Sermaye piyasaları ve Ekonomi

Casino Play fortuna Pokermatch

Cevaplı Sorular 61-80 « Takas ve Operasyon

61. Aşağıdakilerden hangisi hisse senetlerinin bir aracı kuruluşun saklama havuz hesabından diğer bir aracı kuruluşun saklama havuz hesabına virman işlemleri arasında yer almaz?

a) Takasbank'a yazılı talimat verilmesi
b) Takasbank'a EFT mesajı gönderilir
c) Kendi ofislerinde bulunan terminallerden yapılabilir
d) Diğer piyasalardan olan borçlarına mahsup edebilirler
e) İlgili piyasadan olan borç ve alacaklar mahsup edilebilir


62. Takas karşılığı ödeme prensibinde aracı kuruluşların takas borçları karşılığında alacaklarına bloke koyma dengesi nasıl oluşur?

a) Bölgesel pazar-ulusal pazar endekse dahil- ulusal pazar endeks dışı- nakit
b) Nakit-ulusal pazar endekse dahil-ulusal pazar endeks dışı-bölgesel pazar
c) Nakit-yeni şirketler pazarı-ulusal pazar endekse dahil-bölgesel pazar-gözaltı pazarı
d) Gözaltı pazarı-ulusal pazar endekse dışı- ulusal pazar endeks dahil- nakit
e) Nakit- ulusal pazar endekse dahil-bölgesel pazar-gözaltı pazarı


63. Aşağıdakilerden hangisi şartlı virman işlemlerinin dışındadır?

a) Serbest virman işlemleri
b) Zincir işlemleri
c) Normal şartlı virman
d) Takas tanımlı şartlı virman
e) Takas valörlü virman


64. Aracı kuruluşların müşterileri adına satış işlemi yaparken aktarımları aşağıdaki süreçlerden hangisini kapsar?

a) Saklama havuz hesabından takas havuz hesaplarına, takas havuz hesaplarından borç kapama işlemi yaparak müşteri havuz havuzuna aktarım yapılır

b) Saklama havuz hesabından müşteri havuz hesaplarına, müşteri havuz hesaplarından borç kapama işlemi yaparak takas havuzuna aktarım yapılır

c) Müşteri alt hesaplarından saklama havuz hesaplarına, saklama havuz hesaplarından borç kapama işlemi yaparak takas havuzuna aktarım gerçekleşir.

d) Müşteri alt hesaplarından takas havuz hesaplarına, takas havuz hesaplarından borç kapama işlemi yaparak saklama havuzuna aktarım gerçekleşir.

e) Saklama havuz hesabından müşteri havuz hesaplarına, müşteri havuz hesaplarından takas havuzuna aktarım yapılır


65. Aracı kuruluşlar hisse senedi işlemlerinden doğan nakit borçlarının kapatılması sırasında aşağıdakilerden hangisini uygulayamazlar?

a) MBS menüsünde bulunan nakit borç kapama ekranından, borç kapatma işlemi yapılması
b) Hisse senedi takas borcu hesabına fiziki olarak teslim işlemi
c) Hisse senedi takas borcu hesabına üyeler arası virman işlemi
d) Hisse senedi takas borcu hesabına EFT gönderilmesi
e) Borç kapatma işlemi yapılması


66. Aracı kuruluşlar hisse senedi işlemlerinden doğan ve serbest cari hesaplarına alacak olarak geçen tutarları işleme dahil ederken aşağıdakilerden hangisini uygulayamazlar?

a) EFT ile başka bir bankaya virman
b) Diğer piyasalardan olan borçlarına mahsup
c) Müşteri hesabından virman
d) Takasbank nezdindeki başka bir hesaba aktarım
e) İlgili piyasa işlemlerinden olan borçlarına mahsup


67. Kayıtlı sermaye sisteme tabi ortaklıkların birincil piyasa işlemleri takas yöntemleri arasında aşağıdaki yöntemlerden hangisi yer almaz?

a) Piyasanın kapandığı gün özel saklama hesabında satılmamış kıymet kaldığı takdirde seri numarası bazında üyeye teslim edilir

b) Satıcı üye satışı izleyen gün sattığı miktar para kadar para makbuzunu Takasbank'a teslim etmek zorundadır.

