Sermaye piyasalarэ ve Ekonomi

Cevaplэ Sorular 61-80 « Takas ve Operasyon

61. Aюaрэdakilerden hangisi hisse senetlerinin bir aracэ kuruluюun saklama havuz hesabэndan diрer bir aracэ kuruluюun saklama havuz hesabэna virman iюlemleri arasэnda yer almaz?

a) Takasbank'a yazэlэ talimat verilmesi
b) Takasbank'a EFT mesajэ gцnderilir
c) Kendi ofislerinde bulunan terminallerden yapэlabilir
d) Diрer piyasalardan olan borзlarэna mahsup edebilirler
e) Эlgili piyasadan olan borз ve alacaklar mahsup edilebilir


62. Takas karюэlэрэ цdeme prensibinde aracэ kuruluюlarэn takas borзlarэ karюэlэрэnda alacaklarэna bloke koyma dengesi nasэl oluюur?

a) Bцlgesel pazar-ulusal pazar endekse dahil- ulusal pazar endeks dэюэ- nakit
b) Nakit-ulusal pazar endekse dahil-ulusal pazar endeks dэюэ-bцlgesel pazar
c) Nakit-yeni юirketler pazarэ-ulusal pazar endekse dahil-bцlgesel pazar-gцzaltэ pazarэ
d) Gцzaltэ pazarэ-ulusal pazar endekse dэюэ- ulusal pazar endeks dahil- nakit
e) Nakit- ulusal pazar endekse dahil-bцlgesel pazar-gцzaltэ pazarэ


63. Aюaрэdakilerden hangisi юartlэ virman iюlemlerinin dэюэndadэr?

a) Serbest virman iюlemleri
b) Zincir iюlemleri
c) Normal юartlэ virman
d) Takas tanэmlэ юartlэ virman
e) Takas valцrlь virman


64. Aracэ kuruluюlarэn mьюterileri adэna satэю iюlemi yaparken aktarэmlarэ aюaрэdaki sьreзlerden hangisini kapsar?

a) Saklama havuz hesabэndan takas havuz hesaplarэna, takas havuz hesaplarэndan borз kapama iюlemi yaparak mьюteri havuz havuzuna aktarэm yapэlэr

b) Saklama havuz hesabэndan mьюteri havuz hesaplarэna, mьюteri havuz hesaplarэndan borз kapama iюlemi yaparak takas havuzuna aktarэm yapэlэr

c) Mьюteri alt hesaplarэndan saklama havuz hesaplarэna, saklama havuz hesaplarэndan borз kapama iюlemi yaparak takas havuzuna aktarэm gerзekleюir.

d) Mьюteri alt hesaplarэndan takas havuz hesaplarэna, takas havuz hesaplarэndan borз kapama iюlemi yaparak saklama havuzuna aktarэm gerзekleюir.

e) Saklama havuz hesabэndan mьюteri havuz hesaplarэna, mьюteri havuz hesaplarэndan takas havuzuna aktarэm yapэlэr


65. Aracэ kuruluюlar hisse senedi iюlemlerinden doрan nakit borзlarэnэn kapatэlmasэ sэrasэnda aюaрэdakilerden hangisini uygulayamazlar?

a) MBS menьsьnde bulunan nakit borз kapama ekranэndan, borз kapatma iюlemi yapэlmasэ
b) Hisse senedi takas borcu hesabэna fiziki olarak teslim iюlemi
c) Hisse senedi takas borcu hesabэna ьyeler arasэ virman iюlemi
d) Hisse senedi takas borcu hesabэna EFT gцnderilmesi
e) Borз kapatma iюlemi yapэlmasэ


66. Aracэ kuruluюlar hisse senedi iюlemlerinden doрan ve serbest cari hesaplarэna alacak olarak geзen tutarlarэ iюleme dahil ederken aюaрэdakilerden hangisini uygulayamazlar?

