Sermaye piyasaları ve Ekonomi

Cevaplı Sorular 61-80 « Men. Kıy. Diğ. Ser. Piy.

61. Finansman bonolarının vadeleri aşağıdakilerden hangisidir?

a) 30-180
b) 30-270
c) 60-720
d) 90-360
e) 120-720


62. Aşağıdakilerden hangisi finansman bonosunun özelliği değildir?

a) Halka arz edilmesizin satılabilir
b) Halka arz edilerek satılır
c) Vadeleri kısadır
d) Çıkarılan finansman bonoları satılmadıkça yeni finansman bonosu çıkarılmaz
e) Halka açık ortaklıkların ihraç limiti = ödenmiş sermaye-l- yeniden değerleme artış fonu-zarar


63. Aşağıdakilerden hangisi varlığa dayalı menkul kıymetin konusunu oluşturacak alacak türünü içermez?

a) İhracat işlemlerinden kaynaklanan krediler
b) Konut kredileri
c) Menkul kıymet kredileri
d) Finansal kiralama sözleşmeleri
e) Tüketici kredileri


64. Aşağıdakilerden hangisinde fon portföyünün en az %51'i oranında sabit menkul kıymeti bulundurmak zorundadır?

a) Değişken fon
b) Yabancı menkul kıymetler fonu
c) Endeks fon
d) Likit fon
e) Özel fon


65. Vadesine 90 günden az kalmış sermaye piyasası araçlarından oluşan fon nedir?

a) Likit fon
b) Karma fon
c) Endeks fon
d) Tahvil ve bono fonu
e) Özel fon


66. Portföy değerinin aylık ortalama bazda en az %25'ni devamlı olarak özelleştirme kapsamına alınan KİT'ler dahil, kurulmuş ortakların hisse senetlerine yatırmış fon tipi nedir?

a) Özel fon
b) Grup fonu
c) A tipi
d) B Tipi
e) Karma fon


67. Hangi kuruluşlar yatırım fonu kuramazlar?

a) Sigorta şirketleri
b) Emekli sandıkları
c) Yardım sandıkları
d) Faktoring firmaları
e) Bankalar


68. Depo edilen menkul kıymetlere bağlı bedelli bedelsiz pay alma haklarına hangi kurum aracılık edebilir?

a) İhraççı kuruluşun temsilcisi
b) Yurt dışındaki aracı kurum
c) Takas ve saklama bankası
d) İMKB
e) SPK


69. Depo sertifikası için borsa kaydına alınan fiyatlar ve toplam işlemleri ne zaman borsa bülteninde ilan edilir?

a) T+2sonu
b) T-f l başı
c) T+0 sonu
d) T+1 sonu
e) T+3 sonu


70. Depo piyasasında işlem görecek menkul kıymetlerin yurtdışında bulunması ve işlemlerinin döviz cinsinden yapılması nedeniyle takasbank söz konusu işlemleri hangi kurum üzerinden gerçekleştirir?

a) İhraç eden firma
b) Yurtiçinde aracılığını yapan banka
c) İMKB
d) Muhabir banka
e) Aracı kurum


71. Aşağıdakilerden hangisi tahvillerin sağladığı özelliklerden değildir?

a) Şirket ile hamili arasındaki hukuki ilişki vade sonuna kadardır
b) Şirkete yabancı kaynak sağlamaktadır
c) Kar zarara katılma durumu vardır
d) Oy hakkı yoktur
e) Vade uzundur


72. Şirketin iflas, icra gibi durumlarında alacaklılık hakkı en son hangi kıymete verilir?

a) Poliçe
b) Çek
c) Bono
d) Banka bonosu
e) Tahvil


73. Aşağıdakilerden hangisi tahvil alacaklısının haklarından değildir?

a) Ortaklık esas sermayesinin azaltılması halinde alacakların ödenmesini istemek
b) Esas sermayenin 1/3'nü kaybeden ortaklığın feshini dava etmek
c) Yönetim kurulunun ve dışardan atanan müdürlerin sorumluluğunu gerektiren hallerde dava açmak
d) Ortaklık pay sahiplerinin sayısının 5'den aşağı düşmesi sonucu ortaklığın feshi için mahkemeye başvurmak
e) Ortaklık esas sermayesinin azaltılması halinde teminat gösterilmesi istemek