c) Satışa konu olan hisse senetlerinin tamamı birincil piyasanın açılmasından en geç 2 iş günü önce Takasbank'a teslim etmek zorundadır.

d) Teslim edilen hisse senetleri ayrı bir özel hesaba alacak kaydedilir

e) Teslim edilen hisse senetleri havuz hesabına alınır


68. 25/08/2003 tarihinde itfa olacak dövize endeksli hazine bonosunun tahvilinin tanımı hangisidir?

a) TRB250803P2İ
b) TRT250803F21
c) TRB250803F21
d) TRT030825P21
e) TRT030825T21


69. İMKB tahvil ve bono kesin alım-satım pazarında gerçekleştirilen işlemlerin takası hangi gün gerçekleştirilir?

a) T+l
b) T+0
c) T+2
d) T+3
e) T


70. Kesin alım satım pazarında aşağıdaki menkul kıymetlerden hangisinin işlemi gerçekleştirilmez?

a) Borsa kotuna alınmış özel sektör tahvilleri
b) Özelleştirme idaresi tarafından ihraç edilen tahviller
c) Gayri menkul sertifikalarının ikinci el işlemleri
d) Finansman bonosu
e) Hazine bonosu


71. Kesin alım satım pazarında ileri valörlü işlemlerde valör maksimum kaç gündür?

a) 30
b) 90
c) 7
d) 60
e) 10


72. Sabit getirili menkul kıymetlerde şartlı virmanda aşağıdakilerden hangi opsiyon tanımlanamaz?

a) Fiyat önceliği
b) Parçalı işlem
c) Son işlem zamanı
d) EFT
e) Zaman önceliği


73. Takasbank'ın yurtdışı menkul kıymet ve nakit muhabir hesaplan aşağıdakilerden hangileridir?

a) Euroclearbank- Citibank
b) Bank of Newyork- Citibank
c) Westdeutschebank-The Chasemanhattanbank
d) Socıete Generale-Credit Suisse bank
e) Euroclearbank- The Chasemanhattanbank


74. Uluslararası tahvil bono piyasasında işlem gören yabancı para cinsinden ihraç edilmiş olan ve uluslararası piyasada işlem gören Türk Eurobond'larını aşağıdaki kuruluşlardan hangisi ihraç edemez?

a) T. C. Hazine Müsteşarlığı
b) Türk Eximbank
c) Ankara Belediyesi
d) T. C. M. B.
e) Hazine


75. İMKB uluslararası tahvil ve bono piyasasında işlem yapacak üyelerin yatırmaları gereken teminat tutarı aşağıdakilerden hangisidir?

a) 5.000 USD-25.000 USD
b) 30.000 USD-15.000 USD
c) 50.000 USD-7.000 USD
d) 10.000 USD-15.000 USD
e) 80.000 USD-15.000 USD


76. Uluslararası tahvil ve bono piyasasındaki teminatlar arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

a) Döviz cinsinden ihraç edilen gelir ortaklığı senetleri
b) İMKB tahvil ve bono piyasasında işlem gören TL ödemeli devlet iç borçlanma senetleri
c) USD,EURO,GDR cinsinden nakit
d) USD, EURO, GDR cinsinden banka teminat mektubu
e) USD,EURO,GDR cinsinden menkul kıymet


77. İMKB uluslararası tahvil ve bono piyasasında takas süresi kaç gündür?

a) T+2
b) T+3
c) T+4
d) T +5
e) T


78. Aşağıdakilerden hangisi TBPP'de işlem yapmak isteyen aracı kuruluşların uygulamaları gereken prosedürün dışındadır?

a) Sözleşme imzalanması
b) Maktu damga vergisi ödenmesi
c) BSMV ödenmesi
d) KKDF ödenmesi
e) Teminat ayrılması


