Sermaye piyasaları ve Ekonomi

Açıklamalı 23 Soru « Tahvil ve Bono Piyasası

SORU 1:

I. T.C.M.B
II. Borsa üyesi Bankalar
III. Borsa üyesi Aracı Kurumlar

Yukarıdakilerden hangisi Tahvil ve Bono piyasasında işlem yapabilir?

A) Yalnız II
B) Yalnız III
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III

ÇÖZÜM: Tahvil ve Bono piyasasında

a) Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
b) Borsada faaliyet gösteren banka ve aracı kurumlar
c) Geçici süre ile işlem yapabilme izni verilen üyeler işlem yapabilirler.

Doğru Cevap E şıkkıdır.SORU 2:

I. Devlet İç Borçlanma Senetleri
II. Gelir ortaklığı Senetleri
III. Gayrimenkul Sertifikalan
IV. Borsa kotunda yeralan Özel Sektör Tahvilleri

Yukarıdakilerden hangisi İMKB Tahvil Bono Piyasasında yer alan Kesin Alım Satım Pazarında işlem görebilir?

A) I ve IV
B) I, II ve IV
C) II ve III
D) I, II ve III
E) Hepsi

ÇÖZÜM: Kesin alım satım pazarında; Türk lirası ve döviz ödemeli Devlet İç Borçlanma Senetleri ve Gelir Ortaklığı Senetleri, Gayrimenkul Sertifikalan ile Borsa kotunda bulunan Özel Sektör Tahvilleri işlem görür. Doğru Cevap E şıkkıdır.SORU 3: İMKB Tahvil Bono Piyasasında aynı gün valörlü işlemlerin işlem saatleri aşağıdakilerden hangisidir?

A) 9:30 - 12:°° / 14:°° - 16:30
B)9:30 - 12:00 / 13:00 - 17:00
C) 9:30 - 12:00 / 13:00 - 14:oo
D) 9:30 - 12:°° / 14:°° - 15:°°
E) 14:°° - 15:°°

ÇÖZÜM: Aynı gün valörlü (Repo - Ters Repo Pazarında aynı gün başlangıç valörlü) işlemler saat 9:30 - 12:°° ile 13:°° - 14:°° arasında yapılmaktadır.
Doğru Cevap D şıkkıdır.SORU: İMKB Tahvil Bono Piyasasında ileri valörlü işlemlerin, işlem saatleri aşağıdakilerden hangisidir?

A) 9:30 - 12:00 / 14:00 - 16:30
B) 9:30 - 12:00 / 13:00. 17:00
C) 9:30 - 12:00 / 14:00 - 15:00
D) 9:30 - 12:00 / 13:00 - 14:00
E) 14:°° - 15:°°

ÇÖZÜM: İleri valörlü (Repo - Ters Repo Pazarında ileri başlangıç valörlü) işlemler saat 9.30 - 12.00 ile 13.00 - 17.00 arasında yapılmaktadır.
Doğru cevap B şıkkıdır.SORU 5: Bankalararası TL piyasası için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Bu piyasada işlem için herhangi bir teminat istenmemektedir.
B) Bir banka "line" ı olan bir banka ile işlem yapabilir.
C) Bu piyasa organize bir piyasadır.
D) İşlemler "line" limitli dahilinde yapılabilir.
E) Likiditenin azalması ve bankaların borç ihtiyacının artması borç oranlarını artırır.

ÇÖZÜM: Bu piyasa organize bir piyasa değildir. Doğru Cevap C şıkkıdır.SORU 6: Repo Ters Repo Piyasasında minimum işlem miktarı aşağıdakiler-den hangisidir?

A) l Milyar TL ve katları
B) 10 Milyar TL ve katları
C) 100 Milyar TL ve katları
D) 5 Trilyon TL ve katları
E) 10 Trilyon TL ve katları

ÇÖZÜM: Repo Ters Repo piyasasında emirler minimum emir büyüklüğü ve katları şeklinde iletilir. Yürürlükteki minimum ve maksimum emir büyüklükleri:

Normal Emirler Pazarı => 500 Milyar TL Küçük Emirler Pazarı => l Milyar TL
Doğru Cevap A şıkkıdır.SORU 7: Kesin Alım Satım Pazarında Maksimum tek emir kaç TL'dir?