a) EFT ile baюka bir bankaya virman
b) Diрer piyasalardan olan borзlarэna mahsup
c) Mьюteri hesabэndan virman
d) Takasbank nezdindeki baюka bir hesaba aktarэm
e) Эlgili piyasa iюlemlerinden olan borзlarэna mahsup


67. Kayэtlэ sermaye sisteme tabi ortaklэklarэn birincil piyasa iюlemleri takas yцntemleri arasэnda aюaрэdaki yцntemlerden hangisi yer almaz?

a) Piyasanэn kapandэрэ gьn цzel saklama hesabэnda satэlmamэю kэymet kaldэрэ takdirde seri numarasэ bazэnda ьyeye teslim edilir

b) Satэcэ ьye satэюэ izleyen gьn sattэрэ miktar para kadar para makbuzunu Takasbank'a teslim etmek zorundadэr.

c) Satэюa konu olan hisse senetlerinin tamamэ birincil piyasanэn aзэlmasэndan en geз 2 iю gьnь цnce Takasbank'a teslim etmek zorundadэr.

d) Teslim edilen hisse senetleri ayrэ bir цzel hesaba alacak kaydedilir

e) Teslim edilen hisse senetleri havuz hesabэna alэnэr


68. 25/08/2003 tarihinde itfa olacak dцvize endeksli hazine bonosunun tahvilinin tanэmэ hangisidir?

a) TRB250803P2Э
b) TRT250803F21
c) TRB250803F21
d) TRT030825P21
e) TRT030825T21


69. ЭMKB tahvil ve bono kesin alэm-satэm pazarэnda gerзekleюtirilen iюlemlerin takasэ hangi gьn gerзekleюtirilir?

a) T+l
b) T+0
c) T+2
d) T+3
e) T


70. Kesin alэm satэm pazarэnda aюaрэdaki menkul kэymetlerden hangisinin iюlemi gerзekleюtirilmez?

a) Borsa kotuna alэnmэю цzel sektцr tahvilleri
b) Цzelleюtirme idaresi tarafэndan ihraз edilen tahviller
c) Gayri menkul sertifikalarэnэn ikinci el iюlemleri
d) Finansman bonosu
e) Hazine bonosu


71. Kesin alэm satэm pazarэnda ileri valцrlь iюlemlerde valцr maksimum kaз gьndьr?

a) 30
b) 90
c) 7
d) 60
e) 10


72. Sabit getirili menkul kэymetlerde юartlэ virmanda aюaрэdakilerden hangi opsiyon tanэmlanamaz?

a) Fiyat цnceliрi
b) Parзalэ iюlem
c) Son iюlem zamanэ
d) EFT
e) Zaman цnceliрi


73. Takasbank'эn yurtdэюэ menkul kэymet ve nakit muhabir hesaplan aюaрэdakilerden hangileridir?

a) Euroclearbank- Citibank
b) Bank of Newyork- Citibank
c) Westdeutschebank-The Chasemanhattanbank
d) Socэete Generale-Credit Suisse bank
e) Euroclearbank- The Chasemanhattanbank


74. Uluslararasэ tahvil bono piyasasэnda iюlem gцren yabancэ para cinsinden ihraз edilmiю olan ve uluslararasэ piyasada iюlem gцren Tьrk Eurobond'larэnэ aюaрэdaki kuruluюlardan hangisi ihraз edemez?

a) T. C. Hazine Mьsteюarlэрэ
b) Tьrk Eximbank
c) Ankara Belediyesi
d) T. C. M. B.
e) Hazine


75. ЭMKB uluslararasэ tahvil ve bono piyasasэnda iюlem yapacak ьyelerin yatэrmalarэ gereken teminat tutarэ aюaрэdakilerden hangisidir?

a) 5.000 USD-25.000 USD
b) 30.000 USD-15.000 USD
c) 50.000 USD-7.000 USD
d) 10.000 USD-15.000 USD
e) 80.000 USD-15.000 USD