79. Aracı kuruluşların Takasbank'a verdikleri teminata göre TBPP'ındaki alış limiti nasıl hesaplanır?

a) TBPP limiti-toplam alış işlemleri+vadesi gelen alış işlemleri
b) Toplam alış işlemleri + TBPP limiti+vadesi gelen alış işlemleri
c) TBPP limiti-vadesi gelen alış işlemleri+toplam alış işlemleri
d) TBPP limiti+toplam alış işlemleri+vadesi gelen alış işlemleri
e) TBPP limiti-vadesi gelen alış işlemleri


80. TBPP'ında değerlenmiş teminat hesaplamasında aşağıdaki katsayılardan hangisi kullanılır?

a) Teminat mektubu %100
b) Yatırım fonu katılma belgesi %75
c) Hisse senedi %50
d) Hazine bonosu %50
e) Devlet tahvili %50CEVAPLAR

61 D
62 B
63 A
64 C
65 B
66 C
67 B
68 C
69 B
70 D
71 B
72 A
73 A
74 D
75 C
76 B
77 B
78 D
79 A
80 B

Cevaplı Sorular 61-80 « Temel Finans Matematiği

61. Aşağıdakilerden hangisi nakit akışının negatif etkileri arasındadır?

a) Stok artışı
b) Banka borcunun geri ödenmesi
c) Ticari alacak azalışı
d) Temettü ödenmesi
e) Kredilerin ödenmesi


62. Aşağıdakilerden hangisi mali analiz teknikleri arasında değildir?

a) Yatay analiz
b) Rasyo analizi
c) Dikey analiz
d) Dönemsel analiz
e) Oran analizi


63. Mali tablolarda bir yılın baz alınarak, o yıla ait tutarlar 100 alındıktan sonra izleyen yıllarda söz konusu bilanço ve gelir tablosu verilerinin baz yıla bağlı kalarak incelenmesi yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

a) Dikey analiz
b) Trend analizi
c) Yatay analiz
d) Rasyo analizi
e) Oran analiz


64. Yatay analiz yaparken beklenen yararın sağlanması için hangi kriter önemsenmez?

a) Seçilen temel yıl her yönden normal olan etmenlerin etki yapmamış olduğu yıl olmalıdır
b) Karşılaştırmaya esas alınan dönemlerin aynı uzunlukta olması gerekir
c) Tabloların içerdiği bilgiler aynı muhasebe kavramlarını içermelidir
d) Dönemsel olarak yapılan analizler aynı süreci içermelidir
e) Rakamlar enflasyondan arındırarak birbirleri ile karşılaştırılabilir olmalıdır


65. Karşılaştırmalı raporlar analizinde bir kalemdeki % dönemsel getiri nasıl hesaplanır?

a) Karşılaştırılan 2 yıl arasındaki fark son yıla bölünerek
b) Her kalem tutan baz yıldan çıkartıldıktan sonra gelecek döneme bölünerek
c) Karşılaştırılan yıllar birbirinden çıkarılarak
d) Karşılaştırılan dönemler arasındaki fark son yıla bölünerek
e) İki dönem rakamları arasındaki bulunan değer ilk yıla bölünerek


66. Aşağıdakilerden hangisi dikey analiz yapılırken baz olarak alınmaz?

a) Dönen varlıklar
b) Duran varlıklar
c) Öz sermaye
d) Stoklar
e) Kasa


67. Dikey analiz hesaplanırken neler baz kabul edilebilir?

a) Her kalemin ilk hesaplanan tutarı
b) Bilançonun pasif veya aktiflerinin toplamı
c) Bilanço ve gelir tablosunda baz alınan yıllar
d) Gelir tablosunda yer alan satışların maliyeti
e) Stokların toplamı


68. Aşağıdakilerden hangisi oran analizinin ana başlıklarının kapsamı dışındadır?

a) Likidite oranı
b) Faaliyet oranı
c) Özsermaye yeterlilik oranı
d) Finansal yapı oranları
e) Karlılık oranı


69. Firmaların kısa vadeli borçlarını ödeme gücünü ölçmek, işletme sermayesinin yeterli olup olmadığını saptayabilmek için hangi oran kullanılır?

a) Faaliyet oranları
b) Likidite oranları
c) Karlılık oranlan
d) Nakit oranları
e) Mali oranları