A) l Milyar TL
B) 100 Milyar TL
C) 500 Milyar TL
D) 5 Trilyon TL
E) 10 Trilyon TL

ÇÖZÜM: Kesin alım satım pazarında maksimum emir büyüklüğü nominal değer üzerinden 5 Trilyon TL'dir.
Doğru Cevap D şıkkıdır.SORU 8: Repo Ters Repo Pazarında maksimum tek emir kaç TL'dir?

A) l milyar TL
B) 100 Milyar TL
C) 500 Milyar TL
D) 5 Trilyon TL
E) 10 Trilyon TL

ÇÖZÜM: Repo Ters Repo pazarında maksimum emir büyüklüğü 10 trilyon TL'dir.
Doğru Cevap E şıkkıdır.SORU 9: Devlet tahvili ve hazine bonosu işlemlerinde valör süresi en fazla kaç gündür?

A) 1
B) 3
C) 7
D) 30
E) 90

ÇÖZÜM: Devlet tahvili ve hazine bonosu işlemlerinde valör süresi en fazla 90 gün olup, işlem gören diğer menkul kıymetlerde valör süresi en fazla 7 gündür.
Doğru Cevap E şıkkıdır.SORU 10: Repo Ters Repo Pazarında maksimum kaç gün ileri başlangıç valörlü emir verilebilir?

A) 1
B) 3
C) 7
D) 30
E) 90

ÇÖZÜM: Repo Ters repo pazarında 7 güne kadar ileri başlangıç valörlü emir iletilebilir. Bitiş valörü için herhangi bir kısıtlama yoktur.
Doğru Cevap C şıkkıdır.SORU 11: İşlem günü 11.03.2003 Salı günü olan repo ters Repo işleminin başlangıç valörü aşağıdakilerden hangisi olamaz?

A) 12.03.2003 Çarşamba
B) 13.03.2003 Perşembe
C) 14.03.2003 Cuma
D) 17.03.2003 Pazartesi
E) 19.03.2003 Çarşamba

ÇÖZÜM: Repo Ters Repo pazarında 7 güne kadar ileri başlangıç valörlü emir iletilebilir.
Doğru Cevap E şıkkıdır.SORU 12: TRT 240903 F22 ISIN kodu olan borçlanma senedi aşağıdakilerden hangisidir?

A) 24.09.2003 itfa tarihli TL cinsinden çıkarılmış devlet tahvili
B) 24.09.2003 itfa tarihli TL cinsinden çıkarılmış hazine bonosu
C) 24.09.2003 itfa tarihli TL cinsinden çıkarılmış devlet tahvili kuponu
D) 24.09.2003 itfa tarihli yabancı para cinsinden çıkarılmış devlet tahvili
E) 24.09.2003 itfa tarihli TL cinsinden çıkarılmış hazine bonosu

ÇÖZÜM: Devlet îç Borçlanma Senetleri için ISIN kodunda:

I. İlk iki hane ülke kodu olup TR: Türkiye'nin kodudur.
II. 3. hane menkul kıymet türü olup T: Devlet Tahvilini, B: hazine bonosunu ifade eder.
III. 4,5,6,7,8 ve 9. haneler menkul kıymetin itfa tarihini belirtir.
IV. 10. hane menkul kıymetin TL yada yabancı para cinsinden olduğunu ve tüm menkul kıymet, anapara veya kupon olduğunu belirtmektedir.
V. 11. hane aynı itfa tarihine denk gelen, aynı özelliklere sahip menkul kıymetlere verilen sıra numarasıdır.
VI. 12. hane kontrol hanesidir.

Doğru Cevap D şıkkıdır.SORU 13: Aşağıdakilerden hangisi fiyat istikrarının faydalarından değildir?

A) Para ikamesi azalır.
B) Gelir dağılımın bozulmasını önler
C) Enflasyondan kaynaklanan risk priminin artmasına yol açar.
D) Verimsiz harcama ve yatırımları azaltır.
E) Göreceli fiyatların karşılaştırılmasını kolaylaştırır.