76. Uluslararasэ tahvil ve bono piyasasэndaki teminatlar arasэnda aюaрэdakilerden hangisi yer almaz?

a) Dцviz cinsinden ihraз edilen gelir ortaklэрэ senetleri
b) ЭMKB tahvil ve bono piyasasэnda iюlem gцren TL цdemeli devlet iз borзlanma senetleri
c) USD,EURO,GDR cinsinden nakit
d) USD, EURO, GDR cinsinden banka teminat mektubu
e) USD,EURO,GDR cinsinden menkul kэymet


77. ЭMKB uluslararasэ tahvil ve bono piyasasэnda takas sьresi kaз gьndьr?

a) T+2
b) T+3
c) T+4
d) T +5
e) T


78. Aюaрэdakilerden hangisi TBPP'de iюlem yapmak isteyen aracэ kuruluюlarэn uygulamalarэ gereken prosedьrьn dэюэndadэr?

a) Sцzleюme imzalanmasэ
b) Maktu damga vergisi цdenmesi
c) BSMV цdenmesi
d) KKDF цdenmesi
e) Teminat ayrэlmasэ


79. Aracэ kuruluюlarэn Takasbank'a verdikleri teminata gцre TBPP'эndaki alэю limiti nasэl hesaplanэr?

a) TBPP limiti-toplam alэю iюlemleri+vadesi gelen alэю iюlemleri
b) Toplam alэю iюlemleri + TBPP limiti+vadesi gelen alэю iюlemleri
c) TBPP limiti-vadesi gelen alэю iюlemleri+toplam alэю iюlemleri
d) TBPP limiti+toplam alэю iюlemleri+vadesi gelen alэю iюlemleri
e) TBPP limiti-vadesi gelen alэю iюlemleri


80. TBPP'эnda deрerlenmiю teminat hesaplamasэnda aюaрэdaki katsayэlardan hangisi kullanэlэr?

a) Teminat mektubu %100
b) Yatэrэm fonu katэlma belgesi %75
c) Hisse senedi %50
d) Hazine bonosu %50
e) Devlet tahvili %50CEVAPLAR

61 D
62 B
63 A
64 C
65 B
66 C
67 B
68 C
69 B
70 D
71 B
72 A
73 A
74 D
75 C
76 B
77 B
78 D
79 A
80 B

Cevaplэ Sorular 61-80 « Temel Finans Matematiрi

61. Aюaрэdakilerden hangisi nakit akэюэnэn negatif etkileri arasэndadэr?

a) Stok artэюэ
b) Banka borcunun geri цdenmesi
c) Ticari alacak azalэюэ
d) Temettь цdenmesi
e) Kredilerin цdenmesi


62. Aюaрэdakilerden hangisi mali analiz teknikleri arasэnda deрildir?

a) Yatay analiz
b) Rasyo analizi
c) Dikey analiz
d) Dцnemsel analiz
e) Oran analizi


63. Mali tablolarda bir yэlэn baz alэnarak, o yэla ait tutarlar 100 alэndэktan sonra izleyen yэllarda sцz konusu bilanзo ve gelir tablosu verilerinin baz yэla baрlэ kalarak incelenmesi yцntemi aюaрэdakilerden hangisidir?

a) Dikey analiz
b) Trend analizi
c) Yatay analiz
d) Rasyo analizi
e) Oran analiz


64. Yatay analiz yaparken beklenen yararэn saрlanmasэ iзin hangi kriter цnemsenmez?

a) Seзilen temel yэl her yцnden normal olan etmenlerin etki yapmamэю olduрu yэl olmalэdэr
b) Karюэlaюtэrmaya esas alэnan dцnemlerin aynэ uzunlukta olmasэ gerekir
c) Tablolarэn iзerdiрi bilgiler aynэ muhasebe kavramlarэnэ iзermelidir
d) Dцnemsel olarak yapэlan analizler aynэ sьreci iзermelidir
e) Rakamlar enflasyondan arэndэrarak birbirleri ile karюэlaюtэrэlabilir olmalэdэr