70. Firmaların likidite oranlarım incelemek için hangi rasyolar baz alınmaz?

a) Cari oran
b) Nakit oran
c) Finansal kaldıraç oranı
d) Asit test oranı
e) Likidite oranı


71. Aşağıdakilerden hangisi firmanın kısa vadeli borçlarını ödeme gücünü gösterir?

a) Alacak devir hızı
b) Faaliyet oranı
c) Cari oran
d) Fiyat kazanç oranı
e) Finansal kaldıraç oranı


72. Aşağıdakilerden hangisi cari oranı artıran etmenlerden değildir?

a) Uzun vadeli borçlanma
b) Sermaye artışı
c) Maddi duran varlıklarda artış
d) Kısa süreli borçların ödenmesi
e) Uzun süreli borçların ödenmesi


73. Aşağıdakilerden hangisi cari oranı azaltan etmenlerden değildir?

a) Karın dağıtılması
b) Duran varlık alımı
c) Duran varlıkların satışı
d) Sermaye iştirakinde bulunmak
e) Kısa vadeli borçla stoğa yatırım yapmak


74. İşletmenin satışlarının durması ve alacaklarını tahsil edilememesi durumunda kısa vadeli borçların ödeme durumu hangi rasyo ile analiz edilir?

a) Asit test oranı
b) Nakit oran
c) Likidite oranı
d) Disponibilite oranı
e) Cari oran


75. Firmanın faaliyetlerinden kaynaklanan mali riskleri ve firmanın faaliyetlerindeki performansını analiz etmek amacıyla kullanılan rasyo nedir?

a) Fon akım rasyosu
b) Mali yapı rasyosu
c) Likidite rasyosu
d) Faaliyet kaldıracı oranı
e) Faaliyet rasyosu


76. Aşağıdakilerden hangisi fon yönetimi rasyolarından değildir?

a) Cari rasyo
b) Stok devir hızı
c) Alacakların ortalama tahsil süresi
d) Ticari borç ödeme süresi
e) Ticari alacak tahsil oranı


77. Bir firmada alacak devir hızının yüksek olması neyin göstergesidir?

a) Rekabet gücünün zayıflığı
b) Etkili bir tahsilat politikasından yoksun oluşu
c) Aynı düzeydeki bir iş hacmi için daha az işletme sermayesini alacaklara bağlaması
d) Alacakların güçlükle tahsil edilmesi
e) Alacakların artmasını


79. Aşağıdakilerden hangisi stokların devir hızının yavaş olma durumda oluşur?

a) Stoklara daha az para bağlanması
b) Stokların devir hızının yüksek olması
c) Firmanın mal alışlarının satışlara göre iyi ayarlanmadığı
d) Firmanın satış hacmi geniştir
e) Firmanın daha fazla kar etmesini sağlar


80. Aşağıdakilerden hangisi stokların devir hızının yüksek olma durumunda oluşur?

a) Spekülatif amaçlarla stoklara yatırım yapılması
b) Diğer firmalarla daha etkili rekabetin olması
c) Stok kontrolü yetersizliği bulunması
d) Satış olanağı yitirmiş malların stoklar arasında bulunması
e) Satış olanağı azalmış malların stoklar arasında bulunmasıCEVAPLAR

61 C
62 D
63 B
64 A
65 E
66 D
67 B
68 C
69 B
70 C
71 C
72 C
73 c
74 B
75 E
76 C
77 C
78 B
79 A
80 D

Cevaplı Sorular 21-40 « İlgili Vergi Mevzuatı

21. Hisse senetleri gelirlerinin vergilendirilmesinde aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a) Gerçek kişilerin 2002 yılı içerisinde tam mükellef kurumlardan elde edecekleri hisse senedi temettü gelirleri 1/3 oranında vergi alacağına tabidir

b) Vergi alacağı, temettü gelirinden düşürülerek vergi matrahı hesaplanır

c) Hisse senedi alım satım kazançlarının vergilendirilmesinde, hisse senedinin üç aydan fazla elden tutulması durumunda vergi ödenir

d) Gerçek kişilerin 2002 yılı içerisinde tam mükellef kurumlardan elde edecekleri hisse senedi temettü gelirleri 1/5 oranında vergi alacağına tabidir

e) Hisse senedi vergilendirilmesinde alım satım kazançları ile temettü gelirlerinin toplamı alınarak enflasyon indirimi uygulanır