ÇÖZÜM: Fiyat istikrarı sonucu enflasyon en düşük seviyelerde olduğundan, enflasyondan kaynaklanan risk primi azalır.
Doğru Cevap C şıkkıdır.SORU 14: Faiz oranı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Hazine ihale ödemesi TL faiz oranlarını artırır.
B) Merkez Bankasının döviz alması TL faiz oranlarını düşürür.
C) Ekonomik ve politik istikrarsızlık TL faiz oranlarını artırır.
D) Faiz oranlarının artması tahvil fiyatlarını düşürür.
E) Döviz fiyatlarındaki hızlı artış TL faiz oranlarını düşürür.

ÇÖZÜM: Döviz fiyatlarında meydana gelen hızlı artış TL ve Repo faiz oranlarını artırır.
Doğru Cevap E şıkkıdır.SORU 15: TCMB'nın doğrudan bono satışı faiz oranlarını ve tahvil fiyatlarını nasıl etkiler?

A) Faiz oranlarını artırır.
B) Faiz oranlarını düşürür.
C) Faiz oranlarım etkilemez.
D) Tahvil fiyatları artar.
E) Tahvil fiyatları etkilenmez.

ÇÖZÜM: TCMB'nin doğrudan bono satışı TL faiz oranlarım artırır. Doğru cevap A şıkkıdır.SORU 16: Aşağıdakilerden hangisi kamu kesimi değildir?

A) Konsolide bütçe
B) Kamu İktisadi Teşebbüsleri
C) Özelleştirilmiş KİT'ler
D) Mahalli İdareler
E) Sosyal Güvenlik Kuruluşları

ÇÖZÜM: Kamu kesimi;

a) Konsolide Bütçe

i) Genel bütçe: Cumhurbaşkanlığı, TBMM, Bakanlıklar
ii) Katma bütçeler

b) Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT)

i) Kamu İktisadi Kuruluşları (KİK)
ii) İktisadi Devlet Teşekkülleri (İDT)

c) Mahalli İdareler

i) İl Özel İdareleri
ii) Belediyeler
iii) Köyler

d) Fonlar

i) Destekleme Fiyat İstikrar Fonu
ii) Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu
iii) Savunma Sanayi Destekleme Fonu
iv) Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu
v) Özelleştirme Fonu
vi) Tanıtım Fonu

e) Sosyal Güvenlik Kuruluşları

i) T.C. Emekli Sandığı
ii) Sosyal Sigortalar Kurumu
iii) Bağ - kur

f) Döner Sermayeler

Doğru Cevap C şıkkıdır.SORU 17:

I. Vergi Gelirleri
II. Devlet İştirakleri Gelirleri
III. Fon gelirleri
IV. Hibe
V. Alınan Borçlar

Yukarıdakilerden hangileri konsolide bütçe gelirleri içinde yer alır?

A) I ve II
B) I, II ve III
C) I, II, III ve IV
D) I, II, III ve V
E) Hepsi

ÇÖZÜM: Konsolide Bütçe Gelirleri

a) Vergiler

i) Dolaysız Vergiler
ii) Dolaylı Vergiler

b) Vergi Dışı Normal Gelirler

i) Devlet İştirakleri Gelirleri
ii) Devlet tarafından yönetilen kurumlar hasılatı
iii) Devletin taşınır ve taşınmaz mallarından elde edilen gelirler
iv) Faiz gelirleri
v) Cezalar

c) Özel Gelir ve Fonlar

i) Hibe ve Yardımlar
ii) Bütçeleştirilen Fon gelirleri

Doğru Cevap D şıkkıdır.SORU 18:

I. Personel giderleri
II. Yatırım giderleri
III. Transfer ödemeleri

Yukarıdakilerden hangisi konsolide bütçe giderleri içinde yer alır?

