kurumların sermaye piyasası faaliyetlerini yürütebilmeleri için SPKurulu'ndan almaları gereken belgeler aşağıdakilerden hangisidir?

a) Yetki belgesi
b) Üyelik belgesi
c) Borsa üyelik belgesi
d) İşlem belgesi
e) Faaliyet belgesi


87. Aracı kurumların ortaklık yapıları ile ilgili olarak aşağıdaki değişikliklerden hangisi SPKurulu iznine tabidir?

a) Bir kişinin aracı kurum sermayesinin %10'u veya daha fazlasını temsil eden payları edinmek suretiyle aracı kurum ortağı olması veya bir ortağa ait payların aracı kurum sermayesinin %10, %20; %33 veya %50'sini aşması sonucunu veren pay edinimleri ile bir ortağa ait payların belirtilen oranların altına düşmesi sonucunu veren pay edinimleri

b) Bir kişinin aracı kurum sermayesinin %10'u veya daha fazlasını temsil eden payları edinmek suretiyle aracı kurum ortağı olması veya bir ortağa ait payların aracı kurum sermayesinin % 50'sini aşması sonucunu veren pay edinimleri

c) Bir kişinin aracı kurum sermayesinin %10'u veya daha fazlasını temsil eden payları edinmek suretiyle aracı kurum ortağı olması veya bir ortağa ait payların aracı kurum sermayesinin %50'sini aşması sonucunu veren pay edinimleri ile bir ortağa ait payların belirtilen oranların altına düşmesi sonucunu veren pay edinimleri

d) Bir kişinin aracı kurum sermayesinin %20'si veya daha fazlasını temsil eden paylan edinmek suretiyle aracı kurum ortağı olması veya bir ortağa ait payların aracı kurum sermayesinin %10, %20; %33 veya % 50'sini aşması sonucunu veren pay edinimleri ile bir ortağa ait payların belirtilen oranların altına düşmesi sonucunu veren pay edinimleri

e) Bir kişinin aracı kurum sermayesinin %20'si veya daha fazlasını temsil eden paylan edinmek suretiyle aracı kurum ortağı olması veya bir ortağa ait payların aracı kurum sermayesinin %10, %20 veya % 50'sini aşması sonucunu veren pay edinimleri ile bir ortağa ait payların belirtilen oranların altına düşmesi sonucunu veren pay edinimleri


88. Kayıtlı sermaye sistemine tabi olarak kurulan, sermayelerini sermaye ve faiz kazancı elde etmek amacıyla kullanan, halka açık olarak kurulan anonim ortaklıklar aşağıdakilerden hangisidir?

a) Portföy yönetim şirketleri
b) Risk sermayesi yatırım ortaklığı
c) Yatırım ortaklığı
d) Yatırım fonları
e) Yatırım şirketi


89. Bireysel emeklilik fonlarının portföylerine aşağıdaki menkul kıymetlerden hangisi alınamaz?

a) Vadeli mevduat
b) Yatırım fonu katılma belgeleri
c) Repo işlemleri
d) Hisse senetleri
e) Borsa para piyasası işlemleri


90. Bireysel emeklilik danışma kurulu üyeleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

a) Maliye Bakanlığı
b) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
c) Hazine Müsteşarlığı
d) Aracı Kurum
e) SPK


91. Bireysel emeklilik sözleşmesi hükümlerine göre taraflara ödenmesi gereken tutar aşağıdakilerden hangisidir?

a) Katkı payı
b) Birikim
c) Bireysel emeklilik hesabı
d) Prim
e) Kesinti


92. Menkul kıymetlerin halka arza aracılık işlemlerinde satış sonuçları hakkında SPKurulu'na bilgi verme yükümlülüğünde süre kaç işgünüdür?

a) 10 işgünü
b) 6 işgünü
c) 7 işgünü
d) 15 işgünü
e) 5 işgünü


93. Sermaye piyasası araçlarının halka arzında aşağıdaki satış yöntemlerinden hangisi kullanılamaz?

a) Talep toplanmadan satış yöntemi
b) Borsada satış yöntemi
c) Talep toplama yöntemi
d) Resmi müzayede ile satış yöntemi
e) Bakiyeyi yüklenim yoluyla satış yöntemi


