Sermaye piyasaları ve Ekonomi

Cevaplı Sorular 81-100 « Men. Kıy. Diğ. Ser. Piy.

81. Banka garantili bonoların tedavül limiti nedir?

a) Bağımsız denetimden geçmiş 6 aylık hesap özetinde görülen; ödenmiş sermaye+yeniden değerleme artış fonu+yedek akçe-zararlar

b) Bağımsız denetimden geçmiş 6 aylık hesap özetinde görülen; ödenmiş sermaye+yeniden değerleme artış fonu-zararlar

c) Bağımsız denetimden geçmiş 3'er aylık hesap özetinde görülen; ödenmiş sermaye+yeniden değerleme artış fonu-zararlar

d) Bağımsız denetimden geçmiş 3'er aylık hesap özetinde görülen; ödenmiş sermaye+yeniden değerleme artış fonu+yedek akçe-zararlar

e) Bağımsız denetimden geçmiş 6 aylık hesap özetinde görülen; ödenmiş sermaye+yeniden değerleme artış fonu+yedek akçe-zararlar


82. İhraççıların bedellerini inşa edilecek olan gayrimenkul projelerinin finansmanında kullanılmak üzere ihraç ettikleri menkul kıymet aşağıda-kilerden hangisidir?

a) Varlığa dayalı menkul kıymet
b) Finansman bonosu
c) Gayrimenkul sertifikaları
d) Gelir ortaklığı senedi
e) Yatırım fonu katılma belgesi


83. Halktan katılma belgeleri karşılığında toplanan paralarla belge sahipleri hesabına,riskin dağıtılması ilkesi esaslarına göre oluşturulan varlıklarla portföy işletmek amacı ile oluşturulan mal varlığı aşağıdakilerden hangisidir?

a) Finansman bonosu
b) Gelir ortaklığı senedi
c) Gayrimenkul sertifikaları
d) Yatırım ortaklığı
e) Yatırım fonları


84. Yatırım fon kurma limiti aşağıdakilerden hangisidir?

a) Yedek akçe + YDDAF - zararlar x 3
b) Ödenmiş / çıkarılmış sermaye4 - Yedek akçe + YDDAF - zararlar x 10
c) Ödenmiş / çıkarılmış sermaye + Yedek akçe + YDDAF - maliyet artış fonu x 6
d) Ödenmiş / çıkarılmış sermaye + Yedek akçe + YDDAF - maliyet artış fonu
e) Ödenmiş / çıkarılmış sermaye + Yedek akçe + YDDAF - zararlar x 10


85. Yatırım fonunun sona ermesi aşağıdaki koşulların hangisinin gerçekleşmesi ile oluşmaz?

a) Fon iç tüzüğünde bir süre öngörülmüş ise bu sürenin sona ermesi
b) Kurucunun fon kurma koşullarını yitirmesi
c) Katılma belgelerinin değerinin düşmesi
d) Fon süresiz ise kurucunun kurulun uygun görüşünü aldıktan sonra l ay öncesinden feshi ihbar etmesi
e) Kurucunun mali durumunun zayıflaması


86. Aşağıdakilerden hangisi ihtiyat ayırma koşullarından değildir?

a) Hisse senedi fonlarında birim katılma belgesi fiyatının değer artış oranı bir önceki değere göre %2 veya fazla olursa, %2'yi aşan değer artışı durumunda

b) Hisse senedi fonlarında birim katılma belgesi fiyatının değer azalış oranı bir önceki değere göre %2 veya fazla olursa, %2'yi aşan değer azalışı durumunda

c) İhtiyat tutarı fon portföy değerinin %10'nu geçemez

d) İhtiyat tutarı fon portföy değerinin %2'sini geçemez

e) İhtiyat tutarı fon portföy değerinin %5'ini geçemez


87. Depo sertifikalarının işlem saatleri aşağıdakilerden hangisidir?

a) 14:00-16:00
b) 09:30-12:00
c) 10:00-12:00
d) 13:00-16:00
e) 14:00-17:00


88. Aşağıdakilerden hangisi devlet tahvili fiyatları için geçerlidir?

a) Hisse senetleri fiyatları artınca devlet tahvili fiyatları düşer
b) Döviz fiyatları artınca devlet tahvili fiyatı düşer
c) Piyasa faizleri artınca devlet tahvili fiyatları düşer
d) Hazine bonosu fiyatları artınca devlet tahvili fiyatları düşer
e) Emisyon artınca devlet tahvili fiyatları düşer