A) yalnız I
B) yalnız II
C) yalnız III
D) I ve II
E) I, II ve III

ÇÖZÜM: Konsolide Bütçe Giderleri

a) Cari Giderler

i) Personel giderler
ii) Diğer cari giderler

b) Yatırım Giderleri

c) Transfer Harcamaları

- Faiz ödemeleri
i) İç Borç faizi
ii) dış Borç faizi
- Kitlere transferler
- Devlet iştiraklerine katkı payı
- Vergi iadeleri
- Sosyal Güvenlik kurumlarına transferler
- Fon ödemeleri
- Diğer transferler

Doğru Cevap E şıkkıdır.SORU 19: Aşağıdakilerden hangisi ihale sistemiyle ihraç edilen Devlet iç Borçlanma Senetlerinden değildir?

A) Iskontolu Senetler
B) Enflasyona endeksli Senetler
C) Sabit faiz kuponlu devlet tahvilleri
D) İkraz tahvilleri
E) Değişken faizli devlet tahvilleri

ÇÖZÜM: İhale sistemiyle ihraç edilen DİBS'ler:

a) Iskontolu senetler
b) Enflasyona endeksli senetler
c) Sabit faiz kuponlu devlet tahvilleri
d) Değişken faizli devlet tahvilleri

Doğru Cevap D şıkkıdır.SORU 20:

I. Gelir- Gider arasındaki farktır.
II. GSMH'ya oran olarak belirtilir.
III. Hazine müsteşarlığı tarafından hesaplar ve yayımlanır.

Kamu Borçlanma Gereği ile ilgili hangisi doğrudur?

A) yalnız I
B) yalnız II
C) yalnız III
D) I ve II
E) I, II ve III

ÇÖZÜM: Kamu kesimi borçlanma gereği, kamu kesiminin bir yıl içinde gelirleri ile giderleri arasında oluşan farkı, yani borçlanma ihtiyacını gösterir ve genellikle GSMH'ya oran olarak ifade edilir. Kamu Kesimi Borçlanma Gereği, DPT tarafından hesaplanmakta ve yayınlanmaktadır.
Doğru Cevap D şıkkıdır.SORU 21: Kamu borçlanmalarının ihale türü, senedin vadesi ve ihale zamanını hangisi belirler?

A) TCMB
B) Maliye Bakanlığı
C) Hazine Müsteşarlığı
D) DPT
E) TBMM

ÇÖZÜM: İhale türü, senedin vadesi ve ihale zamanı Hazine tarafından belirlenir.
Doğru Cevap C şıkkıdır.SORU 22: Kamu borçlanmasının mali piyasalar ve genel ekonomi üzerindeki etkileriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Faiz oranlan yükselir.
B) Yatırımlar artar.
C) Özel kesimin kullanacağı fonlar azalır,
D) Enflasyon oranı artar.
E) Döviz kurları artar.

ÇÖZÜM: Yüksek kamu açığı nedeniyle kamu borcunun artması faiz oranlarım artırır. Faiz oranlarının artması ve bunun yanında kamunun borçlanma isteği, özel sektörün fon teminini güçleştirir (Dışlanma etkisi). Bu nedenle yatırımlar azalır.SORU 23: İMKB Uluslararası Tahvil Bono Piyasasının işlem saatleri aşağıdakilerden hangisidir?

A) 9:30 / 16:30
B) 9:30 / 17:0°
C) 10:°° / 16:30
D) 10:°° / 17:°°
E) 10:°° / 14:°°

ÇÖZÜM: Uluslararası Tahvil Bono Piyasası 10.00 ile 17.00 saatleri arasında işlem görür. Doğru Cevap D şıkkıdır.

Cevaplı Sorular 61-80 « İlgili Vergi Mevzuatı

61. 2001 yılında 6.000.000.000 lira temettü elde edilmiştir, indirim oranı % 50 ise beyan edilecek temettü ne kadardır?

a) 3.000.000.000 TL
b) 8.000.000.000 TL
c) 4.000.000.000 TL
d) 1.200.000.000 TL
e) 1.500.000.000 TL


62. 2001 yılında 3 milyar lira temettü elde etmiş bir dar mükellef yatırımcısının beyan edeceği kar payı olarak menkul sermaye iradı tutarı ne kadardır? İndirim oranı %50'dir.