94. SPK'unda idari para cezalarının verildiği tarihten itibaren kaç yıl içinde aynı suç işlenmediği takdirde önceki cezalar baz alınmaz?

a) l
b) 2
c) 3
d) 4
e) 5


95. Yatırım fonlarının, portföy değerlerinin %10'undan fazlasını bir ortaklığın menkul kıymetine yatırmaları durumunda fazla kısmın tasfiye edilmesi için verilen süre ne kadardır?

a) 1 ay
b) 7 işgünü
c) 10 işgünü
d) 3 işgünü
e) 3 ay


96. Aracı kurumların merkez dışı örgütleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

a) Acenta
b) Şube
c) İştirak
d) İrtibat bürosu
e) İşlem ofisi


97. Yatırım fonları, SPK izni ile fon varlığının ne kadarı kadar fon hesabına kredi alabilirler?

a) %10
b) %20
c) %25
d) %30
e) %50


98. İMKB uyuşmazlık komitesinin görev süresi kaç yıldır?

a) l yıl
b) 2 yıl
c) 3 yıl
d) 4 yıl
e) 5 yıl


99. Borsa üyeleri arasındaki borsa işlemlerinden doğan anlaşmazlıkların çözümünde nihai karar organı aşağıdakilerden hangisidir?

a) Borsa yönetim kurulu
b) Borsa denetleme kurulu
c) Borsa uyuşmazlık komitesi
d) SPK
e) Borsa başkanlığı


100. SPK uyuşmazlıklarla ilgili itirazlara ait kararları kaç gün içinde verir?

a) 7 iş günü
b) 10 iş günü
c) 15 iş günü
d) 30 iş günü
e) 90 iş günüCEVAPLAR

81 B
82 D
83 D
84 B
85 D
86 A
87 A
88 B
89 A
90 D
91 A
92 B
93 D
94 B
95 E
96 C
97 A
98 B
99 C
100 A

Cevaplı Sorular 21-40 « Men. Kıy. Diğ. Ser. Piy.

21. Hisse senedi ile değiştirilebilir tahvillerin özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

a) İhraç sırasında izahname ve sirkülerde belirlenen esaslar dahilinde, ihraççı ortaklıkça HDT ile değiştirilmek üzere artırılan sermayeyi temsil eden hisse senetleri ile değiştirme hakkı veren menkul kıymetlerdir

b) HDT'lerin vadesi 2 yıldan az 7 yıldan çok olamaz

c) Tahvilin hisse senediyle değiştirilmesi, ortaklık talebine ve tasarruf sahibinin talebine bağlı olarak yapılır

d) HDT'Ier 6 ayda bir kupon ödemeli olarak ihraç edilirler

e) Değiştirilmeyen HDT'ler nedeniyle ortaklığın elinde kalan hisse senetleri halka arz edilir


22. Tahvillerin piyasa değerini etkileyen faktörler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

a) Her tahvilin piyasada her an için bir değeri vardır
b) Normal ekonomik şartlar altında tanınmış şirketlerin tahvilleri ile büyük banka garantisine sahip tahviller diğerlerine oranla ikincil piyasada daha yüksek değer bulurlar
c) Tahvilin nominal faiz oranı cari faiz oranının altında ise piyasada ıskontolu işlem görür
d) Tahvilin nominal faiz oram cari piyasa faiz oranının üstünde ise piyasa değeri nominal değerin altında oluşur
e) Tahvilin piyasada cari faiz oranından daha düşük bir orandan satılması mümkündür


23. Hisse senedi ile tahvil farklılıkları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

a) Tahvil borç, hisse senedi mülkiyet senedidir
b) Tahvil sahibi şirketin alacaklısı, hisse senedi sahibi şirketin ortağı konumundadır
c) Tahvilde vade vardır, hisse senedinde vade yoktur
d) Tahvil sahibi şirketin yönetimine katılabilir, hisse senedi sahibi şirketin tüm oy haklarından yararlanabilir
e) Şirketlerin çıkarabilecekleri tahvil miktarı sınırlıdır, bir şirketin çıkarabileceği hisse senedi sayısı kayda tabi değildir