89. Bir tahvilin fiyatı aşağıdaki faktörlerden hangisinden doğrudan etkilenir?

a) Hisse senedi fiyatlarından
b) Piyasa faiz oranlarından
c) Tahvil ihraç tutarlarından
d) Tahvil vadesinden
e) Hükümet politikalarından


90. Aşağıdakilerden hangisi hisse senetlerinin yatırımcılarına sağladığı haklardan birisi değildir?

a) Tasfiye durumunda birinci sıradan alacaklı olma hakkı
b) Genel kurulda oy kullanma hakkı
c) Şirket faaliyetleri hakkında bilgi alma hakkı
d) Temettü hakkı
e) Rüçhan hakkı


91. Yatırım fonlarında tekbir hisse senedine yatırılacak maksimum tutarın fonun toplam değerine oram nedir?

a) %5
b) %10
c) %9
d) %25
e) %15


92. Hisse senetlerini ihraç eden şirketin bedelsiz sermaye artırımına katılma ve dağıttığı temettüye ilişkin zaman aşımı süresi nedir?

a) İşlemlerin başladığı tarihten itibaren l yıl
b) İşlemlerin başladığı tarihten itibaren 2 yıl
c) İşlemlerin başladığı tarihten itibaren 5 yıl
d) İşlemlerin başladığı tarihten itibaren 10 yıl
e) Zaman aşımı yoktur


93. Hangi durumda anonim ortaklıkların hisse senetleri halka arz edilmiş sayılır?

a) Pay sahibi sayısı 1000'i aşan anonim ortaklıklar
b) Pay sahibi sayısı 10.000'i aşan anonim ortaklıklar
c) Aktif toplamı 100 milyar TL'yi aşan anonim ortaklıklar
d) Aktif toplamı 2.150 milyar TL'yi aşan anonim ortaklıklar
e) Aktif toplamı 50 milyar TL'yi aşan anonim ortaklıklar


94. Aşağıdakilerden hangisi hisse senetlerinin niteliklerinden değildir?

a) Hisse senetleri bir şirketteki mülkiyeti temsil ederler
b) Hisse senetleri enflasyondan korunma aracı olabilirler
c) Hisse senetleri tasfiye aşamasında öncelikle ödeme hakkına sahiptirler
d) Bir yıl ödenmeyen temettünün daha sonraki yılda ödeme zorunluluğu yoktur
e) Temettüde 5 yıllık zaman aşımı vardır


95. Vadeli işlemlerde satın alma hakkını temsil eden kontratlar hangisidir?

a) Future kontratlar
b) Swap işlemler
c) Cali option
d) Put option
e) Forward kontratlar


96. Aşağıdakilerden hangisi menkul kıymet türleri arasında yer almaz?

a) Hisse senetleri
b) Geçici ilmühaberler
c) Poliçeler
d) Katılma intifa senetleri
e) VDMK


97. Aşağıdakilerden hangisi ihraç edilecek tahvillerin üzerinde bulunmaz?

a) Şirket unvanı, konusu, merkezi ve süresi
b) Esas sermaye miktarı
c) Uzun vadeli borçlanma planı
d) Tasdikli bilanço
e) İtfa planı


98. Özel sektöre ait anonim şirketler çıkaracakları tahvillerin faiz oranlarını belirlerken aşağıdaki oranlardan hangisini dikkate alırlar?

a) DT faiz oranı
b) Mevduat faiz oranı
c) Hazine bonosu faiz oranı
d) Faiz oranını serbestçe belirleyebilirler
e) Enflasyon oranı


99. Anonim şirketlerde sermaye artırımı aşağıdaki yöntemlerden hangisi yolu ile gerçekleştirilemez?

a) Olağanüstü yedeklerin sermayeye eklenmesi
b) Geçmiş yıl karlarının sermayeye eklenmesi
c) Amortisman sonucunda oluşan fonun sermayeye eklenmesi
d) Maliyet artış fonunun sermayeye eklenmesi
e) Değer artış fonunun sermayeye eklenmesi


100. Eurobondlar ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) Vadeleri genellikle 5-30 yıl arasındadır
b) İlk elden ihraç edildikten sonra, ikincil piyasada işlem görürler
c) Standart işlem valörü, işlem günü + 3 işgünüdür
d) USD, Euro veya TL bazında ihraç edilirler
e) Kupon faizleri sabit veya değişken olabilir