a) 3.000.000.000 TL
b) 3.600.000.000 TL
c) 1.800.000.000 TL
d) 1.500.000.000 TL
e) Beyan edilmeyecektir


63. 13.02.2001 ihraç tarihli hazine bonosu alan Bay A, 2001 yılında 8 milyar lira faiz geliri elde etmiştir. İndirim oranı %50.7 dir. Beyan edilecek tutar ne kadardır?

a) 3.944.000.000 TL
b) 4.900.000.000 TL
c) 4.000.000.000 TL
d) 4.600.000.000 TL
e) Beyan edilmeyecektir


64. Bay N, 26.07.2001 tarihinden sonra ihraç edilmiş hazine bonolarından almış ve 120 milyar TL. 2001 yılında faiz geliri elde etmiştir. İndirim oranı % 50.7 dir. Beyan edeceği faiz geliri ne kadardır?

a) 60.840.000.000 TL
b) 59.160.000.000 TL
c) 50.000.000.000 TL
d) 9.160.000.000TL
e) 76.000.000.000 TL


65. Bay A, 2001 yılında 10 milyar TL katılma belgesi nedeniyle menkul kıymet yatırım fonundan kar payı elde etmiş aynı tutarda aynı cins menkul sermaye iradım aynı yıl ihraççı ortaklık da elde etmiştir. İhraççı ortaklığın 2001 yılında ayrıca 10 milyar TL başka geliri vardır. Her ikisinin beyan edeceği gelir ne kadardır? İndirim oranı % 50 dir.

a) Bay A beyan etmeyecek; ihraççı ortaklık 20 milyar TL kurum kazancı beyan edecektir.
b) Bay A 5 milyar TL, kurumsa 15 milyar TL beyan edecektir.
c) Bay A 2.500.000.000 TL, ihraççı ortaklık 10 milyar TL beyan edecektir.
d) Her ikisi de vergi beyanında bulunmayacaktır
e) Her ikisi de kurumlar vergisi beyannamesi verecektir


66. Banka ve sigorta muameleleri vergisinin mükellefi aşağıdakilerden hangisidir?

a) Banka ve yatırım fonları
b) Sigorta şirketleri ve ihraççı kurumlar
c) Gayrimenkul yatırım ortaklıkları ile bankerler
d) Banka, banker-aracı kurumlar- ve sigorta şirketleri
e) Portföy yönetim şirketleri


67. Aşağıdakilerden hangisi banka ve sigorta muameleleri vergisinden istisna edilmiştir?

a) Aracı kurumların yatırımcılara menkul kıymet işlemi nedeniyle aldıkları komisyon
b) Sigorta şirketlerinin prim tahsili nedeniyle lehlerine kalan para
c) Emeklilik yatırım fonlarının sermaye piyasasında yaptıkları işlem nedeniyle lehlerine kalan para
d) Borsa para piyasası işlemleri
e) Portföy yönetim şirketleri


68. (K) aracı kurumu yatırım danışmalığı ve repo yapmak iğin yetki belgesi almıştır. Bu aracı kurum hangi vergileri bu belgeler için ödeyecektir?

a) Damga vergisi
b) Gelir vergisi
c) Banka ve sigorta muamelesi vergisi
d) Harç
e) Kaynak kullanımı destekleme fonu


69. (İ) bankası 5 trilyon fon değeri olan yatırım fonu kurmak için kuracağı fona l trilyon avans vermiştir. Kaynak kullanımı destekleme istikrar fonu kesinti oranı %6 dır. Bankanın ödeyeceği fon miktarı var mıdır, varsa belirtilen orana göre hesaplayınız?

a) 60 milyar
b) 300 milyar
c) 240 milyar
d) Fon kesintisine tabi değildir
e) 200 milyar


70. Kurumlar yönünden rüçhan hakkı kupon satış gelirleri ile emisyon primlerimin vergi dışı bırakılması sermaye piyasasında arz yönlü yoksa talep yönlü teşviktir?

a) Arz ve talep yönlüdür
b) Arz yönlüdür
c) Talep yönlüdür
d) Hiçbir etkisi yoktur
e) Hiçbiri