24. Gelir ortaklığı senetleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a) Gelir ortaklığı senedi ulaşım, haberleşme, enerji kesiminde kamuya ait olan alt yapı tesislerinin gelirlerini ilgilendirmektedir

b) Bu tesislerin mülkiyeti ve işletmesi ile ortaklık senedi alanlara geçmektedir

c) Gelir ortaklığı senetleri ile ilgili SPK ve TTK'da bir düzenlemeler vardır

d) Gelir ortaklığı senetleri sabit faizli bir tahvil özelliği taşımaktadır

e) Gelir ortaklığı senetleri istenildiği an paraya çevrilebilirler


25. İhraççıların borçlu sıfatıyla düzenleyip Kurul kaydına alınmak suretiyle ihraç ederek sattıkları emre veya hamiline yazılı menkul kıymet niteliğindeki kıymetli evrak aşağıdakilerden hangisidir?

a) Banka bonoları
b) Banka garantili bonolar
c) Kar zarar ortaklığı belgeleri
d) Finansman bonoları
e) Özel sektör tahvilleri


26. Hamiline yazılı menkul kıymetlerin mülkiyetinin devri nasıl gerçekleşir?

a) Teslim
b) Ciro
c) Teslim + ciro
d) Beyaz ciro
e) Temlik beyannamesi


27. Hamiline yazılı hisse senetlerinden doğan hakkın devri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a) Hamiline yazılı hisse senetlerinden doğan hakkın devri senet üzerindeki zilyetliğin devri ile olur

b) Hamiline yazılı hisse senetlerinden doğan hakkın devri senet üzerindeki zilyetliğin devri ve devir sözleşmesiyle olur

c) Devir sözleşmesinin geçerliliği şekle bağlıdır

d) Senet üzerindeki zilyetliğin devri, hem hakkın devrini ifade eder

e) Hamiline yazılı hisse senetlerinin devri sınırlandırılabilir


28. Nama yazılı tahvillerin devri nasıl gerçekleştirilir?

a) Yazılı devir beyanının imzalanması ve senet üzerindeki zilyetliğin devri ile
b) Yazılı devir beyanının imzalanması ile
c) Zilyetliğin devri ile
d) Teslim ile
e) Pay defterine kayıt ile


29. Hisse senetlerinin tedavülü mümkün olmayacak biçimde yıpranmış veya bozulmuş olmakla birlikte, esaslı unsurları ve özellikleri anlaşa-biliyorsa aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

a) Hisse senetleri iptal edilir
b) Hisse senetlerinin iptal edilmesine gerek yoktur
c) Hisse senetleri piyasadan toplatılır
d) Hisse senetleri işlem görmeye devam eder
e) Hisse senetleri nominal değerlerinin altında işlem görürler


30. Hamiline yazılı hisse senetlerinin iptali sürecinde aşağıdaki aşamalardan hangisi yer almaz?

a) Başvuru dilekçesi ile yetkili mahkemeye başvurulur
b) Mahkemeye ödeme yasağı ve iptal kararı verilmesi talebiyle müracaat edilir
c) Hisse senedi çalınmış ise Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunulur
d) Hisse senedi ihraç eden anonim şirketin iflası istenir
e) Mahkemenin Ödeme yasağı kararı vermesi durumunda tedavülün önlenmesi amacıyla İMKB Başkanlığı'na ve Takasbank'a bildiride bulunulur


31. Aşağıdakilerden hangisi menkul kıymetlerin unsurlarından değildir?

a) Dönemsel getiri
b) Seri halde çıkarılır
c) İbareleri farklı
d) Ortaklık veya alacaklılık sağlar
e) Gelir sağlama amacı ile ihraç edilirler


32. Esas sermaye sistemini kabul etmiş A.Ş'.ler, hamiline yazılı hisse senetlerini sermaye artırımının tescil takip eden en geç kaç gün içinde teslim etmek zorundadır?

a) 30
b) 120
c) 90
d) 50
e) 20


33. Esas sermaye sistemini kabul etmiş A.Ş.'ler, nama yazılı hisse senetlerini sermaye artırımının tescil takip eden en geç kaç gün içinde teslim etmek zorundadır?

a) 120
b) 20
c) 90
d) 30
e) 50


34. Kar payı hakkının dağıtılması için aşağıdakilerden hangisinin safi karlardan ayrılmasının önemi yoktur?

a) Finansal stoklar
b) İhtiyari yedek akçe
c) Kanuni yedek akçe
d) Değer artış fonu
e) Maliyet artış fonu