22. Gerçek kişilerin elde ettiği menkul sermaye iratlarından, gelirin elde edilmesi sırasında yapılan gelir vergisi kesintisi aşağıdakilerden hangisidir?

a) Faiz indirimi
b) Vergi alacağı
c) Enflasyon indirimi
d) Fon payı
e) Stopaj


23. Gelir vergisi kanununa göre, menkul kıymetlerin değer artışında safı kazanç hesaplanırken indirilebilecek giderler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

a) Ödenen harçlar
b) Ödenen komisyonlar
c) Banka ve sigorta muameleleri vergisi
d) Hisse senedi satın alınması için kullanılan kredilere ilişkin faizler
e) Ödenen vergiler


24. Yabancı ülke hazineleri tarafından ihraç edilen tahvillerin faiz gelirlerinin beyanı nerede yapılır?

a) Yabancı ülke hazinelerinin ihraç ettiği tahviller ile yurt dışındaki şirketlerin ihraç ettiği tahvillerden elde edilen faizler , ihracın yapıldığı ülkede beyan edilir

b) Yabancı ülke hazinelerinin ihraç ettiği tahviller ile yurt dışındaki şirketlerin ihraç ettiği tahvillerden elde edilen faizler vergiden muaftır

c) Yabancı ülke hazinelerinin ihraç ettiği tahviller ile yurt dışındaki şirketlerin ihraç ettiği tahvillerden elde edilen faizler Türkiye'de beyan edilir

d) Yabancı ülke hazinelerinin ihraç ettiği tahviller ile yurt dışındaki şirketlerin ihraç ettiği tahvillerden elde edilen faizler 4.600.000.000 TL'den fazla ise, ihracın yapıldığı ülkede beyan edilir

e) Yabancı ülke hazinelerinin ihraç ettiği tahviller ile yurt dışındaki şirketlerin ihraç ettiği tahvillerden elde edilen faizler 4.600.000.000 TL'den fazla ise Türkiye'de beyan edilir


25. Aşağıdakilerden hangisi birinci derece usulsüzlük olarak cezalandırılır?

a) Vergi kanunlarında yazılı bildirimlerin zamanında yapılmaması

b) Vergi beyannameleri, bildirimler, evrak ve vesikaların kanunen belli şekil ve içerik ile ekleri ile bunlarla ilgili olarak yapılan düzenlemelere ilişkin hükümlere uyulmamış olması

c) Tasdiki mecburi defterlerden herhangi birinin tasdik işlemlerinin süresinin sonundan başlayarak bir ay içinde yaptırılmış olması

d) Vergi harç ve beyannamelerinin süresinde verilmemiş olması

e) Vergi karnesinin süresinin sonundan başlayarak 15 gün geçtiği halde alınmamış olması


26. 2000 yılı vergi gelirleri arasında aşağıdakilerden hangisi stopaja tabidir?

a) 26.07.2002 tarihinden itibaren ihraç edilen Eurobondlar
b) A tipi fonlar
c) B tipi fonlar
d) DTH
e) Mevduat faizi


27. 2002 yılı menkul kıymet gelirlerinde beyan sınırı aşağıdakilerden hangisidir?

a) 4.900.000.000
b) 6.650.000.000
c) 3.500.000.000
d) 7.000.000.000
e) 4.350.000.000


28. Sermaye piyasası kurumlan ve ihraççı ortaklıklar aşağıdaki vergi ve cezalardan hangilerini kurum kazançlarının tespitinde gider olarak kaydedemezler?

a) Banka ve sigorta muameleleri vergisi
b) Kurumlar vergisi ve gecikme zammı
c) Damga vergisi
d) Kaynak kullanımı destekleme fonu
e) Harç vergisi