65. Karюэlaюtэrmalэ raporlar analizinde bir kalemdeki % dцnemsel getiri nasэl hesaplanэr?

a) Karюэlaюtэrэlan 2 yэl arasэndaki fark son yэla bцlьnerek
b) Her kalem tutan baz yэldan зэkartэldэktan sonra gelecek dцneme bцlьnerek
c) Karюэlaюtэrэlan yэllar birbirinden зэkarэlarak
d) Karюэlaюtэrэlan dцnemler arasэndaki fark son yэla bцlьnerek
e) Эki dцnem rakamlarэ arasэndaki bulunan deрer ilk yэla bцlьnerek


66. Aюaрэdakilerden hangisi dikey analiz yapэlэrken baz olarak alэnmaz?

a) Dцnen varlэklar
b) Duran varlэklar
c) Цz sermaye
d) Stoklar
e) Kasa


67. Dikey analiz hesaplanэrken neler baz kabul edilebilir?

a) Her kalemin ilk hesaplanan tutarэ
b) Bilanзonun pasif veya aktiflerinin toplamэ
c) Bilanзo ve gelir tablosunda baz alэnan yэllar
d) Gelir tablosunda yer alan satэюlarэn maliyeti
e) Stoklarэn toplamэ


68. Aюaрэdakilerden hangisi oran analizinin ana baюlэklarэnэn kapsamэ dэюэndadэr?

a) Likidite oranэ
b) Faaliyet oranэ
c) Цzsermaye yeterlilik oranэ
d) Finansal yapэ oranlarэ
e) Karlэlэk oranэ


69. Firmalarэn kэsa vadeli borзlarэnэ цdeme gьcьnь цlзmek, iюletme sermayesinin yeterli olup olmadэрэnэ saptayabilmek iзin hangi oran kullanэlэr?

a) Faaliyet oranlarэ
b) Likidite oranlarэ
c) Karlэlэk oranlan
d) Nakit oranlarэ
e) Mali oranlarэ


70. Firmalarэn likidite oranlarэm incelemek iзin hangi rasyolar baz alэnmaz?

a) Cari oran
b) Nakit oran
c) Finansal kaldэraз oranэ
d) Asit test oranэ
e) Likidite oranэ


71. Aюaрэdakilerden hangisi firmanэn kэsa vadeli borзlarэnэ цdeme gьcьnь gцsterir?

a) Alacak devir hэzэ
b) Faaliyet oranэ
c) Cari oran
d) Fiyat kazanз oranэ
e) Finansal kaldэraз oranэ


72. Aюaрэdakilerden hangisi cari oranэ artэran etmenlerden deрildir?

a) Uzun vadeli borзlanma
b) Sermaye artэюэ
c) Maddi duran varlэklarda artэю
d) Kэsa sьreli borзlarэn цdenmesi
e) Uzun sьreli borзlarэn цdenmesi


73. Aюaрэdakilerden hangisi cari oranэ azaltan etmenlerden deрildir?

a) Karэn daрэtэlmasэ
b) Duran varlэk alэmэ
c) Duran varlэklarэn satэюэ
d) Sermaye iюtirakinde bulunmak
e) Kэsa vadeli borзla stoрa yatэrэm yapmak


74. Эюletmenin satэюlarэnэn durmasэ ve alacaklarэnэ tahsil edilememesi durumunda kэsa vadeli borзlarэn цdeme durumu hangi rasyo ile analiz edilir?

a) Asit test oranэ
b) Nakit oran
c) Likidite oranэ
d) Disponibilite oranэ
e) Cari oran


75. Firmanэn faaliyetlerinden kaynaklanan mali riskleri ve firmanэn faaliyetlerindeki performansэnэ analiz etmek amacэyla kullanэlan rasyo nedir?