CEVAPLAR

81 C
82 C
83 E
84 B
85 C
86 D
87 A
88 C
89 B
90 A
91 B
92 C
93 D
94 C
95 C
96 C
97 D
98 D
99 C
100 D

Cevaplı Sorular 41-60 « İlgili Vergi Mevzuatı

41. Damga vergisinde mükellef aşağıdakilerden hangisidir?

a) Ödemeyi yapan
b) Kağıtları imza edenler
c) Kağıtları düzenleyenler
d) Makbuz verenler
e) Vergi sorumluları


42. Damga vergisi aşağıdaki yöntemlerden hangisi ile ödenemez?

a) Makbuz verilerek
b) Pul yapıştırılarak
c) Basılı damga konularak
d) Tevkifat yoluyla
e) İstihkaktan kesinti yapılarak


43. Damga vergisinde istisna edileni kağıtlar arasında hangisi yer almaz?

a) Vadeli işlem sözleşmeleri ile ilgili olarak düzenlenen kağıtlar
b) Gayrimenkul yatırım ortaklıklarının portföyleri için yapılan gayrimenkul alım satım sözleşmeleri
c) Factoring sözleşmeleri
d) Kıymetli madenlerin ödünç işlemlerine ait düzenlenen kağıtlar
e) Gelir ortaklığı senetleri


44. Gelir vergisi kanununa göre, gelire tabi kazanç ve iratlar arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

a) Menkul sermaye iratları
b) Ücretler
c) Gayrimenkul sermaye iratları
d) Serbest meslek kazançları
e) Veraset kazançları


45. Vergi alacağının oranı aşağıdakilerden hangisidir?

a) 1/5
b) 1/3
c) 1/2
d) l
e) 1/4


46. Gelir vergisi kanununda adi, imtiyazlı, rehinli, senetli alacaklar ile cari hesap alacaklarından doğan faizler aşağıdaki hangi kapsamda değerlendirilir?

a) Safi gelir
b) Alacak faizleri
c) Değer artış kazancı
d) Menkul sermaye iradı
e) Mevduat faizi


47. Aşağıdakilerden hangisi sermaye piyasasının vergilendirilmesinde kurumlar vergisinden istisna edilmiştir?

a) Yatırım fonları-yatırım ortaklıkları
b) Menkul kıymet ihraç eden anonim ortaklıklar
c) Faiz geliri temin eden anonim ortaklıklar
d) Gerçek kişi faiz geliri temin edenler
e) Hisse senedi alım satım kazancı elde edenler


48. (X) anonim şirketi iştiraki olduğu (Z) A.Ş. den 1000 TL kar payı almış; (Z) şirketinin ortağı-hissedarı olan Bay Ahmet de dağıtılan kar payı olarak 500 lira kar payı-temettü almıştır. (X) anonim şirketi ve Bay Ahmet'in elde ettiği gelirler nasıl adlandırılır?

a) İştirak kazancı- kar payı
b) Temettü-temettü
c) Kar payı-kar kazancı
d) Alım satım kazancı
e) Menkul sermaye iradı


49.Gerçek kişilerin elde ettikleri kar payının 1/5' i aşağıdakilerden hangisidir?

a) Temettü .
b) Kar payı
c) Vergi Alacağı
d) Enflasyon indirimi
e) Temettü geliri


50. Aşağıdakilerden hangisi için menkul sermaye iradı indirim oranı uygulanmaz?

a) Mevduat faizi
b) Tahvil faizi
c) Temerrüt
d) Kar payı
e) Hisse senedi alım satım kazancı


51. Sermaye piyasası kurumları ve ihraççı ortaklıklar aşağıdakilerden hangilerini kurum kazançlarının tespitinde gider olarak kaydedemezler?

a) Zarar
b) Hisse senedi ve tahvil ihraç giderleri
c) Genel kurul giderleri
d) Kuruluş giderleri
e) Öz sermaye ve örtülü sermaye üzerinden hesaplanan faizler


52. Sermaye piyasası kurumları ve ihraççı ortaklıklar aşağıdaki vergi ve cezalardan hangilerini kurum kazançlarının tespitinde gider olarak kaydedemezler?

