Sermaye piyasaları ve Ekonomi

Cevaplı Sorular 21-40 « Takas ve Operasyon

21. Hisse senetlerinin bir aracı kuruluşun saklama havuz hesabından başka bir aracı kuruluşun saklama havuz hesabına aktarımı işlemi aşağıdakilerden hangisidir?

a) Saklama işlemi
b) EFT işlemi
c) Virman işlemi
d) Takas işlemi
e) Transfer işlemi


22. Şartlı virman işleminin özelliği nedir?

a) Nakit ve kıymet transfer işlemleri farklı zamanlarda yapılır
b) Aracı kuruluşlar arasında eşanlı kıymet ve nakit transferi yapılır
c) Şartlı virman işleminde üç aşama vardır
d) Şartlı virman işlemin nakit yükümlülüğü karşılığında menkul kıymet kullanılabilir
e) Şartlı virman işleminde valör T+1 dir


23. Takas havuzuna aktarılan menkul kıymetlerin dağılımı yöntemleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

a) Üye hesabına virman
b) Fiziki teslim
c) Müşteri alt hesabından aktarım
d) Müşteri havuz hesabından aktarım
e) Aracı kurumdan virman


24. Aracı kuruluşlar hisse senedi işlemlerinden doğan nakit yükümlülüklerini hangi yöntemlerle yerine getirebilirler?

a) Hisse senedi takas borcu hesabına üyeler arası virman yaparak
b) MB'na nakit yatırarak
c) Takasbank'a nakit yatırarak
d) Takasbank'a EFT göndererek
e) MB'na EFT göndererek


25. Aracı kuruluşlar, İMKB hisse senedi piyasası işlemlerinden kaynaklanan yükümlülüklerini hangi süreçte yerine getiremezlerse temerrüte düşmüş sayılırlar?

a) T+1 saat 16:00
b) T+2 saat 16:00
c) T+1 saat 10:00
d) T+2 saat 10:00
e) T+2 saat 12:00


26. Temerrüt cezası hesaplanmasında aşağıdaki faiz oranlarından hangisi baz alınmaktadır?

a) Bankalararası para piyasası O/N vadeli ağırlıklı ortalama faiz oranı
b) 3 ay vadeli hazine bonosu faiz oranı
c) O/N repo faiz oranı
d) l aylık mevduat faizi oranı
e) Bankalararası para piyasası 7 gün vadeli ağırlıklı ortalama faiz oranı


27. Temerrüt cezasının vaktinde ödenmemesi durumunda yaptırım nedir?

a) Ceza faizi uygulanır
b) Aracı kurumun takas merkezinde bulunan serbest cari hesabından resen tahsil edilir
c) Aracı kuruma uyarı cezası verilir
d) Aracı kurumun saklamadaki menkul kıymetleri nakde çevrilerek tahsil edilir
e) Aracı kurumun işlem yetkisi iptal edilir


28. İMKB tahvil ve bono piyasası repo-ters repo pazarında yapılan işlemlerin takas süresi aşağıdakilerden hangisidir?

a) T+l
b) T+2
c) T+0
d) T+3
e) Bu piyasada yapılan işlemlerde takas yoktur


29. Takas işlemlerinde nakit borçlarının ödenmesi hangi yöntemle yapılamaz?

a) EFT yolu ile ödeme
b) Nakden ödeme
c) Resen ödeme
d) Alacakların mahsubu
e) Hesaptan virman


30. Takasbank borsa para piyasasında aşağıdaki kurumlardan hangisi işlem yapmaz?

a) TCMB
b) Ticari bankalar
c) Yatırım bankaları
d) Aracı kurumlar
e) SPK


31. Takasbank para piyasasında teminat olarak kabul edilen değerler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

a) Hazine bonosu
b) Yatırım fonu katılma belgesi
c) Nakit
d) Yatırım ortaklığı hisse senedi
e) Teminat mektubu


32. Takasbank borsa para piyasasında toplam teminat sınırının oranı maksimum ne olmalıdır?

a) %100
b) %50
c) %115
d) %125
e) %25


33. Takasbank borsa para piyasasında işlem saatleri aşağıdakilerden hangisidir?

a) 10:00/12:00
b) 10:00/12:00-13:00/15:30
c) 13:00/15:30
d) 10:00/14:00
e) 10:00/13:00-14:00/16:00