a) Fon akэm rasyosu
b) Mali yapэ rasyosu
c) Likidite rasyosu
d) Faaliyet kaldэracэ oranэ
e) Faaliyet rasyosu


76. Aюaрэdakilerden hangisi fon yцnetimi rasyolarэndan deрildir?

a) Cari rasyo
b) Stok devir hэzэ
c) Alacaklarэn ortalama tahsil sьresi
d) Ticari borз цdeme sьresi
e) Ticari alacak tahsil oranэ


77. Bir firmada alacak devir hэzэnэn yьksek olmasэ neyin gцstergesidir?

a) Rekabet gьcьnьn zayэflэрэ
b) Etkili bir tahsilat politikasэndan yoksun oluюu
c) Aynэ dьzeydeki bir iю hacmi iзin daha az iюletme sermayesini alacaklara baрlamasэ
d) Alacaklarэn gьзlьkle tahsil edilmesi
e) Alacaklarэn artmasэnэ


79. Aюaрэdakilerden hangisi stoklarэn devir hэzэnэn yavaю olma durumda oluюur?

a) Stoklara daha az para baрlanmasэ
b) Stoklarэn devir hэzэnэn yьksek olmasэ
c) Firmanэn mal alэюlarэnэn satэюlara gцre iyi ayarlanmadэрэ
d) Firmanэn satэю hacmi geniюtir
e) Firmanэn daha fazla kar etmesini saрlar


80. Aюaрэdakilerden hangisi stoklarэn devir hэzэnэn yьksek olma durumunda oluюur?

a) Spekьlatif amaзlarla stoklara yatэrэm yapэlmasэ
b) Diрer firmalarla daha etkili rekabetin olmasэ
c) Stok kontrolь yetersizliрi bulunmasэ
d) Satэю olanaрэ yitirmiю mallarэn stoklar arasэnda bulunmasэ
e) Satэю olanaрэ azalmэю mallarэn stoklar arasэnda bulunmasэCEVAPLAR

61 C
62 D
63 B
64 A
65 E
66 D
67 B
68 C
69 B
70 C
71 C
72 C
73 c
74 B
75 E
76 C
77 C
78 B
79 A
80 D

Cevaplэ Sorular 21-40 « Эlgili Vergi Mevzuatэ

21. Hisse senetleri gelirlerinin vergilendirilmesinde aюaрэdakilerden hangisi doрrudur?

a) Gerзek kiюilerin 2002 yэlэ iзerisinde tam mьkellef kurumlardan elde edecekleri hisse senedi temettь gelirleri 1/3 oranэnda vergi alacaрэna tabidir

b) Vergi alacaрэ, temettь gelirinden dьюьrьlerek vergi matrahэ hesaplanэr

c) Hisse senedi alэm satэm kazanзlarэnэn vergilendirilmesinde, hisse senedinin ьз aydan fazla elden tutulmasэ durumunda vergi цdenir

d) Gerзek kiюilerin 2002 yэlэ iзerisinde tam mьkellef kurumlardan elde edecekleri hisse senedi temettь gelirleri 1/5 oranэnda vergi alacaрэna tabidir

e) Hisse senedi vergilendirilmesinde alэm satэm kazanзlarэ ile temettь gelirlerinin toplamэ alэnarak enflasyon indirimi uygulanэr


22. Gerзek kiюilerin elde ettiрi menkul sermaye iratlarэndan, gelirin elde edilmesi sэrasэnda yapэlan gelir vergisi kesintisi aюaрэdakilerden hangisidir?

a) Faiz indirimi
b) Vergi alacaрэ
c) Enflasyon indirimi
d) Fon payэ
e) Stopaj


23. Gelir vergisi kanununa gцre, menkul kэymetlerin deрer artэюэnda safэ kazanз hesaplanэrken indirilebilecek giderler arasэnda aюaрэdakilerden hangisi yer almaz?