74. Tahvillerin satışını teşvik etmek için faiz ve satış primlerinden başka para primi veren tahvil türü aşağıdakilerden hangisidir?

a) Primli tahvil
b) Paraya çevrilme kolaylığı olan tahviller
c) İkramiyeli tahvil
d) Garantili tahvil
e) Hisse senedi ile değiştirilebilir tahvil


75. Enflasyon riskinin arttığı durumlarda tahvil piyasasının tıkanmaması için ileriye dönük faiz riskini ortadan kaldıran tahvil türü aşağıdakilerden hangisidir?

a) İndeksli tahvil
b) Değişken faizli tahvil
c) Paraya çevrilme kolaylığı olan tahvil
d) İkramiyeli tahvil
e) Enflasyona endeksli tahvil


76. Aşağıdakilerden hangisi tahvil türevleri arasında değildir?

a) Rüçhan hakkı tahviller
b) Hisse senediyle değiştirilebilir tahviller
c) Katılma intifa senetleri
d) Kara iştirakli tahvil
e) İkramiyeli tahvil


77. Aşağıdakilerden hangisi hisse senedi ile değiştirilebilir tahvillerin özelliklerinden değildir?

a) Vade 2 ila 7 yıl arasındadır
b) Tahvilin hisse senedi ile değiştirilmesi tasarruf sahibinin talebine bağlı olarak yapılır
c) Değiştirme sonunda değiştirilemeyen HDT'ler iptal edilir
d) İhraççı ortaklıkça HDT ile değiştirilmek üzere artırılan sermayeyi temsil eden hisse senetleri ile değiştirme hakkı verir
e) Tahvilin hisse senedi ile değiştirilmesi ortaklık talebine bağlı olarak yapılır


78. Aşağıdakilerden hangisi gelir ortaklığı senetlerinin Özelliklerinden değildir?

a) Küçük kupürler halinde çıkartılarak sermaye piyasasının yararlanacağı araç yaratır
b) Sabit faizli bir tahvil özelliği taşır
c) Vergi avantajı ve teminat olarak kullanılabilir
d) İhalelerde teminat olarak kullanılabilir
e) Altyapı yatırımlarında devlet bütçesi dışında kaynak sağlar


79. Banka ve banka garantili bonolar hangi kurum tarafından çıkartılır?

a) Hazine
b) Yatırım bankaları
c) Ticari bankalar
d) Anonim ortaklıklar
e) Yatırım ortaklıkları


80. Banka bonolarının vadesi hangi süreler arasında oluşur?

a) 90-180
b) 60-320
c) 100-360
d) 60-720
e) 90-360


CEVAPLAR

61 C
62 E
63 C
64 B
65 A
66 A
67 D
68 C
69 C
70 D
71 C
72 E
73 B
74 C
75 B
76 C
77 C
78 B
79 B
80 D

Açıklamalı 23 Soru « Tahvil ve Bono Piyasası

SORU 1:

I. T.C.M.B
II. Borsa üyesi Bankalar
III. Borsa üyesi Aracı Kurumlar

Yukarıdakilerden hangisi Tahvil ve Bono piyasasında işlem yapabilir?

A) Yalnız II
B) Yalnız III
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III

ÇÖZÜM: Tahvil ve Bono piyasasında

a) Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
b) Borsada faaliyet gösteren banka ve aracı kurumlar
c) Geçici süre ile işlem yapabilme izni verilen üyeler işlem yapabilirler.

Doğru Cevap E şıkkıdır.SORU 2:

I. Devlet İç Borçlanma Senetleri
II. Gelir ortaklığı Senetleri
III. Gayrimenkul Sertifikalan
IV. Borsa kotunda yeralan Özel Sektör Tahvilleri

Yukarıdakilerden hangisi İMKB Tahvil Bono Piyasasında yer alan Kesin Alım Satım Pazarında işlem görebilir?