71. Aşağıdakilerden hangisi mal ve hizmetlerden alınan vergilerden değildir?

a) Damga vergisi
b) Özel işlem vergisi
c) Özel iletişim vergisi
d) Gümrük vergisi
e) Emlak vergisi


72. Hangisi kurumlar vergisi mükellefidir?

a) İş ortaklığı
b) Kollektif şirket
c) Adi komandit şirket
d) Adi şirket
e) İkinci sınıf tacirler


73. Aşağıdakilerden hangisi ticari kazancın tespitinde indirilecek giderler arasında yer almaz?

a) İşletme sahibinin kendisine, eşine, çocuklarına işletmeden ödenen aylıklar
b) İşletme sahibinin işletmeye koyduğu sermaye için yürütülecek faizler
c) İşverenler tarafından ücretliler adına bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payı
d) Her türlü para cezaları ve vergi cezaları
e) Her türlü alkol ve alkollü içecekler ile türün ve tütün mamullerine ait reklam ve ilan giderlerin %50'si


74. Aşağıdakilerden hangisi kurumlar vergisi mükellefi değildir?

a) Anonim şirketler
b) Limited şirketler
c) İş ortaklıkları
d) Komandit şirketler
e) Dernekler


75. Halka açık anonim şirketlerin kar payı dağıtması halinde dağıtılacak kar payı üzerinden uygulanacak fon payı dahil stopajın oranı aşağıdakilerden hangisidir?

a) %33
b) %5.5
c) %16.
d).%19.8
e) %22


76. Eurobondların faiz gelirleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) Eurobond faiz gelirleri stopaja tabi değildir
b) Eurobond faiz gelirleri beyannamede gösterilir
c) 26.07.2001 tarihinden sonra ihraç edilenler için 50 milyar TL'si gelir vergisinden istisna edilmiştir
d) Enflasyon indirimine tabidirler
e) İtfa sırasında oluşan kur farkı gelir olarak kabul edilmez


77. Aşağıdakilerden hangisi ticari kazancın belirlenmesinde indirilecek olan giderler arasında yer almaktadır?

a) İşletme sahibinin küçük çocuklarının işletmeden olan alacakları üzerinden yürütülecek faizler
b) İşle ilgili olmak üzere sözleşmeye dayanılarak ödenen zarar-ziyan ve tazminatlar
c) İşletme sahibinin suçlarından doğan tazminatlar
d) İşletme sahibinin işletmeye koyduğu sermaye için yürütülecek faizler
e) İşletme sahibinin eşine işletmeden ödenen aylıklar


78. Aşağıdakilerden hangisi tahakkuk zamanaşımını durdurur?

a) Ödeme emri tebliği
b) Ödeme yapılması
c) Vergi dairesi tarafından matrah takdiri için takdir komisyonuna başvurulması
d) Yargı organları tarafından yürütmenin durdurulması kararı verilmesi
e) Borçlunun yurt dışında bulunması dolayısıyla hakkında takip yapılamaması


79. Aşağıdaki vergilerden hangisinde tahakkuk zamanaşımı hükümleri uygulanmamaktadır?

a) Kurumlar vergisi
b) Taşıt alım vergisi
c) Motorlu taşıtlar vergisi
d) Katma değer vergisi
e) Gelir vergisi


80. Aşağıdaki vergi tarhı usullerinden hangisinde vergi tahakkuk fişi esasına göre tarh ve tahakkuk ettirilir?

a) Beyannameye dayanan tarh
b) İkmalen vergi tarhı
c) Resen vergi tarhı
d) Verginin idarece tarhı
e) Düzeltme yolu ile tarhCEVAPLAR

61 B
62 E
63 A
64 D
65 A
66 D
67 A
68 D
69 D
70 A
71 A
72 B
73 D
74 E
75 E
76 A
77 B
78 C
79 C
80 A

Cevaplı Sorular 81-100 « Sermaye Piyasası

81. TSPAKB tarafından, aracı kurumların mesleğinde ve davranışlarında kusurlu olduğunun yazı ile bildirilmesi aşağıdaki disiplin hükümlerinin hangisinin kapsamındadır?