a) Цdenen harзlar
b) Цdenen komisyonlar
c) Banka ve sigorta muameleleri vergisi
d) Hisse senedi satэn alэnmasэ iзin kullanэlan kredilere iliюkin faizler
e) Цdenen vergiler


24. Yabancэ ьlke hazineleri tarafэndan ihraз edilen tahvillerin faiz gelirlerinin beyanэ nerede yapэlэr?

a) Yabancэ ьlke hazinelerinin ihraз ettiрi tahviller ile yurt dэюэndaki юirketlerin ihraз ettiрi tahvillerden elde edilen faizler , ihracэn yapэldэрэ ьlkede beyan edilir

b) Yabancэ ьlke hazinelerinin ihraз ettiрi tahviller ile yurt dэюэndaki юirketlerin ihraз ettiрi tahvillerden elde edilen faizler vergiden muaftэr

c) Yabancэ ьlke hazinelerinin ihraз ettiрi tahviller ile yurt dэюэndaki юirketlerin ihraз ettiрi tahvillerden elde edilen faizler Tьrkiye'de beyan edilir

d) Yabancэ ьlke hazinelerinin ihraз ettiрi tahviller ile yurt dэюэndaki юirketlerin ihraз ettiрi tahvillerden elde edilen faizler 4.600.000.000 TL'den fazla ise, ihracэn yapэldэрэ ьlkede beyan edilir

e) Yabancэ ьlke hazinelerinin ihraз ettiрi tahviller ile yurt dэюэndaki юirketlerin ihraз ettiрi tahvillerden elde edilen faizler 4.600.000.000 TL'den fazla ise Tьrkiye'de beyan edilir


25. Aюaрэdakilerden hangisi birinci derece usulsьzlьk olarak cezalandэrэlэr?

a) Vergi kanunlarэnda yazэlэ bildirimlerin zamanэnda yapэlmamasэ

b) Vergi beyannameleri, bildirimler, evrak ve vesikalarэn kanunen belli юekil ve iзerik ile ekleri ile bunlarla ilgili olarak yapэlan dьzenlemelere iliюkin hьkьmlere uyulmamэю olmasэ

c) Tasdiki mecburi defterlerden herhangi birinin tasdik iюlemlerinin sьresinin sonundan baюlayarak bir ay iзinde yaptэrэlmэю olmasэ

d) Vergi harз ve beyannamelerinin sьresinde verilmemiю olmasэ

e) Vergi karnesinin sьresinin sonundan baюlayarak 15 gьn geзtiрi halde alэnmamэю olmasэ


26. 2000 yэlэ vergi gelirleri arasэnda aюaрэdakilerden hangisi stopaja tabidir?

a) 26.07.2002 tarihinden itibaren ihraз edilen Eurobondlar
b) A tipi fonlar
c) B tipi fonlar
d) DTH
e) Mevduat faizi


27. 2002 yэlэ menkul kэymet gelirlerinde beyan sэnэrэ aюaрэdakilerden hangisidir?

a) 4.900.000.000
b) 6.650.000.000
c) 3.500.000.000
d) 7.000.000.000
e) 4.350.000.000


28. Sermaye piyasasэ kurumlan ve ihraззэ ortaklэklar aюaрэdaki vergi ve cezalardan hangilerini kurum kazanзlarэnэn tespitinde gider olarak kaydedemezler?

a) Banka ve sigorta muameleleri vergisi
b) Kurumlar vergisi ve gecikme zammэ
c) Damga vergisi
d) Kaynak kullanэmэ destekleme fonu
e) Harз vergisi


29. Sermaye piyasasэnэn vergilendirilmesinde kurumlar vergisinden istisna edilen kazanз aюaрэdakilerden hangisidir?

a) Yatэrэm fonlarэ
b) Menkul kэymet ihraз eden anonim ortaklэklar
c) Faiz geliri saрlayan anonim ortaklэklar
d) Gerзek kiюi faiz geliri elde edenler
e) Serbest meslek kazancэ elde edenler