34. Takasbank borsa para piyasası ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

a) Emirler bölünemez
b) Aynı oranlı emirlerde miktar önceliği vardır
c) Emirlerin gerçekleşmesi alışta en yüksek emire öncelik vererek gerçekleşir
d) Aynı aracı kuruluş'un alış ve satış emirleri birbirleri ile eşlenir
e) İşlemler sadece O/N vadeli olarak yapılır


35. Takasbank borsa para piyasasında temerrüt faiz oranı nasıl hesaplanır?

a) O/N faiz oram +5 puan
b) O/N faiz oram +10 puan
c) O/N faiz oram +5 puan'ın %40'ı
d) O/N faiz oranı +5 puan'ın %30'u
e) O/N faiz oranı +5 puan'ın 3 katı


36. Takasbank borsa para piyasasında özel işlem vergisi taraflardan hangi taraftan alınır?

a) Satıcı üyeden
b) Alıcı üyeden
c) Takasbank borsa para piyasasından
d) Müşteriden
e) İMKB'den

37. Takasbank borsa para piyasasında aşağıdaki vergilerden hangisi yer almaz?

a) Kaynak kullanımı destekleme fonu
b) BSMV
c) Özel işlem vergisi
d) Stopaj
e) Fon payı


38. Takasbank'da kredi kullanabilmenin koşulu nedir?

a) Aracı kurumun özsermaye yeterliliği
b) Takasbank tarafından limit tahsis edilmiş olması
c) Aracı kurumun işlem hacmi
d) Teminat yatırılması
e) Taahhütname yapılmış olması


39. İMKB, kredili işlemlere yetkisi olan aracı kurumlan hangi orana kadar kredilendirebilir?

a) Aracı kurumların özkaynaklarına göre belirlenir
b) İMKB aracı kurumlara kredi veremez
c) Sabit oran yoktur
d) %25
e) %50


40. Kredili işlemler ve açığa satışa konu olabilecek hisse senetleri aşağıdakilerden hangisidir?

a) İMKB-100 endeksinde yer alan hisse senetleri
b) İMKB-30 endeksinde yer alan hisse senetleri
c) İMKB-50 endeksinde yer alan hisse senetleri
d) Birincil piyasada işlem gören tüm hisse senetleri
e) Herhangi bir sınırlama yokturCEVAPLAR

21 C
22 B
23 D
24 A
25 B
26 A
27 B
28 C
29 C
30 E
31 D
32 D
33 B
34 C
35 D
36 A
37 A
38 B
39 B
40 A

Cevaplı Sorular 81-100 « Sermaye Piyasası

81. TSPAKB tarafından, aracı kurumların mesleğinde ve davranışlarında kusurlu olduğunun yazı ile bildirilmesi aşağıdaki disiplin hükümlerinin hangisinin kapsamındadır?

a) Üyelikten geçici olarak çıkartma
b) Kınama
c) Uyarı
d) Üyelikten sürekli olarak çıkartma
e) İhtar


82. İçerden öğrenenlerin ticaretinin kapsamında aşağıdaki özelliklerden hangisi yer almaz?

a) Sermaye piyasası araçlarının değerini etkiler
b) Sermaye piyasasında işlem yapanlar arasında fırsat eşitliğini bozar
c) Taraflardan birisine haksız kazanç sağlar
d) Fiyat hareketleri ile yapay piyasa yaratılır
e) Taraflardan birisinin zararını yok edebilir


83. Kasıtlı olarak gerçeğe aykırı bağımsız denetim raporu düzenleyenler ve bu raporun düzenlenmesini sağlayanlara SPKurulu tarafından aşağıdaki cezalardan hangisi uygulanır?

a) 1-2 yıl hapis
b) 2-4 yıl hapis
c) 1-3 yıl hapis, 2-4 milyar para cezası
d) 1-4 yıl hapis, 8-20 milyar ağır para cezası
e) 20-25 milyar ağır para cezası


84. Aracı kurumların mal varlığım aynen veya nakde çevirmek yoluyla elde edilen bedeli tahsis ederek, sermaye piyasası faaliyetleri nedeniyle müşterilerine karşı olan nakit ödeme ve sermaye piyasası araçları teslim yükümlülüklerini tasfiye etmeleri işlemi aşağıdakilerden hangisidir?

a) Konkordato
b) Tedrici tasfiye
c) İflas
d) Birleşme
e) Tasfiye


85. SPKanunu'na göre portföy yönetim şirketlerinin kuruluş koşullan arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

a) A.Ş. olarak kurulmalıdırlar
b) Hisse senetleri nama olarak yazılmalıdır
c) Hisse senetleri nakit karşılığında çıkartılmalıdır
d) Tüzel kişi ortaklarının kuruluşundan itibaren en az 3 yıl geçmiş olmalıdır
e) Ödenmiş sermayeleri asgari 1.5 trilyon TL olmalıdır