a) Üyelikten geçici olarak çıkartma
b) Kınama
c) Uyarı
d) Üyelikten sürekli olarak çıkartma
e) İhtar


82. İçerden öğrenenlerin ticaretinin kapsamında aşağıdaki özelliklerden hangisi yer almaz?

a) Sermaye piyasası araçlarının değerini etkiler
b) Sermaye piyasasında işlem yapanlar arasında fırsat eşitliğini bozar
c) Taraflardan birisine haksız kazanç sağlar
d) Fiyat hareketleri ile yapay piyasa yaratılır
e) Taraflardan birisinin zararını yok edebilir


83. Kasıtlı olarak gerçeğe aykırı bağımsız denetim raporu düzenleyenler ve bu raporun düzenlenmesini sağlayanlara SPKurulu tarafından aşağıdaki cezalardan hangisi uygulanır?

a) 1-2 yıl hapis
b) 2-4 yıl hapis
c) 1-3 yıl hapis, 2-4 milyar para cezası
d) 1-4 yıl hapis, 8-20 milyar ağır para cezası
e) 20-25 milyar ağır para cezası


84. Aracı kurumların mal varlığım aynen veya nakde çevirmek yoluyla elde edilen bedeli tahsis ederek, sermaye piyasası faaliyetleri nedeniyle müşterilerine karşı olan nakit ödeme ve sermaye piyasası araçları teslim yükümlülüklerini tasfiye etmeleri işlemi aşağıdakilerden hangisidir?

a) Konkordato
b) Tedrici tasfiye
c) İflas
d) Birleşme
e) Tasfiye


85. SPKanunu'na göre portföy yönetim şirketlerinin kuruluş koşullan arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

a) A.Ş. olarak kurulmalıdırlar
b) Hisse senetleri nama olarak yazılmalıdır
c) Hisse senetleri nakit karşılığında çıkartılmalıdır
d) Tüzel kişi ortaklarının kuruluşundan itibaren en az 3 yıl geçmiş olmalıdır
e) Ödenmiş sermayeleri asgari 1.5 trilyon TL olmalıdır


86. Aracı kurumların sermaye piyasası faaliyetlerini yürütebilmeleri için SPKurulu'ndan almaları gereken belgeler aşağıdakilerden hangisidir?

a) Yetki belgesi
b) Üyelik belgesi
c) Borsa üyelik belgesi
d) İşlem belgesi
e) Faaliyet belgesi


87. Aracı kurumların ortaklık yapıları ile ilgili olarak aşağıdaki değişikliklerden hangisi SPKurulu iznine tabidir?

a) Bir kişinin aracı kurum sermayesinin %10'u veya daha fazlasını temsil eden payları edinmek suretiyle aracı kurum ortağı olması veya bir ortağa ait payların aracı kurum sermayesinin %10, %20; %33 veya %50'sini aşması sonucunu veren pay edinimleri ile bir ortağa ait payların belirtilen oranların altına düşmesi sonucunu veren pay edinimleri

b) Bir kişinin aracı kurum sermayesinin %10'u veya daha fazlasını temsil eden payları edinmek suretiyle aracı kurum ortağı olması veya bir ortağa ait payların aracı kurum sermayesinin % 50'sini aşması sonucunu veren pay edinimleri

c) Bir kişinin aracı kurum sermayesinin %10'u veya daha fazlasını temsil eden payları edinmek suretiyle aracı kurum ortağı olması veya bir ortağa ait payların aracı kurum sermayesinin %50'sini aşması sonucunu veren pay edinimleri ile bir ortağa ait payların belirtilen oranların altına düşmesi sonucunu veren pay edinimleri

d) Bir kişinin aracı kurum sermayesinin %20'si veya daha fazlasını temsil eden paylan edinmek suretiyle aracı kurum ortağı olması veya bir ortağa ait payların aracı kurum sermayesinin %10, %20; %33 veya % 50'sini aşması sonucunu veren pay edinimleri ile bir ortağa ait payların belirtilen oranların altına düşmesi sonucunu veren pay edinimleri

e) Bir kişinin aracı kurum sermayesinin %20'si veya daha fazlasını temsil eden paylan edinmek suretiyle aracı kurum ortağı olması veya bir ortağa ait payların aracı kurum sermayesinin %10, %20 veya % 50'sini aşması sonucunu veren pay edinimleri ile bir ortağa ait payların belirtilen oranların altına düşmesi sonucunu veren pay edinimleri