30. Gerзek kiюilerin elde ettikleri kar payэnэn 1/5'i aюaрэdakilerden hangisidir?

a) Temettь
b) Kar payэ
c) Vergi alacaрэ
d) Hisse senedi alэm kazancэ
e) Hazine bonosu satэm kazancэ


31. Aюaрэdakilerden hangi menkul sermaye iradэnda indirim oranэ uygulanmaz?

a) Mevduat faizi
b) Tahvil faizi
c) Temettь
d) Katэlma belgesi
e) Kar payэ


32. Sermaye piyasasэ kurumlarэ ve ihraззэ ortaklэklar aюaрэdakilerden hangilerini kurum kazanзlarэndan tespitinde gider olarak kaydedemezler?

a) Zarar
b) Hisse senedi ihraз giderleri
c) Tahvil ihraз giderleri
d) Genel kurul giderleri
e) Цzsermaye ve цrtьlь sermaye ьzerinden hesaplanan faizler


33. X A.Ю. iюtiraki olduрu Z A.Ю. den 1000 TL kar payэ almэю, Z юirketinin ortaрэ olan bay X de daрэtэlan kar payэ olarak 500 TL kar payэ almэюtэr. X A.Ю. ve bay X'in elde ettiрi gelirler nasэl adlandэrэlэr?

a) Эюtirak kazancэ-kar payэ
b) Kar payэ
c) Temettь
d) Kar payэ-temettь
e) Эюletme geliri


34. Bir ihraззэ ortaklэрэn dцnem kazancэ 1000 TL, dцnem iзinde yapmэю olduрu yatэrэm nedeniyle yatэrэm indirim miktarэ da 1000 TL dir.Bu ortaklэрэn kurumlar vergisine esas olacak olan kurumlar vergisi matrahэ nedir?

a) Yoktur
b) 1000 TL
c) 2000 TL
d) 0
e) Vergiden muaftэr


35. Bir ihraзcэ ortaklэk 2001 yэlэnda 5000 lira kurum kazancэ elde etmiюtir. Bu ortaklэрэn 1995 yэlэ mali zararэ 500, 1997 yэlэ zararэ 1500 liradэr. Эndirilecek zarar 2001 yэlэnda ne kadardэr?

a) 500
b) 1000
c) 1500
d) 2000
e) 3000


36. Dar mьkelleflerin verdikleri beyanname aюaрэdakilerden hangisidir?

a) Muhtasar beyanname
b) Mьnferit beyanname
c) Yэllэk beyanname
d) Kurumlar vergisi beyannamesi
e) Gelir vergisi beyannamesi


37. Repo gelirlerinde stopaj oranэ nedir?

a) %19.S
b) % 17.6
c) % 15.4
d) %20
e) %22


38. Bir gerзek kiюinin bir takvim yэlэ iзinde elde ettiрi kazanз ve iratlarэn safi tutarэ aюaрэdakilerden hangisidir?

a) Gelir
b) Safэ gelir
c) Net gelir
d) Serbest meslek kazancэ
e) Menkul sermaye iradэ


39. Aюaрэdaki gelirlerden hangisi beyana tabi deрildir?

a) Hisse satэю kazancэ
b) Fon gelirleri
c) Hb/ Dt geliri
d) Temettь geliri
e) Eurobond


40. Aracэ kuramlarэn aюaрэdaki gelirlerinden hangisi BSMV'na tabi deрildir?

a) Repo gelirleri
b) Portfцy yцnetim gelirleri
c) Halka arza aracэlэk gelirleri
d) Mьюterilerden alэnan temerrьt faizleri
e) Fon yцnetim gelirleri


CEVAPLAR

21 D
22 E
23 D
24 C
25 D
26 A
27 B
28 B
29 A
30 C
31 D
32 E
33 A
34 A
35 D
36 B
37 E
38 A
39 B
40 E