a) Banka ve sigorta muameleleri vergisi
b) Kurumlar vergisi ve gecikme zammı
c) Damga vergisi
d) Kaynak kullanımı destekleme fonu
e) Resim ve harçlar


53. Bir ihraççı ortaklığın dönem kazancı 1.000 TL. dönem içinde yapmış olduğu yatırım nedeniyle yatırım indirim miktarı da 1000 TL. dır. Bu ortaklığın kurumlar vergisine esas olacak kurumlar vergisi matrahı ne kadardır?

a) 1000 TL
b) Yoktur
c) 300 TL
d) 500 TL
e) 2000 TL


54. Bir ihraççı ortaklık 2001 yılında 5000 lira kurum kazancı elde etmiştir. Bu ortaklığın 1995 yılı mali zararı 500 lira, 1997 yılı zararı 1500 liradır. İndirilecek zarar 2001 yılında ne kadardır?

a) 500
b) 1500
c) 2000
d) 2000
e) 1000


55. (Z) şirketi sanayi alanında faaliyet gösteren ve sanayi sicil belgesi olan borsa şirketidir. Yaptığı yatırımlar nedeniyle kredi kullanmış ve 3000 TL. finansman gideri yapmıştır. Duran varlıkları için yeniden değerleme yapmaktadır. Finansman gideri kısıt oranı % 20 dir. Bu şirketin finansman gideri kısıtı ne kadardır?

a) Kısıta tabi değildir, tüm finansman giderini maliyete dahil edebilir.
b) 600 liradır
c) 2400 liradır
d) 3000 liradır
e) 3600 liradır


56. (X) halka açık bir ortaklıktır. 10.000 lira faiz geliri elde etmiştir. Başka bir geliri yoktur. (N) menkul kıymet yatırım ortaklığı da 10.000 lira faiz geliri elde etmiştir. Bu iki ortaklıktan hangisi kurumlar vergisi ödeyecektir?

a) (X) halka açık ortaklığı
b) Menkul kıymetler yatırım ortaklığı
c) Her ikisi de
d) Gelirleri vergi limitlerinin altında olduğundan her ikisi de vergi ödemez
e) İki kurumda gelir vergisi ödemelidir


57. Gerçek kişi yatırımcının elde ettiği aşağıdaki menkul sermaye iratlarından hangisi vergi indirimi oranı kapsamındadır?

a) Yönetim kurulu başkan ve üyelerine verilen kar payı
b) Vadesinden önce senetleri ıskontosundan sağlanan kazançlar
c) Vergi alacağı
d) Alacak faizi
e) Yönetim kurulu başkan ve üyelerine verilen maaşlar


58. Aşağıdaki menkul sermaye iratlarından hangisi vergi indirimi kapsamındadır?

a) Her türlü tahvil ve bono faizi
b) Mevduat faizi
c) Faizsiz olarak kredi verenlere ödenen kar payı
d) Alacak faizi
e) Hepsi


59. Tutarı ne olursa olsun 31.12.2002 sonuna kadar gerçek kişi yatırımcı tarafından beyan edilmeyecek menkul sermaye iratlarından beyan edilmeyecek olanlar hangisidir?

a) Mevduat faizi, repo geliri, kar ve zarara katılma hesabı karşılığı özel finans kurumlarınca ödenen kar payları
b) Yurt dışından sağlanan faiz geliri
c) Alacak faizi
d) Menkul kıymetler yatırım fonu katılma belgesi kar payı
e) Üç avdan uzun süreli olarak tutulan hisse senetleri


60. Gayri safı tutarı 2001 yılı için 4.900.000.000 TL.'sını aşmayan ve tevkif suretiyle "vergilenmiş menkul sermaye iratlarından beyan edilmeyecek olanlar hangisidir?

a) Mevduat faizi
b) Her türlü tahvil ve hazine bonosu, kamu ortaklığı idaresi, özelleştirme idaresi ve toplu konut idaresince çıkarılmış menkul kıymetlerden sağlanan kazançlar ile vergi alacağı dahil kurumlardan elde edilen kar payları
c) Repo geliri
d) Portföy yönetim kazançları
e) HiçbiriCEVAPLAR

41 B
42 D
43 D
44 E
45 A
46 B
47 A
48 A
49 C
50 C
51 E
52 B
53 B
54 C
55 A
56 A
57 D
58 E
59 A
60 B

Cevaplı Sorular 61-80 « Hisse Senetleri Piyasası

61. Alım ve satım emirlerinde öncelik nedir?

a) Hacimsel büyüklük
b) Hissenin bulunduğu pazar
c) Lot büyüklüğü
d) Fiyat ve zaman
e) Hissenin karlılığı