A) I ve IV
B) I, II ve IV
C) II ve III
D) I, II ve III
E) Hepsi

ÇÖZÜM: Kesin alım satım pazarında; Türk lirası ve döviz ödemeli Devlet İç Borçlanma Senetleri ve Gelir Ortaklığı Senetleri, Gayrimenkul Sertifikalan ile Borsa kotunda bulunan Özel Sektör Tahvilleri işlem görür. Doğru Cevap E şıkkıdır.SORU 3: İMKB Tahvil Bono Piyasasında aynı gün valörlü işlemlerin işlem saatleri aşağıdakilerden hangisidir?

A) 9:30 - 12:°° / 14:°° - 16:30
B)9:30 - 12:00 / 13:00 - 17:00
C) 9:30 - 12:00 / 13:00 - 14:oo
D) 9:30 - 12:°° / 14:°° - 15:°°
E) 14:°° - 15:°°

ÇÖZÜM: Aynı gün valörlü (Repo - Ters Repo Pazarında aynı gün başlangıç valörlü) işlemler saat 9:30 - 12:°° ile 13:°° - 14:°° arasında yapılmaktadır.
Doğru Cevap D şıkkıdır.SORU: İMKB Tahvil Bono Piyasasında ileri valörlü işlemlerin, işlem saatleri aşağıdakilerden hangisidir?

A) 9:30 - 12:00 / 14:00 - 16:30
B) 9:30 - 12:00 / 13:00. 17:00
C) 9:30 - 12:00 / 14:00 - 15:00
D) 9:30 - 12:00 / 13:00 - 14:00
E) 14:°° - 15:°°

ÇÖZÜM: İleri valörlü (Repo - Ters Repo Pazarında ileri başlangıç valörlü) işlemler saat 9.30 - 12.00 ile 13.00 - 17.00 arasında yapılmaktadır.
Doğru cevap B şıkkıdır.SORU 5: Bankalararası TL piyasası için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Bu piyasada işlem için herhangi bir teminat istenmemektedir.
B) Bir banka "line" ı olan bir banka ile işlem yapabilir.
C) Bu piyasa organize bir piyasadır.
D) İşlemler "line" limitli dahilinde yapılabilir.
E) Likiditenin azalması ve bankaların borç ihtiyacının artması borç oranlarını artırır.

ÇÖZÜM: Bu piyasa organize bir piyasa değildir. Doğru Cevap C şıkkıdır.SORU 6: Repo Ters Repo Piyasasında minimum işlem miktarı aşağıdakiler-den hangisidir?

A) l Milyar TL ve katları
B) 10 Milyar TL ve katları
C) 100 Milyar TL ve katları
D) 5 Trilyon TL ve katları
E) 10 Trilyon TL ve katları

ÇÖZÜM: Repo Ters Repo piyasasında emirler minimum emir büyüklüğü ve katları şeklinde iletilir. Yürürlükteki minimum ve maksimum emir büyüklükleri:

Normal Emirler Pazarı => 500 Milyar TL Küçük Emirler Pazarı => l Milyar TL
Doğru Cevap A şıkkıdır.SORU 7: Kesin Alım Satım Pazarında Maksimum tek emir kaç TL'dir?

A) l Milyar TL
B) 100 Milyar TL
C) 500 Milyar TL
D) 5 Trilyon TL
E) 10 Trilyon TL

ÇÖZÜM: Kesin alım satım pazarında maksimum emir büyüklüğü nominal değer üzerinden 5 Trilyon TL'dir.
Doğru Cevap D şıkkıdır.SORU 8: Repo Ters Repo Pazarında maksimum tek emir kaç TL'dir?

A) l milyar TL
B) 100 Milyar TL
C) 500 Milyar TL
D) 5 Trilyon TL
E) 10 Trilyon TL

ÇÖZÜM: Repo Ters Repo pazarında maksimum emir büyüklüğü 10 trilyon TL'dir.
Doğru Cevap E şıkkıdır.SORU 9: Devlet tahvili ve hazine bonosu işlemlerinde valör süresi en fazla kaç gündür?