86. Aracı kurumların sermaye piyasası faaliyetlerini yürütebilmeleri için SPKurulu'ndan almaları gereken belgeler aşağıdakilerden hangisidir?

a) Yetki belgesi
b) Üyelik belgesi
c) Borsa üyelik belgesi
d) İşlem belgesi
e) Faaliyet belgesi


87. Aracı kurumların ortaklık yapıları ile ilgili olarak aşağıdaki değişikliklerden hangisi SPKurulu iznine tabidir?

a) Bir kişinin aracı kurum sermayesinin %10'u veya daha fazlasını temsil eden payları edinmek suretiyle aracı kurum ortağı olması veya bir ortağa ait payların aracı kurum sermayesinin %10, %20; %33 veya %50'sini aşması sonucunu veren pay edinimleri ile bir ortağa ait payların belirtilen oranların altına düşmesi sonucunu veren pay edinimleri

b) Bir kişinin aracı kurum sermayesinin %10'u veya daha fazlasını temsil eden payları edinmek suretiyle aracı kurum ortağı olması veya bir ortağa ait payların aracı kurum sermayesinin % 50'sini aşması sonucunu veren pay edinimleri

c) Bir kişinin aracı kurum sermayesinin %10'u veya daha fazlasını temsil eden payları edinmek suretiyle aracı kurum ortağı olması veya bir ortağa ait payların aracı kurum sermayesinin %50'sini aşması sonucunu veren pay edinimleri ile bir ortağa ait payların belirtilen oranların altına düşmesi sonucunu veren pay edinimleri

d) Bir kişinin aracı kurum sermayesinin %20'si veya daha fazlasını temsil eden paylan edinmek suretiyle aracı kurum ortağı olması veya bir ortağa ait payların aracı kurum sermayesinin %10, %20; %33 veya % 50'sini aşması sonucunu veren pay edinimleri ile bir ortağa ait payların belirtilen oranların altına düşmesi sonucunu veren pay edinimleri

e) Bir kişinin aracı kurum sermayesinin %20'si veya daha fazlasını temsil eden paylan edinmek suretiyle aracı kurum ortağı olması veya bir ortağa ait payların aracı kurum sermayesinin %10, %20 veya % 50'sini aşması sonucunu veren pay edinimleri ile bir ortağa ait payların belirtilen oranların altına düşmesi sonucunu veren pay edinimleri


88. Kayıtlı sermaye sistemine tabi olarak kurulan, sermayelerini sermaye ve faiz kazancı elde etmek amacıyla kullanan, halka açık olarak kurulan anonim ortaklıklar aşağıdakilerden hangisidir?

a) Portföy yönetim şirketleri
b) Risk sermayesi yatırım ortaklığı
c) Yatırım ortaklığı
d) Yatırım fonları
e) Yatırım şirketi


89. Bireysel emeklilik fonlarının portföylerine aşağıdaki menkul kıymetlerden hangisi alınamaz?

a) Vadeli mevduat
b) Yatırım fonu katılma belgeleri
c) Repo işlemleri
d) Hisse senetleri
e) Borsa para piyasası işlemleri


90. Bireysel emeklilik danışma kurulu üyeleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

a) Maliye Bakanlığı
b) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
c) Hazine Müsteşarlığı
d) Aracı Kurum
e) SPK


91. Bireysel emeklilik sözleşmesi hükümlerine göre taraflara ödenmesi gereken tutar aşağıdakilerden hangisidir?

a) Katkı payı
b) Birikim
c) Bireysel emeklilik hesabı
d) Prim
e) Kesinti


92. Menkul kıymetlerin halka arza aracılık işlemlerinde satış sonuçları hakkında SPKurulu'na bilgi verme yükümlülüğünde süre kaç işgünüdür?

a) 10 işgünü
b) 6 işgünü
c) 7 işgünü
d) 15 işgünü
e) 5 işgünü


93. Sermaye piyasası araçlarının halka arzında aşağıdaki satış yöntemlerinden hangisi kullanılamaz?

a) Talep toplanmadan satış yöntemi
b) Borsada satış yöntemi
c) Talep toplama yöntemi
d) Resmi müzayede ile satış yöntemi
e) Bakiyeyi yüklenim yoluyla satış yöntemi


94. SPK'unda idari para cezalarının verildiği tarihten itibaren kaç yıl içinde aynı suç işlenmediği takdirde önceki cezalar baz alınmaz?