62. Piyasada yeni işlem görmeye başlayan bir hisse senedinin başlangıçtaki maksimum lot miktarları arasındadır?

a) Hisse senedinin baz fiyatının 25.000 altında olması halinde 2500 lot
b) Hisse senedinin baz fiyatının 25.000 altında olması halinde 1000 lot
c) Hissenin baz fiyatının 25.000 altında olması halinde 1.000 lot
d) Hisse senedinin baz fiyatının 25.000 üstünde olması halinde 2500 lot
e) Hisse senedinin baz fiyatının 25.000 üstünde olması halinde 10.000 lot


63. Hisse senetlerinin maksimum lot miktarlarındaki değişiklikler bülten duyurusu ile hangi süre içerisinde belirtilmektedir?

a) Her ayın sonunda
b) İşlemlerin gerçekleştiği seans esnasında
c) Her ayın en geç 5. işlem gününde
d) Her hisse senedin de farklılık gösterir, yapılan işlem hacmi baz alınır
e) Üç aylık dönemlerde


64. Aşağıdakilerden emirlerden hangisinde maksimum lot sınırlaması uygulanmaz?

a) Özel limit fiyatlı emir
b) Özel emir
c) Normal emir
d) Limit fiyatlı emir
e) Küsurat emir


65. Aşağıdakilerden hangisi borsa içi küsurat işlemlerinin temel kuralları arasında değildir?

a) Bütün küsurat emirler fiyatsız girilir
b) Gerçekleşmemiş küsurat emirler istenildiği zaman iptal edilir
c) Bütün işlemler ilgili hisse senedinin lot piyasasında işlem gördüğü minimum fiyatla gerçekleşir
d) Küsurat emirlere ikinci seans süresi kadar emir verilir
e) Küsurat emirlere birinci seans süresi kadar emir verilir


66. Tek üyenin taraf olduğu işlemlerde; pasif miktar üyenin ve diğer üyenin emir toplamından küçük olduğu takdirde aşağıdakilerden hangisi uygulanmaz?

a) Her iki üyenin emir miktarları eşitse pasif emir miktarı %50 oranında üyeler arasında paylaştırılır

b) Üyenin emri diğer üyenin emir miktarından küçük ise, diğer üyenin miktarı kadar eşit olarak eşleşir, kalan kısım beklemeye devam eder

c) Üyenin emri diğer üyenin emir miktarlarından büyük ise diğer ü-yenin miktarı kadar eşit işlem yapılır.

d) Üyenin emri diğer üyenin emir miktarından küçük ise üyenin emrinin tamamı karşılanır

e) Üyelerin emir miktarları eşit ise emirler paylaştırılır


67. Aracı kuruluşların kendi kaynaklarından kullandıracakları kredi miktarı öz sermayelerinin % kaçıdır?

a) iki katı
b) üç katı
c) yarısı
d) beş katı
e) 2/3


68. Aracı kuruluşların menkul kıymet, açığa satış işlemlerinin toplam tutarı öz sermayelerinin % de kaçıdır?

a) 3 katı
b) 2 katı
c) yarısı
d) 5 katı
e) 1/4


69. Aracı kuruluşlar kendi kaynaklarından kredi vermeleri durumunda müşteriye verecekleri kredi özsermayelerinin % kaçını aşamaz?

a) %15
b) %10
c) %25
d) %80
e) %50


70. Müşterinin kredili menkul kıymet işlemlerine teminat olarak aşağıdaki menkul kıymet kalemlerinden hangisi yatırılamaz?

a) Varlığa dayalı menkul kıymet
b) Gayrimenkul sertifikaları
c) Hazine bonosu
d) A tipi yatırım fonu sertifikası
e) Gelir ortaklığı senedi


71. Kredili menkul kıymet işlemlerinde müşteriye açılan kredinin başlangıç ve bitiş valörü aracı kuruluşlar tarafından aşağıdakilerden hangisi baz alınarak düzenlenir?