35. Ortağın mevcut sermayedeki payı oranında artırılan sermaye kısmından da aynı oranda yararlanma hakkı nedir?

a) Şirket yönetimine katılma hakkı
b) Oy hakkı
c) Rüçhan hakkı
d) Yeni pay alma hakkı
e) Tasfiye bakiyesine katılma hakkı


36. Hisse senetleri hamiline olan şirketlerde ortaklık sayısının 250'yi aştığı hangi yoldan anlaşılmaz?

a) Temettü ödemesinde kesilen kasa fişlerinden
b) Hazirun cetvelinden
c) Borsa işlemlerinden
d) Sermaye yapısından ve iştiraklerden
e) Sermaye arttırımına katılanların kayıtlarından


37. Toplam sermayenin miktarının belirleyebilmek ve bununla ilgili muhasebe kayıtlarım yapabilmek için pay senedinin ilk çıkarılışı sırasında yönetim tarafından verilen değer nedir?

a) İhraç fiyatı
b) Nominal fiyat
c) Piyasa fiyatı
d) Rayiç fiyat
e) Borsa fiyatı


38. Hisse senetlerinin şirket tarafından çıkarılışındaki satış fiyatı nedir?

a) Borsa fiyatı
b) İtibari fiyat
c) Piyasa fiyatı
d) İhraç fiyatı
e) Nominal fiyat


39. Bir pay senedinin sermaye piyasasında arz ve talep koşullarına göre alınıp satıldığı fiyat nedir?

a) İtibari fiyat
b) İhraç fiyatı
c) Borsa fiyatı
d) Piyasa fiyatı
e) Nominal fiyat


40. Şirket varlığının belli bir süre içinde zorunlu satışı ile sağlanabilecek değerden tüm borçlar ödendikten sonra kalan miktarın hisse senedine bölünmesi ile oluşan değer nedir?

a) İşleyen teşebbüs değeri
b) Net aktif değeri
c) Defter değeri
d) Alternatif gelir değeri
e) Likidasyon değeri


CEVAPLAR

21 D
22 E
23 D
24 A
25 D
26 A
27 B
28 A
29 B
30 D
31 C
32 D
33 E
34 A
35 D
36 D
37 B
38 D
39 D
40 E

Cevaplı Sorular 1-20 « Men. Kıy. Diğ. Ser. Piy.

1. Menkul kıymetlerin unsurları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

a) Ortaklık veya alacaklılık sağlarlar
b) Belli bir meblağı temsil ederler
c) Dönemsel olarak gelir sağlarlar
d) Risk taşımazlar
e) Seri halinde çıkartılırlar


2. Menkul kıymetlerin kaydi olarak tutulmasında yetkili olan kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?

a) Merkezi Kayıt Kuruluşu
b) Takasbank
c) İMKB
d) SPK
e) Aracı kurum


3. Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin hisse senedi ihraç edebilme yetkisi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a) Hisse senedi çıkarabilmekte ve bunlar halka arz yoluyla satılabilmektedir
b) Hisse senedi çıkarabilmekte ancak bunlar halka arz yoluyla satılamamaktadır
c) Hisse senedi çıkarabilmekte, bunlar toptan satışlar pazarında satılmaktadır
d) Hisse senedi çıkartamazlar
e) Hisse senedi çıkarabilmektedirler ve bunlar bölgesel pazarda satılmaktadır


4. Hisse senedi sahiplerinin kardan pay alma haklarının kullanımında sınırlamalar var mıdır?

a) Kar payı kullanım hakkı sınırlandırılabilir
b) Kar payı kullanım hakkı sınırlandırılamaz
c) Şirket karına bağlı olarak kar payı kullanım hakkı sınırlandırılabilir
d) Kar payı kullanım hakkı kanuni ve ihtiyari yedek akçeler safi kardan ayrılmadan kullanılır
e) Kar payı kullanım hakkı kanuni ve ihtiyari yedek akçeler brüt kardan ayrılmadan kullanılır


5. Şirket yönetim kurulunu seçme hakkı aşağıdakilerden hangisidir?

a) Yönetim hakkı
b) Oy hakkı
c) Şirket yönetimine katılma hakkı
d) Tasfiyeden pay alma hakkı
e) Bilgi alma hakkı