A) 1
B) 3
C) 7
D) 30
E) 90

ÇÖZÜM: Devlet tahvili ve hazine bonosu işlemlerinde valör süresi en fazla 90 gün olup, işlem gören diğer menkul kıymetlerde valör süresi en fazla 7 gündür.
Doğru Cevap E şıkkıdır.SORU 10: Repo Ters Repo Pazarında maksimum kaç gün ileri başlangıç valörlü emir verilebilir?

A) 1
B) 3
C) 7
D) 30
E) 90

ÇÖZÜM: Repo Ters repo pazarında 7 güne kadar ileri başlangıç valörlü emir iletilebilir. Bitiş valörü için herhangi bir kısıtlama yoktur.
Doğru Cevap C şıkkıdır.SORU 11: İşlem günü 11.03.2003 Salı günü olan repo ters Repo işleminin başlangıç valörü aşağıdakilerden hangisi olamaz?

A) 12.03.2003 Çarşamba
B) 13.03.2003 Perşembe
C) 14.03.2003 Cuma
D) 17.03.2003 Pazartesi
E) 19.03.2003 Çarşamba

ÇÖZÜM: Repo Ters Repo pazarında 7 güne kadar ileri başlangıç valörlü emir iletilebilir.
Doğru Cevap E şıkkıdır.SORU 12: TRT 240903 F22 ISIN kodu olan borçlanma senedi aşağıdakilerden hangisidir?

A) 24.09.2003 itfa tarihli TL cinsinden çıkarılmış devlet tahvili
B) 24.09.2003 itfa tarihli TL cinsinden çıkarılmış hazine bonosu
C) 24.09.2003 itfa tarihli TL cinsinden çıkarılmış devlet tahvili kuponu
D) 24.09.2003 itfa tarihli yabancı para cinsinden çıkarılmış devlet tahvili
E) 24.09.2003 itfa tarihli TL cinsinden çıkarılmış hazine bonosu

ÇÖZÜM: Devlet îç Borçlanma Senetleri için ISIN kodunda:

I. İlk iki hane ülke kodu olup TR: Türkiye'nin kodudur.
II. 3. hane menkul kıymet türü olup T: Devlet Tahvilini, B: hazine bonosunu ifade eder.
III. 4,5,6,7,8 ve 9. haneler menkul kıymetin itfa tarihini belirtir.
IV. 10. hane menkul kıymetin TL yada yabancı para cinsinden olduğunu ve tüm menkul kıymet, anapara veya kupon olduğunu belirtmektedir.
V. 11. hane aynı itfa tarihine denk gelen, aynı özelliklere sahip menkul kıymetlere verilen sıra numarasıdır.
VI. 12. hane kontrol hanesidir.

Doğru Cevap D şıkkıdır.SORU 13: Aşağıdakilerden hangisi fiyat istikrarının faydalarından değildir?

A) Para ikamesi azalır.
B) Gelir dağılımın bozulmasını önler
C) Enflasyondan kaynaklanan risk priminin artmasına yol açar.
D) Verimsiz harcama ve yatırımları azaltır.
E) Göreceli fiyatların karşılaştırılmasını kolaylaştırır.

ÇÖZÜM: Fiyat istikrarı sonucu enflasyon en düşük seviyelerde olduğundan, enflasyondan kaynaklanan risk primi azalır.
Doğru Cevap C şıkkıdır.SORU 14: Faiz oranı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Hazine ihale ödemesi TL faiz oranlarını artırır.
B) Merkez Bankasının döviz alması TL faiz oranlarını düşürür.
C) Ekonomik ve politik istikrarsızlık TL faiz oranlarını artırır.
D) Faiz oranlarının artması tahvil fiyatlarını düşürür.
E) Döviz fiyatlarındaki hızlı artış TL faiz oranlarını düşürür.

ÇÖZÜM: Döviz fiyatlarında meydana gelen hızlı artış TL ve Repo faiz oranlarını artırır.
Doğru Cevap E şıkkıdır.SORU 15: TCMB'nın doğrudan bono satışı faiz oranlarını ve tahvil fiyatlarını nasıl etkiler?