88. Kayıtlı sermaye sistemine tabi olarak kurulan, sermayelerini sermaye ve faiz kazancı elde etmek amacıyla kullanan, halka açık olarak kurulan anonim ortaklıklar aşağıdakilerden hangisidir?

a) Portföy yönetim şirketleri
b) Risk sermayesi yatırım ortaklığı
c) Yatırım ortaklığı
d) Yatırım fonları
e) Yatırım şirketi


89. Bireysel emeklilik fonlarının portföylerine aşağıdaki menkul kıymetlerden hangisi alınamaz?

a) Vadeli mevduat
b) Yatırım fonu katılma belgeleri
c) Repo işlemleri
d) Hisse senetleri
e) Borsa para piyasası işlemleri


90. Bireysel emeklilik danışma kurulu üyeleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

a) Maliye Bakanlığı
b) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
c) Hazine Müsteşarlığı
d) Aracı Kurum
e) SPK


91. Bireysel emeklilik sözleşmesi hükümlerine göre taraflara ödenmesi gereken tutar aşağıdakilerden hangisidir?

a) Katkı payı
b) Birikim
c) Bireysel emeklilik hesabı
d) Prim
e) Kesinti


92. Menkul kıymetlerin halka arza aracılık işlemlerinde satış sonuçları hakkında SPKurulu'na bilgi verme yükümlülüğünde süre kaç işgünüdür?

a) 10 işgünü
b) 6 işgünü
c) 7 işgünü
d) 15 işgünü
e) 5 işgünü


93. Sermaye piyasası araçlarının halka arzında aşağıdaki satış yöntemlerinden hangisi kullanılamaz?

a) Talep toplanmadan satış yöntemi
b) Borsada satış yöntemi
c) Talep toplama yöntemi
d) Resmi müzayede ile satış yöntemi
e) Bakiyeyi yüklenim yoluyla satış yöntemi


94. SPK'unda idari para cezalarının verildiği tarihten itibaren kaç yıl içinde aynı suç işlenmediği takdirde önceki cezalar baz alınmaz?

a) l
b) 2
c) 3
d) 4
e) 5


95. Yatırım fonlarının, portföy değerlerinin %10'undan fazlasını bir ortaklığın menkul kıymetine yatırmaları durumunda fazla kısmın tasfiye edilmesi için verilen süre ne kadardır?

a) 1 ay
b) 7 işgünü
c) 10 işgünü
d) 3 işgünü
e) 3 ay


96. Aracı kurumların merkez dışı örgütleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

a) Acenta
b) Şube
c) İştirak
d) İrtibat bürosu
e) İşlem ofisi


97. Yatırım fonları, SPK izni ile fon varlığının ne kadarı kadar fon hesabına kredi alabilirler?

a) %10
b) %20
c) %25
d) %30
e) %50


98. İMKB uyuşmazlık komitesinin görev süresi kaç yıldır?

a) l yıl
b) 2 yıl
c) 3 yıl
d) 4 yıl
e) 5 yıl


99. Borsa üyeleri arasındaki borsa işlemlerinden doğan anlaşmazlıkların çözümünde nihai karar organı aşağıdakilerden hangisidir?

a) Borsa yönetim kurulu
b) Borsa denetleme kurulu
c) Borsa uyuşmazlık komitesi
d) SPK
e) Borsa başkanlığı


100. SPK uyuşmazlıklarla ilgili itirazlara ait kararları kaç gün içinde verir?

a) 7 iş günü
b) 10 iş günü
c) 15 iş günü
d) 30 iş günü
e) 90 iş günüCEVAPLAR

81 B
82 D
83 D
84 B
85 D
86 A
87 A
88 B
89 A
90 D
91 A
92 B
93 D
94 B
95 E
96 C
97 A
98 B
99 C
100 A