6. Hisse senedi ihraç edebilecek şirket ve kuruluşlar arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

a) Anonim şirketler
b) Bankalar
c) Kamu İktisadi Teşekkülleri
d) Sigorta şirketleri
e) Aracı kurumlar


7. Hisse senetleri hamiline yazılı olan şirketlerde ortak sayısının 250'yi aşağı aşağıdaki yöntemlerden hangisi ile anlaşılamaz?

a) Genel kurula katılanların kaydedildiği hazirun cetvelinden
b) Yönetim kurulu hazirun cetvelinden
c) Temettü Ödemesi esnasında kesilen kasa fişlerinden
d) Sermaye artırımlarında artırıma katılanlara ait kayıtlardan
e) İMKB işlemlerinden


8. TTK'na göre hisse senedinin nominal fiyatı en düşük kaç TL olabilir?

a) 1.000
b) 10.000
c) 500
d) 1.500
e) 100


9. Hisse senetlerinin şirket tarafından çıkarılışı aşamasında satışa sunulduğu fiyat aşağıdakilerden hangisidir?

a) Nominal fiyat
b) İhraç fiyatı
c) İtibari fiyat
d) Piyasa fiyatı
e) Cari fiyat


10. Hisse senedinin verimliliğinin belirlenmesinde kullanılan işleyen teşebbüs değeri nedir?

a) İşletmenin bir bütün olarak çalışır durumda devredilmesi halinde bulacağı değerdir

b) Hisse senedinin belirli bir faaliyet dönemi sonunda düzenlenen bilançodaki net aktif tutarıdır

c) Şirket sermayesinin başka bir yatırım alanında değerlendirilmiş olması halinde, hisse senetlerine yatırılan sermaye miktarı ile elde edilebilecek alternatif gelirden bir hisseye düşen değerdir

d) Hisse senedinin ait olduğu işletmenin varlıkları, karlılık durumu, dağıtılan kar payları, sermaye yapısı gibi değişkenlerin belirlediği değerdir

e) Hisse senedinin üzerinde yazılı olan değerdir


11. Hisse senetlerinin devri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) Hamiline yazılı hisselerde devir işlemi teslimle olur
b) Nama yazılı hisse senetleri esas mukavelede aksine hüküm olmadıkça devrolunabilir
c) Nama yazılı hisselerin devri ciro edilmiş senedin devir alana teslimi ve şirketin pay defterine kaydedilmesi ile olur
d) Nama yazılı hisselerde devir işlemi teslimle olur
e) Nama yazılı hisselerde devir işlemi ciro ile olur


12. Hisse senetlerinde bulunması gerekli bilgiler arasında hangisi yer almaz?

a) Şirketin unvanı
b) Esas sermaye miktarı
c) Hisse senedinin türü
d) Temettü oram
e) Senedin nominal değeri


13. Hisse senetlerinin ekonomik işlevleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

a) Kamu kesiminin finansmanının sağlanması
b) Kalkınma için gerekli sermaye birikiminin sağlanması
c) Üretim araçlarının ve iktisadi işletmelerin mülkiyetinin geniş halk topluluklarına yayılması
d) İktisadi refahın taban yayılmasının sağlanması
e) Tasarruflara ek gelir sağlanması


14. Kar zarar ortaklığı belgelerinin özelliği nedir?

a) Kâr ve zarar ortaklığı belgeleri menkul kıymetler piyasasındaki araçları çoğaltmak için çıkartılırlar
b) Kar zarar ortaklığı belgeleri hisse senedidir
c) Kar ve zarar ortaklığı belgeleri sahiplerine şirket yönetiminde oy hakkı vermezler
d) Vade 6 - 12 aydır
e) Nominal değerleri 100.000 TL'dir15. Ortaklıkların çıkarabilecekleri oydan yoksun hisse senedi tutarı nedir?