a) Alış günü
b) Satış günü
c) Takas günü
d) Krediyi kullanma günü
e) T+2


72. Açığa satış işlemlerinde, açığa satışa konu olacak menkul kıymetin fiyatı aşağıdakilerden hangisi ile gerçekleşir?

a) Son gerçekleşen işlem fiyatından daha yüksek bir fiyattan
b) Son gerçekleşen satış işlem fiyatından
c) Son gerçekleşen alış fiyatından
d) En son alış fiyatından
e) Ağırlıklı ortalama fiyattan


73. Aşağıdakilerden hangisinde ödünç alınan menkul kıymetlerden doğan hak doğru olarak ifade edilmiştir?

a) Hisse senetlerinin ödünç verene teslimden önce ihraççı ortaklığın sermaye artırımı sonucu yeni pay alma hakkı vermez

b) Hisse senetlerinin ödünç verene teslimden önce ihraççı ortaklığın sermaye artırımı sonucu bedelsiz pay alma hakkı vardır

c) Ödünç süresi içinde ödünç alman menkul kıymetlere ihraççı ortak tarafından temettü ödemesi durumunda, ödemeler ödünç alan tarafından ödünç veren tarafa ödeme yükümlülüğü yoktur

d) Açığa satış amacıyla ödünç alan tarafa, sürekli aynı menkul kıymetlerin mislen geri alınmasını ifade eder.


74. Ödünç menkul kıymet kredilerinde teminat tutarının ne kadarı menkul kıymetin cari piyasa değerinin altına düştüğünde müşteriye marjın cali yapılır?

a) %50
b) %100
c) %70
d) %75
e) %80


75. Kredili menkul kıymet işlemlerine söz konusu menkul kıymet listelerinin değerlendirilmesi, hangi dönemlerde gerçekleştirilir?

a) 3 ayda bir
b) ayda bir
c) 6 ayda bir
d) 2 ayda bir
e) 20 günde bir


76. Aşağıdakilerden hangisi yapay piyasa ve fiyat oluşturacak unsurlardan değildir?

a) Menkul kıymet için görünürde aktif bir piyasa olduğu izlenimi yaratmak
b) Kıymetin fiyatında yapay olarak artışa neden olmak
c) Menkul kıymet sahipliğinde gerçek anlamda değişim yaratan bir dizi alım satım yapmak
d) Yanıltıcı bilgi yaymak
e) Menkul kıymet sahipliğinde fiktif anlamda değişim yaratan bir dizi alım satım yapmak


77. Aşağıdakilerden hangi durumlarda ilgili kişi ve kurumların borsaya bilgi vermeleri gerekmez?

a) Hisse senedi borsada işlem gören ortakların yönetimdeki üyeleri, sermayenin %10 veya daha fazlasına sahip olmaları durumunda,ortaklık hisse senetlerinin alış ve satışlarının sermayenin % l 'ine ulaşması durumunda

b) Hisse senetleri borsa da işlem gören anonim ortaklıkların dolaşımda bulunmayan hisse senetlerinin borsa da satılmasını doğuracak işlemlerin başlaması durumunda

c) Hisse senedi borsada işlem gören ortakların yönetimdeki üyelerinin ortaklıktaki toplam oy hakkın sermayenin %5 altına düşmesi veya %5 üstüne çıkması durumunda

d) Hisse senedi borsada işlem gören ortakların yönetimdeki üyelerinin ortaklıktaki toplam oy hakkın sermayenin %10 altına düşmesi veya %10 üstüne çıkması durumunda

e) Hisse senedi borsada işlem gören ortakların yönetimdeki üyelerinin, ortaklık hisse senetlerinin alış ve satışlarının sermayenin %1'ine ulaşması durumunda


78. Hisse senedinin birinci seans sonunda ağırlıklı ortalama fiyatı 2530 ise hisse senedinin ikinci seans baz fiyatı nedir?

a) 2500
b) 2525
c) 2550
d) 2575
e) 2600


79. Hisse senedinin birinci seans ağırlıklı ortalama fiyatı 3240 ise ikinci seans taban fiyatı nedir?

a) 3200
b) 3250
c) 3225
d) 3400
e) 3300


80. Hisse senedinin birinci seans ağırlıklı ortalama fiyatı 6184 ise ikinci seans tavan fiyatı nedir?

a) 6700
b) 6800
c) 6900
d) 7000
e) 7100


CEVAPLAR

60 A
61 D
62 A
63 C
64 B
65 C
66 C
67 A
68 C
69 B
70 B
71 E
72 C
73 C
74 A
75 B
76 A
77 A
78 C
79 C
80 C