29. Sermaye piyasasının vergilendirilmesinde kurumlar vergisinden istisna edilen kazanç aşağıdakilerden hangisidir?

a) Yatırım fonları
b) Menkul kıymet ihraç eden anonim ortaklıklar
c) Faiz geliri sağlayan anonim ortaklıklar
d) Gerçek kişi faiz geliri elde edenler
e) Serbest meslek kazancı elde edenler


30. Gerçek kişilerin elde ettikleri kar payının 1/5'i aşağıdakilerden hangisidir?

a) Temettü
b) Kar payı
c) Vergi alacağı
d) Hisse senedi alım kazancı
e) Hazine bonosu satım kazancı


31. Aşağıdakilerden hangi menkul sermaye iradında indirim oranı uygulanmaz?

a) Mevduat faizi
b) Tahvil faizi
c) Temettü
d) Katılma belgesi
e) Kar payı


32. Sermaye piyasası kurumları ve ihraççı ortaklıklar aşağıdakilerden hangilerini kurum kazançlarından tespitinde gider olarak kaydedemezler?

a) Zarar
b) Hisse senedi ihraç giderleri
c) Tahvil ihraç giderleri
d) Genel kurul giderleri
e) Özsermaye ve örtülü sermaye üzerinden hesaplanan faizler


33. X A.Ş. iştiraki olduğu Z A.Ş. den 1000 TL kar payı almış, Z şirketinin ortağı olan bay X de dağıtılan kar payı olarak 500 TL kar payı almıştır. X A.Ş. ve bay X'in elde ettiği gelirler nasıl adlandırılır?

a) İştirak kazancı-kar payı
b) Kar payı
c) Temettü
d) Kar payı-temettü
e) İşletme geliri


34. Bir ihraççı ortaklığın dönem kazancı 1000 TL, dönem içinde yapmış olduğu yatırım nedeniyle yatırım indirim miktarı da 1000 TL dir.Bu ortaklığın kurumlar vergisine esas olacak olan kurumlar vergisi matrahı nedir?

a) Yoktur
b) 1000 TL
c) 2000 TL
d) 0
e) Vergiden muaftır


35. Bir ihraçcı ortaklık 2001 yılında 5000 lira kurum kazancı elde etmiştir. Bu ortaklığın 1995 yılı mali zararı 500, 1997 yılı zararı 1500 liradır. İndirilecek zarar 2001 yılında ne kadardır?

a) 500
b) 1000
c) 1500
d) 2000
e) 3000


36. Dar mükelleflerin verdikleri beyanname aşağıdakilerden hangisidir?

a) Muhtasar beyanname
b) Münferit beyanname
c) Yıllık beyanname
d) Kurumlar vergisi beyannamesi
e) Gelir vergisi beyannamesi


37. Repo gelirlerinde stopaj oranı nedir?

a) %19.S
b) % 17.6
c) % 15.4
d) %20
e) %22


38. Bir gerçek kişinin bir takvim yılı içinde elde ettiği kazanç ve iratların safi tutarı aşağıdakilerden hangisidir?

a) Gelir
b) Safı gelir
c) Net gelir
d) Serbest meslek kazancı
e) Menkul sermaye iradı


39. Aşağıdaki gelirlerden hangisi beyana tabi değildir?

a) Hisse satış kazancı
b) Fon gelirleri
c) Hb/ Dt geliri
d) Temettü geliri
e) Eurobond


40. Aracı kuramların aşağıdaki gelirlerinden hangisi BSMV'na tabi değildir?

a) Repo gelirleri
b) Portföy yönetim gelirleri
c) Halka arza aracılık gelirleri
d) Müşterilerden alınan temerrüt faizleri
e) Fon yönetim gelirleri


CEVAPLAR

21 D
22 E
23 D
24 C
25 D
26 A
27 B
28 B
29 A
30 C
31 D
32 E
33 A
34 A
35 D
36 B
37 E
38 A
39 B
40 E

sbobet . https://qqslot5.com . Bola Tangkas http://112.140.187.97/ Online . slot online http://112.140.185.142 Terpercaya . sbobet http://112.140.186.56 . yurtdışı bahis siteleri . idn poker http://112.140.187.126 . Mobilbahis giriş