a) Ortaklıkların çıkarabilecekleri OYHS itibari toplam değer tutarı, ödenmiş veya çıkarılmış sermayenin %51'i geçmemek üzere esas sözleşmelerinde gösterilir

b) Ortaklıkların çıkarabilecekleri OYHS itibari toplam değer tutan, ödenmiş veya çıkarılmış sermayenin 1/2'sini geçmemek üzere esas sözleşmelerinde gösterilir

c) Ortaklıkların çıkarabilecekleri OYHS itibari toplam değer tutarı, ödenmiş veya çıkarılmış sermayenin 1/4'ini geçmemek üzere esas sözleşmelerinde gösterilir

d) Ortaklıkların çıkarabilecekleri OYHS itibari toplam değer tutarı, ödenmiş veya çıkarılmış sermayenin 1/5'ini geçmemek üzere esas sözleşmelerinde gösterilir

e) Ortaklıkların çıkarabilecekleri OYHS itibari toplam değer tutarı, ödenmiş veya çıkarılmış sermayenin %49'u geçmemek üzere esas sözleşmelerinde gösterilir


16. TTK md. 420'ye göre anonim şirketlerin ödünç para bulmak için itibari kıymetleri eşit ve ibareleri aynı olmak üzere çıkardıkları borç senetlerine ne ad verilir?

a) Hisse senedi
b) Tahvil
c) Oydan yoksun hisse senetleri
d) Kar zarar ortaklığı belgesi
e) İmtiyazlı hisse senetleri


17. Tahvil alacaklılarının hakları arasında hangisi yer almaz?

a) Kuruluştaki vesikaların doğru olmaması esas sermaye hakkında yanlış beyanlarda bulunulması durumunda kurucular aleyhine dava açmak

b) Yönetim Kurulu'nun sorumluluğunu gerektiren hallerde buna ilişkin dava açmak

c) Şirket yönetimine katılmak ve genel kurulda oy kullanmak

d) Ortaklık esas sermayesinin azaltılması halinde, alacaklarının ödenmesini veya teminat gösterilmesini istemek

e) Esas sermayenin üçte ikisini kaybeden ortaklığın feshini dava etmek


18. Halka açık anonim ortaklıkların ihraç edebilecekleri tahvillerin toplam tutar ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a) Genel kurulca Kurul'a gönderilen bağımsız denetimden geçmiş son mali tabloda yer alan çıkarılmış veya ödenmiş sermaye ile genel kurulca onaylanan son mali tabloda görülen yedek akçeler ve yeniden değerleme değer artış fonu toplamından varsa zararların indirilmesinden sonra kalan miktarı geçemez

b) Genel kurulca Kurul'a gönderilen bağımsız denetimden geçmiş son mali tabloda yer alan çıkarılmış veya ödenmiş sermaye toplamından varsa zararların indirilmesinden sonra kalan miktarı geçemez

c) Genel kurulca Kurul'a gönderilen bağımsız denetimden geçmiş son mali tabloda yer alan ödenmiş sermaye ile genel kurulca onaylanan son mali tabloda görülen yedek akçeler ve yeniden değerleme değer artış fonu toplamından fazla olamaz

d) Genel kurulca hazırlanan son mali tabloda yer alan çıkarılmış sermaye ile genel kurulca onaylanan son mali tabloda görülen yedek akçeler ve yeniden değerleme değer artış fonu toplamından varsa zararların indirilmesinden sonra kalan miktarı geçemez

e) Genel kurulca hazırlanan mali tabloda yer alan çıkarılmış veya ödenmiş sermaye ile genel kurulca onaylanan son mali tabloda görülen yedek akçeler ve yeniden değerleme değer artış fonu toplamından fazla olamaz


19. Devlet tahvilleri ile hazine bonoları arasındaki en önemli farklılık aşağıdakilerden hangisidir?

a) Her ikisi de Devlet tarafından çıkartılır
b) İç borçlanma tahvilleri uzun vadeli hazinenin dönemsel ihtiyaçları için çıkarılan tahviller ve hazine bonoları kısa vadelidir.
c) Her ikisinin geliri de vergiden muaftır
d) Her ikisi de kuponlu olarak ihraç edilirler
e) Nominal değerleri 10.000 TL ve katları olabilir


20. Tahviller nominal değerlerinden ne kadar düşük bir oranla ihraç edilebilirler?

a) %5
b) %2
c) %10
d) %15
e) Tahviller nominal değerlerinin altında bir değerle ihraç edilemezler


CEVAPLAR

1 D
2 A
3 B
4 A
5 C
6 A
7 E
8 C
9 B
10 A
11 D
12 D
13 A
14 C
15 B
16 B
17 C
18 A
19 B
20 A