A) Faiz oranlarını artırır.
B) Faiz oranlarını düşürür.
C) Faiz oranlarım etkilemez.
D) Tahvil fiyatları artar.
E) Tahvil fiyatları etkilenmez.

ÇÖZÜM: TCMB'nin doğrudan bono satışı TL faiz oranlarım artırır. Doğru cevap A şıkkıdır.SORU 16: Aşağıdakilerden hangisi kamu kesimi değildir?

A) Konsolide bütçe
B) Kamu İktisadi Teşebbüsleri
C) Özelleştirilmiş KİT'ler
D) Mahalli İdareler
E) Sosyal Güvenlik Kuruluşları

ÇÖZÜM: Kamu kesimi;

a) Konsolide Bütçe

i) Genel bütçe: Cumhurbaşkanlığı, TBMM, Bakanlıklar
ii) Katma bütçeler

b) Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT)

i) Kamu İktisadi Kuruluşları (KİK)
ii) İktisadi Devlet Teşekkülleri (İDT)

c) Mahalli İdareler

i) İl Özel İdareleri
ii) Belediyeler
iii) Köyler

d) Fonlar

i) Destekleme Fiyat İstikrar Fonu
ii) Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu
iii) Savunma Sanayi Destekleme Fonu
iv) Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu
v) Özelleştirme Fonu
vi) Tanıtım Fonu

e) Sosyal Güvenlik Kuruluşları

i) T.C. Emekli Sandığı
ii) Sosyal Sigortalar Kurumu
iii) Bağ - kur

f) Döner Sermayeler

Doğru Cevap C şıkkıdır.SORU 17:

I. Vergi Gelirleri
II. Devlet İştirakleri Gelirleri
III. Fon gelirleri
IV. Hibe
V. Alınan Borçlar

Yukarıdakilerden hangileri konsolide bütçe gelirleri içinde yer alır?

A) I ve II
B) I, II ve III
C) I, II, III ve IV
D) I, II, III ve V
E) Hepsi

ÇÖZÜM: Konsolide Bütçe Gelirleri

a) Vergiler

i) Dolaysız Vergiler
ii) Dolaylı Vergiler

b) Vergi Dışı Normal Gelirler

i) Devlet İştirakleri Gelirleri
ii) Devlet tarafından yönetilen kurumlar hasılatı
iii) Devletin taşınır ve taşınmaz mallarından elde edilen gelirler
iv) Faiz gelirleri
v) Cezalar

c) Özel Gelir ve Fonlar

i) Hibe ve Yardımlar
ii) Bütçeleştirilen Fon gelirleri

Doğru Cevap D şıkkıdır.SORU 18:

I. Personel giderleri
II. Yatırım giderleri
III. Transfer ödemeleri

Yukarıdakilerden hangisi konsolide bütçe giderleri içinde yer alır?

A) yalnız I
B) yalnız II
C) yalnız III
D) I ve II
E) I, II ve III

ÇÖZÜM: Konsolide Bütçe Giderleri

a) Cari Giderler

i) Personel giderler
ii) Diğer cari giderler

b) Yatırım Giderleri

c) Transfer Harcamaları

- Faiz ödemeleri
i) İç Borç faizi
ii) dış Borç faizi
- Kitlere transferler
- Devlet iştiraklerine katkı payı
- Vergi iadeleri
- Sosyal Güvenlik kurumlarına transferler
- Fon ödemeleri
- Diğer transferler

Doğru Cevap E şıkkıdır.SORU 19: Aşağıdakilerden hangisi ihale sistemiyle ihraç edilen Devlet iç Borçlanma Senetlerinden değildir?

A) Iskontolu Senetler
B) Enflasyona endeksli Senetler
C) Sabit faiz kuponlu devlet tahvilleri
D) İkraz tahvilleri
E) Değişken faizli devlet tahvilleri

ÇÖZÜM: İhale sistemiyle ihraç edilen DİBS'ler:

a) Iskontolu senetler
b) Enflasyona endeksli senetler
c) Sabit faiz kuponlu devlet tahvilleri
d) Değişken faizli devlet tahvilleri

Doğru Cevap D şıkkıdır.SORU 20:

I. Gelir- Gider arasındaki farktır.
II. GSMH'ya oran olarak belirtilir.
III. Hazine müsteşarlığı tarafından hesaplar ve yayımlanır.