a) l
b) 2
c) 3
d) 4
e) 5


95. Yatırım fonlarının, portföy değerlerinin %10'undan fazlasını bir ortaklığın menkul kıymetine yatırmaları durumunda fazla kısmın tasfiye edilmesi için verilen süre ne kadardır?

a) 1 ay
b) 7 işgünü
c) 10 işgünü
d) 3 işgünü
e) 3 ay


96. Aracı kurumların merkez dışı örgütleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

a) Acenta
b) Şube
c) İştirak
d) İrtibat bürosu
e) İşlem ofisi


97. Yatırım fonları, SPK izni ile fon varlığının ne kadarı kadar fon hesabına kredi alabilirler?

a) %10
b) %20
c) %25
d) %30
e) %50


98. İMKB uyuşmazlık komitesinin görev süresi kaç yıldır?

a) l yıl
b) 2 yıl
c) 3 yıl
d) 4 yıl
e) 5 yıl


99. Borsa üyeleri arasındaki borsa işlemlerinden doğan anlaşmazlıkların çözümünde nihai karar organı aşağıdakilerden hangisidir?

a) Borsa yönetim kurulu
b) Borsa denetleme kurulu
c) Borsa uyuşmazlık komitesi
d) SPK
e) Borsa başkanlığı


100. SPK uyuşmazlıklarla ilgili itirazlara ait kararları kaç gün içinde verir?

a) 7 iş günü
b) 10 iş günü
c) 15 iş günü
d) 30 iş günü
e) 90 iş günüCEVAPLAR

81 B
82 D
83 D
84 B
85 D
86 A
87 A
88 B
89 A
90 D
91 A
92 B
93 D
94 B
95 E
96 C
97 A
98 B
99 C
100 A

Cevaplı Sorular 41-60 « Diğer teşkilat ve piyasa

41. Kıymetli madenler piyasasında işlem birimi aşağıdakilerden hangisi değildir?

a) TL/ons
b) TL/gr
c) USD/ons
d) EURO/ons
e) Ons


42. USD/ons işlemlerinin valörleri nedir?

a) T+OT+2
b) T+OT + 3
c) T+1 T+3
d) T+OT+4
e) T+OT+5


43. Aşağıdakilerden hangisi Kıymetli Madenler Piyasasında altın işlemlerinin emir tipleri arasında değildir?

a) Normal emir
b) Resmi müzayede
c) Limitli emir
d) Standart külçe emri
e) Ons emri


44. Kıymetli madenler piyasasında emir miktarları nasıl olur?

a) Minimum l kg olup l kg katlan şeklinde oluşur
b) Minimum 2 kg olup l kg katları şeklinde oluşur
c) Minimum 4 kg olup l kg katlan şeklinde oluşur
d) Minimum l kg
e) Minimum 5 kg olup l kg katlan şeklinde oluşur


45. Kıymetli madenler altın piyasasında fiyat emir aralıkları nasıl oluşur?

a) TL/gr cinsinden 100 TL,usd/ons cinsinden 5 cent üzerinden olur
b) TL/gr cinsinden 50 TL,usd/ons cinsinden 5 cent üzerinden olur
c) TL/gr cinsinden 50 TL,usd/ons cinsinden l cent üzerinden olur
d) TL/gr cinsinden 100 TL,usd/ons cinsinden l cent üzerinden olur
e) TL/gr cinsinden 100 TL,usd/ons cinsinden l dolar üzerinden olur


46. Aşağıdakilerden hangisi İMKB vadeli işlemler piyasasında piyasa oyuncular. klasmanı dışındadır?

a) Spekülatörler
b) Bankalar
c) Arbitrajcılar
d) Riskten kaçınanlar
e) Risk sevenler


47. Aşağıdakilerden hangisi opsiyon ve future işlemlerindeki önemli kriterlerin dışındadır?

a) Firmalar için yüksek getiri yüksek risk
b) Yatırımcılara yeni yatırım olanakları sağlanması
c) Future ve opsiyonların spot piyasalara etkileri
d) Yetersiz bilgiden kaynaklanan risklerin ortadan kaldırılması
e) Risklerin ölçülmesinin sağlanması


48. Aşağıdakilerden hangisi future işlemlerinin dışındadır?

a) Sözleşmelerde değerdeki değişme her gün nakit akışına yol açar
b) Sözleşmeler standartlaşmıştır, yalnızca fiyat pazarlığı söz konusudur
c) Future sözleşmeleri forward sözleşmelerinden daha az likittir
d) Future işlemlerinde risk yoktur
e) Future fiyatı üzerinde anlaşmaya varıldığında ve future ticareti tamamlandığında takas odası alıcı ve satıcı tarafına karşı taraf haline gelir