Kamu Borçlanma Gereği ile ilgili hangisi doğrudur?

A) yalnız I
B) yalnız II
C) yalnız III
D) I ve II
E) I, II ve III

ÇÖZÜM: Kamu kesimi borçlanma gereği, kamu kesiminin bir yıl içinde gelirleri ile giderleri arasında oluşan farkı, yani borçlanma ihtiyacını gösterir ve genellikle GSMH'ya oran olarak ifade edilir. Kamu Kesimi Borçlanma Gereği, DPT tarafından hesaplanmakta ve yayınlanmaktadır.
Doğru Cevap D şıkkıdır.SORU 21: Kamu borçlanmalarının ihale türü, senedin vadesi ve ihale zamanını hangisi belirler?

A) TCMB
B) Maliye Bakanlığı
C) Hazine Müsteşarlığı
D) DPT
E) TBMM

ÇÖZÜM: İhale türü, senedin vadesi ve ihale zamanı Hazine tarafından belirlenir.
Doğru Cevap C şıkkıdır.SORU 22: Kamu borçlanmasının mali piyasalar ve genel ekonomi üzerindeki etkileriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Faiz oranlan yükselir.
B) Yatırımlar artar.
C) Özel kesimin kullanacağı fonlar azalır,
D) Enflasyon oranı artar.
E) Döviz kurları artar.

ÇÖZÜM: Yüksek kamu açığı nedeniyle kamu borcunun artması faiz oranlarım artırır. Faiz oranlarının artması ve bunun yanında kamunun borçlanma isteği, özel sektörün fon teminini güçleştirir (Dışlanma etkisi). Bu nedenle yatırımlar azalır.SORU 23: İMKB Uluslararası Tahvil Bono Piyasasının işlem saatleri aşağıdakilerden hangisidir?

A) 9:30 / 16:30
B) 9:30 / 17:0°
C) 10:°° / 16:30
D) 10:°° / 17:°°
E) 10:°° / 14:°°

ÇÖZÜM: Uluslararası Tahvil Bono Piyasası 10.00 ile 17.00 saatleri arasında işlem görür. Doğru Cevap D şıkkıdır.

Cevaplı Sorular 81-100 « Temel Finans Matematiği

81. İşletme sermayesi ihtiyacının artmasında aşağıdaki durumlardan hangisi etkili değildir?

a) Stok tutma süresinin kısalması
b) Alacakların ortalama tahsil süresinin artması
c) Stok tutma süresinin uzaması
d) Borçlanma oranının düşmesi
e) Alacak devir hızlarının azalması


82. Bir firmanın "nakit döngüsü" en iyi nasıl gösterilebilir?

a) Alacak ortalama tahsil süresi + stok tutma süresi + ticari borç ödeme süresi
b) Stok tutma süresi + ticari borç ödeme süresi - alacak ortalama tahsil süresi
c) Alacak ortalama tahsil süresi + ticari borç ödeme süresi - stok tutma süresi
d) Alacak ortalama tahsil süresi + stok tutma süresi - ticari borç ödeme süresi
e) Alacak ortalama tahsil süresi - stok tutma süresi


83. Aşağıdakilerden hangisi firmanın brüt satış karlılığı yüksek iken faaliyet karlılığının düşük olmasının nedenleri arasında yer almaz?

a) Finansman giderlerinin yüksek olması
b) Genel giderlerin yüksek olması
c) Borçluluk oranının yüksek olması
d) Diğer faaliyet giderlerinin yüksek olması
e) Maliyetlerin yüksek olması


84. Mali analiz yapılırken kasa ve banka kalemlerinde hangi arındırma işlemi yapılması gereksizdir?

a) Döviz kasasının uygun olan kurla belirlenmesi
b) Satışlardan kaynaklanan nakit girişleri
c) Bankalara teminat olarak aktarılan mevduat blokelerinin bağlı değerlere aktarılması
d) Vadeli çeklerin söz konusu olduğu hesapta yer alması durumunda arındırılarak alacaklar kalemine aktarılması
e) Enflasyondan arındırma yapılması


85. Aşağıdakilerden hangisi ile ilgili muhasebe ilkesi yoktur?

a) Varlık
b) Kaynak
c) Borç
d) Sermaye
e) Tam açıklama


86. Aşağıdaki kalemlerden hangisi bir gider kalemi olmasına rağmen, firmanın nakit akışını olumsuz etkilemez?

a) Amortisman
b) Faaliyet giderleri
c) Finansman giderleri
d) Satılan malın maliyeti
e) Vergi ve yükümlülükler


87. Net işletme sermayesi (dönen varlıklar - kısa vadeli borçlar) ile ilgili olarak aşağıdaki yorumlardan hangisi yanlıştır?

a) Eksi olması likidite sorununu ifade eder
b) Artı değer olması cari oranın l 'den büyük olduğunu ifade eder
c) Eksi olması durumunda firmanın işletme sermayesi yetersizdir
d) Eksi olması durumunda firma kısa vadeli borçlan ile duran varlıklarını finanse eder
e) Sıfır olması durumunda işletme sermayesinin tamamı borçların ödenmesinde kullanılmıştır


88. Bir şirketin hisse senedinin piyasa değeri belirlenirken aşağıdaki yöntemlerden hangisi kullanılabilir?

a) Aktif toplamı / hisse senedi sayısı
b) (aktif toplamı - borçlar toplamı) / hisse senedi sayısı
c) İskontolanmış nakit akışları toplamı / hisse senedi sayısı
d) ödenmiş sermaye / hisse senedi sayısı
e) ödenmiş sermaye / kısa vadeli borçlar


89. Net kar marjı nedir?

a) Brüt satış * kar / satışlar
b) Brüt satış * kar / varlıklar
c) Net dönem karı / satışlar
d) Net dönem karı / varlıklar
e) Esas faaliyet karı / özsermaye


90. Aynı sektörde bulunan A şirketinin cari oranı 5, B şirketinin 2'dir. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?


a) Likidite durumu açısından A şirketi daha iyidir
b) Likidite durumu açısından B şirketi daha iyidir
c) B şirketi A'ya göre oransal olarak daha fazla stok tutmaktadır
d) A şirketi B'ye göre oransal olarak daha fazla stok tutmaktadır
e) A şirketinin menkul kıymetleri B'ye göre daha fazladır


91. Geçen yıl cari oranı 2 olan bir şirketin bu yılki cari oranı 3'e yükselmiştir. Bu durumu nasıl yorumlayabiliriz?

a) Likidite durumu iyileşmiştir
b) Likidite durumu kötüleşmiştir
c) Karlılık artmıştır
d) Karlılık azalmıştır
e) Şirketin hisse senedi fiyatı yükselmiştir


92. Aracı kurumlar tarafından düzenlenmesi zorunlu olan belgeler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

a) Alındı belgesi
b) İşlem sonuç formu
c) Hesap ekstresi
d) Müşteri menkul kıymet dökümü
e) Emir takip formu


93. Aracı kurumlar müşterileri için yapacakları temettü tahsilatını ihraççı şirketin temettü dağıtımına başlamasından itibaren kaç gün içinde muhasebeleştirirler?

a) Şirketin temettü dağıtımına başladığı ilk gün
b) Şirketin temettü dağıtımına başladığı günden itibaren 30 işgünü içinde
c) Şirketin temettü dağıtımının bittiği gün
d) Şirketin temettü dağıtımına başlamasından itibaren 1-7 işgünü içinde
e) Şirketin temettü dağıtımına başlamasından itibaren 1-30 işgünü içinde