49. Aşağıdakilerden hangisi forward işlemlerinin dışındadır?

a) Sözleşmeler yapılır
b) İki tarafında yükümlülüğünü yerine getirmeme riski vardır
c) Nakit akışı işlemin ilk gününde belirlenir
d) Anlaşma 2 taraf arasında yapıldığı için karşı tarafın yükümlülüğünü yerine getirmeme riski vardır
e) Kar zarar teslim gününde gerçekleşir


50. Eğer son forward fiyatı orijinal sözleşmenin fiyatından büyükse aşağıdaki durumlardan hangisi gerçekleşir?

a) Orijinal sözleşmedeki kısa pozisyonun değeri pozitiftir
b) Orijinal sözleşmedeki kısa pozisyonun değeri negatiftir
c) Orijinal sözleşmedeki uzun pozisyonun değeri negatiftir
d) Orijinal sözleşmedeki uzun ve kısa pozisyonun toplamı baz alınır
e) Orijinal sözleşmedeki uzun pozisyonun değeri ile kısa pozisyonun değeri eşitlenir


51. Opsiyon sahibine bir malı belirli bir fiyattan belirli bir tarihten önce satın alma hakkı nedir?

a) Cali option
b) Put option
c) Forward
d) Future
e) Swap


52. Alım opsiyonunda sözleşme içeriğinde aşağıdaki kriterlerden hangisi yer almaz?

a) Alıcı satıcıya prim öder
b) Naked call durumunda opsiyon verenden aracı kurum teminat ister
c) Belirli bir marj yoktur
d) Alıcı ve satıcı belirli bir mal ve belirli bir vade için fiyatta anlaşılır
e) Belirli bir vade vardır


53. Vadeli işlemlerde satın alma hakkım temsil eden kontratlar aşağıdakilerden hangisidir?

a) Future kontratlar
b) Swap işlemler
c) Cali option
d) Put option
e) Forward kontratlar


54. İMKB uluslararası pazarda aşağıdaki araçlardan hangisi işlem görür?

a) Yabancı borçlanma araçları
b) Hisse senetleri
c) Devlet tahvilleri
d) VDMK
e) Yatırım fonu katılma belgesi


55. TCMB açık piyasasının amacı nedir?

a) Bankalara kredi açmak
b) Para arzını ve ekonominin likiditesini düzenlemek
c) Repo faizlerini belirlemek
d) Tahvil faizlerini belirlemek
e) Döviz kurlarını belirlemek


56. TCMB hangi piyasa yardımı ile piyasada denge sağlamaya çalışmaktadır?

a) TCMB interbank piyasası
b) TCMB repo piyasası
c) TCMB tahvil piyasası
d) TCMB açık piyasa
e) TCMB döviz piyasası


57. TCMB para piyasalarına müdahalesini aşağıdaki piyasalardan hangisi yardımı ile yapmaktadır?

a) TCMB döviz piyasası
b) TCMB açık piyasa
c) interbank
d) Bankalararası para piyasası
e) Tahvil bono piyasası


58. TCMB'nin interbank para piyasası işlem limiti aşağıdakilerden hangisi ile ölçülebilir?

a) TCMB'nin interbank para piyasası işlem limiti günlük olarak değişir
b) Rezerv rakamına bağlıdır
c) Emisyon hacmine bağlıdır
d) Faiz oranlarına bağlıdır
e) Piyasa koşullarına bağlıdır


59. Organize piyasaların özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

a) Organize piyasalarda işlem saatleri sabittir
b) Organize piyasalarda işlem limitleri sabittir
c) Organize piyasalarda TCMB görev almaktadır
d) Organize piyasalarda vergi avantajı vardır
e) Organize piyasalarda para politikası amaçları gerçekleştirilmeye çalışılır


60. Aşağıdakilerden hangisi organize piyasalardan değildir?

a) İMKB hisse senedi piyasası
b) İMKB tahvil ve bono piyasası
c) TCMB döviz piyasası
d) İMKB uluslararası pazar
e) Bankalararası TL piyasasıCEVAPLAR

41 A
42 E
43 C
44 E
45 A
46 B
47 A
48 C
49 C
50 B
51 A
52 C
53 C
54 A
55 B
56 D
57 B
58 A
59 C
60 E