94. Aracı kurumların öz sermayesi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a) Aracı kurumların öz sermayesi, değerleme günü itibariyle hazırlanmış bilançolarında yer alan ve aracı kurumun net aktif toplamının ortaklık tarafından karşılanan kısmını ifade eden tutarların yer aldığı grubu oluşturur

b) Aracı kurumların öz sermayesi, değerleme günü itibariyle hazırlanmış bilançolarında yer alan ve aracı kurumun net pasif toplamının ortaklık tarafından karşılanan kısmını ifade eden tutarların yer aldığı grubu oluşturur

c) Aracı kurumların öz sermayesi, dönem sonu itibariyle hazırlanmış bilançolarında yer alan ve aracı kurumun net aktif toplamının ortaklık tarafından karşılanan kısmını ifade eden tutarların yer aldığı grubu oluşturur

d) Aracı kurumların öz sermayesi, dönem sonu itibariyle hazırlanmış bilançolarında yer alan ve aracı kurumun net pasif toplamının ortaklık tarafından karşılanan kısmını ifade eden tutarların yer aldığı grubu oluşturur

e) Aracı kurumların öz sermayesi, değerleme günü itibariyle hazırlanmış bilançolarında yer alan ve aracı kurumun net aktif toplamının ortaklık tarafından karşılanmayan kısmını ifade eden tutarların yer aldığı grubu oluşturur


95. Aracı kurumların sermaye yeterliliği tabanının hesaplanmasında öz sermayeden indirilmesi gereken varlık kalemleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

a) Net maddi duran varlıklar
b) Finansal duran varlıklar
c) Maddi olmayan duran varlıklar
d) Ortaklardan, iştiraklerden, bağlı ortaklıklardan olan teminatsız alacaklar
e) Dönen varlıklar


96. Sermaye tabanının hesaplanmasında, borsalarda ve teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem görmeyen uluslararası ticarete konu kıymetli madenler aşağıdaki değerlerden hangisi ile değerlendirilir?

a) Son işlem tarihindeki ağırlıklı ortalama fiyat
b) Son işlem tarihindeki kapanış fiyatı
c) Değerleme günündeki alım satım fiyatı
d) Değerleme günündeki uzlaşma fiyatı
e) Değerleme günündeki MB döviz kurları


97. Aracı kurumlar portföy yöneticiliği faaliyeti için öz sermayelerini hangi oranda arttırmak zorundadırlar?

a) %10
b) %50
c) %40
d) %20
e) %30


98. Aracı kurumların borçlanma sınırı sermaye yeterliliği tabanlarının kaç katını aşamaz?

a) 5
b) 20
c) 25
d) 15
e) 10


99. Aracı kurumların bilançoda ve bilanço dışında izlenen kalemler ile ilgili olarak hesaplanan risk türleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

a) Karşı taraf riski
b) Hisse senedi riski
c) Pozisyon riski
d) Yoğunlaşma riski
e) Döviz kuru riski


100. Sermaye yeterliliği tabanı yükümlülüğünün yerine getirilememesi durumunda aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a) Sermaye yeterliliği tabanının öngörülen asgari tutarın altında ve %73'i ve daha fazlası olması durumunda bu durumun yıl içinde ilk kez gerçekleşmesi durumunda 30 işgünü süre verilir

b) Sermaye yeterliliği tabanının öngörülen asgari tutarın altında ve %75'i ve daha fazlası olması durumunda bu durumun yıl içinde ilk kez gerçekleşmesi durumunda 10 işgünü süre verilir

c) Sermaye yeterliliği tabanının öngörülen asgari tutarın altında ve %50'si ve daha fazlası olması durumunda bu durumun yıl içinde ilk kez gerçekleşmesi durumunda 30 işgünü süre verilir

d) Sermaye yeterliliği tabanının öngörülen asgari tutarın altında ve %50'si ve daha fazlası olması durumunda bu durumun yıl içinde ilk kez gerçekleşmesi durumunda 10 işgünü süre verilir

e) Sermaye yeterliliği tabanının Öngörülen asgari tutarın altında ve %75-%40 aralığında olması durumunda bu durumun yıl içinde ilk kez gerçekleşmesi durumunda 30 işgünü süre verilirCEVAPLAR

81 C
82 B
83 E
84 A
85 C
86 C
87 C
88 A
89 A
90 C
91 A
92 A
93 E
94 C
95 C
96 D
97 B
98 D
99 C
100 B